Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidupingioperaator, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puidupingioperaator, tase 3
EN: Machine operator, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.12.2017
Kehtib kuni: 16.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Puidupingioperaator, tase 3 kutsestandardi senine struktuur ja kompetentside arv jäid samaks. Uusversioonis on kompetentsid lahti kirjutatud detailsemalt ja rohkem ettevõtete vajadusi silmas pidades. Suurim erisus vana standardiga on see, et kui senises kutsestandardis on 3. taseme puidupingioperaatori töö kirjeldatud ainult läbi lõiketehnoloogia kasutamise, siis käesolevas versioonis on lõiketehnoloogiale lisandunud ka mehaaniline töötlemine. Lisaks on standardi A-osas selgelt paika pandud, mi...llistel masinatel 3. taseme puidupingioperaator töötab (ehk pädevuse piir). Seeläbi paigutub selle taseme tööline töömaailmas selgele kohale.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine, mida ta teeb sõltuvalt tasemest kas erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsiooni...listel puidutöötlemisseadmetel või CNC puidutöötlemiskeskustel.
Ta tunneb oma töös kasutatavate puidutöötlemise tööpinkide ja seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Puidupingioperaatori kutsealal on välja töötatud kutsestandardid kahel EKR tasemel:
• Puidupingioperaator, tase 3
• Puidupingioperaator, tase 4

Selles kutsestandardis kirjeldatakse puidupingioperaator, tase 3 kutsealast kompetentsust.
Puidupingioperaator, tase 3 valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest toorikutest detaile üheoperatsioonilistel tööpinkidel.
Ta juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
Keerulisemate tehnoloogiliste operatsioonide puhul võib vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine tööpinkidel
1. Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
3. Ohutusnõuete järgimine
4. Toorikute ja abimaterjalide ettevalmistamine ja kontrollimine
5. Tööpingi korrasoleku kontrollimine
6...
. Tööpingi seadistamine tööks
7. Puidust või puidupõhisest materjalist detaili valmistamine
8. Kvaliteedi kontrollimine
9. Detailide ladustamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puidupingioperaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline.
Töökeskkond asub siseruumides ja on mürarikas ning puidutolmune. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervis...
ekahjustuse või kutsehaigestumise.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Üheoperatsioonilised tööpingid, mõõtevahendid (nihik, mõõdulint, kaliiber jne)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab head koordinatsiooni, füüsilist vastupidavust, tehnilist taiplikkust, täpsust ja vastutustunnet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Selle taseme puidupingioperaatoril on kas erialane kutseharidus või ta on oma erialased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja/või täienduskoolituste käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
puidupingioperaator, puidupingitööline
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puidupingioperaator, tase 3 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.2.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine puidutöötlemise tööpinkidel 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav. Vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt oma vahetu töökoha, pidades silmas töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti ning optimaalset materjalikasutust, samuti töötlemiskeerukust ja tööpingi võimalusi.
3. Kontrollib, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Töötervishoiu- ja ohutusnõudeid silmas pidades veendub, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (prillid, kindad, turvajalanõud jm) on olemas ja korras.
4. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentatsioonile vastavad toorikud ning detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm).
Kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant, spoon jm) olemasolu ning nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.
Kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
5. Vaatab üle ja veendub tööpingi tööorgani, mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekus.
Kontrollib üle tehnoloogiaprotsessis vajalike parameetritega suruõhu, tööorgani töötemperatuuri jm nõuetele vastavuse, tööpingis paiknevate lõikeriistade, lihv- ja abimaterjalide vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ning nende korrasoleku.
6. Seadistab etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist lähtudes, šabloone, rakiseid ja mõõteseadmeid kasutades tööpingi.
Mehaanilisel töötlemisel seadistab tehnoloogiale vastavad parameetrid (temperatuur, surve jm).
Lõiketöötlemisel valib ja paigaldab sobiva lõikeriista ja lihvmaterjali ning seadistab pingi proovitoorikuid kasutades.
7. Valmistab tööpingil mehaanilise (koostab spoonisärki, pressib, servapealistab jms.) või lõiketöötlemise teel (saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib, lihvib) toorikuid, rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
8. Hindab pisteliselt töö käigus detaili vastavust tehnilises dokumentatsioonis antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele, kontrollides visuaalselt või kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jms.
9. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja järgneva tehnoloogias ettenähtud operatsiooni tarvis käepäraselt. Vajadusel puhastab detailid täiendavalt enne ladustamist.

Teadmised:
1) tööpinkide konstruktsioonid ja nende tehnoloogiaalased võimalused;
2) lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
3) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ning nende kasutamise põhimõtted;
4) puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise põhimõtted;
5) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilise töötlemise põhimõtted;
6) puidu- ja puidupõhistest materjalidest toodete tehnilise joonestamise alused;
7) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked;
8) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
9) detailide töötlemiseks vajalikud abimaterjalid ning nende mehaanilised ja füüsikalised omadused;
10) ladustamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Puidupingioperaator, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Arvutikasutamise oskused: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisuse põhimõtted (vt lisa 1).
2. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogiast tulenevast marsruudist.
4. On täpne, kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
5. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
6. Tööd tehes analüüsib ta enda tegevusi ja töös ette tulnud probleeme. Vajadusel korrigeerib oma tegevusi või teeb ettepanekuid töö parendamiseks. On võimeline suhtuma mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, mõistab enda rolli ja vastutust selles.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17122017-1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.12.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Puidupingitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Robert Pajussaar Kalla Mööbel OÜ
Margus Proos Kose Vesi OÜ
Rene Serg Haapsalu Uksetehas AS
Zigmontas Strepaitis EVO PRO OÜ
Tenno Teder Standard AS
Aulika Riisenberg SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist