Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4
EN: CNC Wood Machine Operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2023
Kehtib kuni: 29.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel.
Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tö...
öpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

4. taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
Selle taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator võtab iseseisvalt vastu otsuseid töö käigus tekkinud probleemide ja olukordade lahendamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine
1. Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
3. Tööks vajalike materjalide ja abivahendite organiseerimine
4. CNC puidutöötlemiskeskuse korrasoleku kontrollimine
5. Lõikeriistade ja agre...
gaatide kontrollimine
6. CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine

A.2.2 CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogrammi seadistamine või koostamine
1. Olemasoleva juhtprogrammi käivitamine
2. Olemasoleva juhtprogrammi korrigeerimine
3. Uue juhtprogrammi koostamine

A.2.3 Puidu ja puidupõhise materjali töötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel
1. Puidust või puidupõhisest materjalist detaili valmistamine
2. Kvaliteedi kontrollimine
3. Detailide ladustamine

A.2.4 CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine
1. CNC puidutöötlemiskeskuse veateadete eristamine ja reageerimine
2. CNC puidutöötlemiskeskuse sisse- ja väljalülitamine
3. CNC puidutöötlemiskeskuse korrastamine ja puhastamine
4. CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides.
Töökeskkond on mürarikas ja puidutolmune. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või...
võimaliku püsiva tervisekahjustuse või kutsehaigestumise.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
CNC puidutöötlemiskeskus, mõõtevahendid (nihik, mõõdulint jne)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, koordinatsiooni ning füüsilist vastupidavust, tehnilist taiplikkust, täpsust ja vastutustunnet.
Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisele eeldab vaimset pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaatorina töötaval inimesel on erialane kutseharidus või ta on oma erialased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja/või täienduskoolituse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pingijuht, pingioperaator, CNC pingi operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: CNC puidupingioperaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid (B.2.1 – B.2.4) ja kutset läbiv kompetents (B.2.5).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav; vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt töökoha, pidades silmas töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti, samuti töötlemiskeerukust ja CNC puidutöötlemiskeskuse võimalusi; kontrollib turvaelementide korrasolekut.
3. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentsatsioonile vastavad toorikud ning detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm); kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant jm) olemasolu ning nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele; kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
4. Vaatab üle ja veendub tootjapoolse juhendi alusel CNC puidutöötlemiskeskuse tööorgani, mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekus; lülitab keskuse tööle ning veendub, et selle töös ei esine hälbeid; kontrollib üle abiseadmete korrasoleku; veateate ilmnemisel eristab selle, kõrvaldab vea ise või teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
5. Kontrollib CNC puidutöötlemiskeskuses paiknevate lõikeriistade ja agregaatide korrasolekut ning vastavust töötlemiskeskuse tehnilisele dokumentatsioonile; paigaldab vajadusel keskuse tööriista hoidikusse uue lõikeriista ja/või agregaadi, kirjeldab ja aktiveerib selle töötlemiskeskuses.
6. Seadistab puidutöötlemiskeskuse töölaua, abiseadmed, paigaldab šabloonid ja rakised, valmistab seadistuse kontrollimiseks proovidetaili.

Teadmised
1) CNC puidutöötlemiskeskuse ehitus ja vajalike operatsioonide teostamise tehnilised võimalused;
2) lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
3) šabloonid, rakised, agregaadid;
4) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ja nende kasutamise põhimõtted;
5) ladustamise põhimõtted.
B.2.2 CNC puidutöötlemiskeskuse tööprogrammi seadistamine või koostamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib detaili töötlemiseks vajaliku tööprogrammi olemasolu, veendub selle vastavuses tööjoonisele või etalondetailile ning käivitab selle.
2. Vajadusel korrigeerib tööprogrammi, sisestades programmi tooriku töötlemiseks sobivad arvnäitajaid ja lisab või eemaldab tööoperatsioone.
3. Koostab uue tööprogrammi, lähtudes tööjoonistest, pingi ja agregaatide tehnilistest võimalustest.

Teadmised
1) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning nende lõiketöötlemise põhimõtted;
2) puidu- ja puidupõhistest materjalidest toodete tööjooniste lugemise oskus;
3) CAD-CAM joonestamise alused ja failiintegratsioon;
4) CNC puidutöötlemiskeskuse tarkvara;
5) tooriku töötlemise operatsioonide järjekord;
6) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ja nende kasutamise põhimõtted.
B.2.3 Puidu ja puidupõhise materjali töötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib tööprotsessi, programmilise vea ilmnemisel seiskab ja modifitseerib tööprogrammi; tõrke tekkimisel töötlemise käigus seiskab töötlemiskeskuse, tagades ohutuse ja teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
2. Hindab pisteliselt töö käigus detaili vastavust tööülesandes antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele, kontrollides visuaalselt või kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jm.
3. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja lähtuvalt töötlemisprotsessist; vajadusel puhastab detailid enne ladustamist.
4. Tagab, et kõrvalised isikud ei viibi töötlemispingi töö- ja turvaaladel.

Teadmised
1) kvaliteedinõuded.
B.2.4 CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Eristab veateate ja määrab veateate põhjuse; võimalusel kõrvaldab vea või teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
2. Lülitab CNC puidutöötlemiskeskuse sisse ja välja vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile.
3. Korrastab ja puhastab keskust igapäevaselt vastavalt nõuetele.
4. Hooldab keskust vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile ja ettevõttesisesele töökorraldusele, järgides ohutusnõudeid.

Teadmised
1) seadmete konstruktsioonid ja nendel vajalike operatsioonide teostamise tehnilised võimalused;
2) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
3) veateadete loetelu;
4) CNC puidutöötlemiskeskuse kasutamis- ning hooldusnõuded, hooldusmaterjalid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvutikasutamise oskused (Lisa 1): Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel.
2. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogiaga ettenähtud marsruudist.
4. On täpne, kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
5. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
6. Tööd tehes analüüsib ta enda ning abitööliste tegevusi ja töös ette tulnud probleeme. On võimeline suhtuma mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, mõistab enda rolli ja vastutust selles.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-27042023-2.5/7k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: CNC töötlemiskeskuse operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Robert Pajussaar Kalla Mööbel OÜ
Margus Proos Kose Vesi OÜ
Rene Serg Haapsalu Uksetehas AS
Zigmontas Strepaitis EVO PRO OÜ
Tenno Teder Standard AS
Aulika Riisenberg SA Innove
Arvi Lokk Võrumaa Kutsehariduskeskus
Sulev Kiivit Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist