Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
EN: CNC machine operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2012
Kehtib kuni: 04.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Ta tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete... kvaliteedile kehtestatud nõudeid. CNC töötlemiskeskuse operaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti. 4. taseme CNC töötlemiskeskuse operaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 koosneb ühest kohustuslikust töö osast.
A.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb puidutolmu, mis võib tekitada allergilisi re...
aktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervisekahjustuse või kutsehaigestumise.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erinevad mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet, tehnilist taiplikkust ja vastutustunnet. Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisele eeldab vaimset pingetaluvust.
Kasuks tu...
levad korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad CNC töötlemiskeskuse operaatoritena vähemalt keskharidust omavad inimesed, kes on tööks vajalikud oskused omandanud kutseõppes või täienduskoolituste käigus või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
CNC-operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse tõendamiseks on vajalik kohustusliku kompetentsi B.2.1 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad:
1) kavandab oma edasise tegevuse arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist ja programmi, toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja keskuse võimalusi;
2) kasutab tööjoonistel ja tehnoloogiakaartidel olevat teavet toorikute leidmiseks;
3) kontrollib lõikeriistade seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
4) käivitab ja seadistab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon) ning valib olemasolevatest programmidest sobiva ja vastavalt juhistele seadistab töölaua;
5) valmistab detailid, kasutades vajadusel abivahendeid ja šabloone vastavalt etteantud juhistele (sh tehnoloogiline dokumentatsioon);
6) hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele, mõõtes, märkides ning kasutades kaliibreid ja etalondetaile;
7) eristab pingi veateateid ja reageerib nendele, arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid;
8) salvestab veateated ja tehnilised parandustööd täites vajalikud dokumendid;
9) seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele;
10) korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt vastavalt nõuetele;
11) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
12) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) CNC töötlemiskeskuste konstruktsioonid ja nende tehnoloogilised võimalused;
2) CNC töötlemiskeskustes kasutatavad lõikeriistad ja nende seadistamise nõuded;
3) mõõtmise ja kontrollimise vahendid;
4) kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtted;
5) puidu lõiketöötlemise põhimõtted;
6) tehnilise joonestamise alused ja mööbli ja puittoodete jooniste eripära;
7) SI mõõtühikute süsteem;
8) puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked.

Hindamismeetod (id):
Kirjalik ülesanne, praktilise töö jälgimine tööprotsessis ja suuline intervjuu
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: CNC töötlemiskeskuse operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aulika Riisenberg SA Innove
Harri Karjane AS Hapval
Jaanus Sults OÜ Wisecraft
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Tarmo Kalmann Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Üllar Luga Tallinna Tehnikaülikool
Zigmontas Strepaitis OÜ Balteco Mööbel

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist