Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4
EN: CNC Wood Machine Operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.11.2023
Kehtib kuni: 29.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi uuendamise käigus ajakohastati ja täpsustati sõnastusi. Kutset läbiva kompetentsi asemel on üldoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 215127 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.12.2023 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 216542 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.12.2023 Avatud
3 Kuressaare Ametikool CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 126257 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.02.2024 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 206801 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.12.2023 Avatud
5 Tallinna Ehituskool CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 210320 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 25.03.2024 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 205417 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.12.2023 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 254062 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 07.03.2024 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 148637 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.02.2024 Avatud
9 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 127857 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 04.04.2024 Avatud
10 Rakvere Ametikool CNC töötlemiskeskuse operaator 135437 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 05.12.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel. Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööp...õhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

4. taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab töö kvaliteetse tulemuse eest. Ta võtab iseseisvalt vastu otsuseid töö käigus tekkinud probleemide ja olukordade lahendamiseks.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides.
Töökeskkond on mürarikas ja puidutolmune. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervisekahjustuse või kutsehaigestumise.

Peamisteks töövahenditeks on CNC puidutöötlemiskeskus ja mõõtevahendid (nihik, mõõdulint jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine
A.2.2 CNC puidutöötlemiskeskuse tööprogrammi seadistamine ja koostamine
A.2.3 Puidu ja puidupõhise materjali töötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel
A.2.4 CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator on kas läbinud erialase kutseõppe või omandanud kutseoskused töö käigus ja/või täienduskoolitusel (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Pingijuht, pingioperaator, CNC pingi operaator.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Tulevikus muutuvad järjest olulisemaks uute tehnoloogiate tootmisse juurutamine, erialaste võõrkeelsete tehniliste terminite tundmine ja teadmised keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest, sh materjali ja jääkide säästlik kasutamine. Sam...
uti on tähtsad muutustega kohanemise oskused, sh avatus uute ja/või täiendavate oskuste omandamisele, sh info kriitiline tõlgendamine ning suhtlemisoskus ja digitaalne kirjaoskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane kutseharidus või vähemalt 1-aastane erialane töökogemus ja läbitud täienduskoolitus

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, t...
ase 4 kutse on tähtajatu, mistõttu kutse taastõendamist ei toimu.

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud mööbli tootmise kutseala ja CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 üldoskused
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile.
2. Peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
3. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõu...
deid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
4. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
5. Peab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt.
6. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult erinevates tööga seotud olukordades.
7. Õnnetusjuhtumi korral teavitab vastavalt ettenähtud korrale. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast meditsiinilist abi kuni arsti saabumiseni.
8. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel ning lugedes erialakirjandust.
9. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
10. Mõistab ja kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ja rakendusi iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskus sisuloome, mida kasutab algtasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töökoha ettevalmistamine ja CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav; vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt töökoha, pidades silmas töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti, samuti töötlemiskeerukust ja CNC puidutöötlemiskeskuse võimalusi; kontrollib turvaelementide korrasolekut.
3. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentsatsioonile vastavad toorikud ning detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm); kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant jm) olemasolu ning nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele; kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
4. Vaatab üle ja veendub tootjapoolse juhendi alusel CNC puidutöötlemiskeskuse tööorgani, mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekus; lülitab keskuse tööle ning veendub, et selle töös ei esine hälbeid; kontrollib üle abiseadmete korrasoleku; veateate ilmnemisel eristab selle, kõrvaldab vea ise või teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
5. Kontrollib CNC puidutöötlemiskeskuses paiknevate lõikeriistade ja agregaatide korrasolekut ning vastavust töötlemiskeskuse tehnilisele dokumentatsioonile; paigaldab vajadusel keskuse tööriista hoidikusse uue lõikeriista ja/või agregaadi, kirjeldab ja aktiveerib selle töötlemiskeskuses.
6. Seadistab puidutöötlemiskeskuse töölaua, abiseadmed, paigaldab šabloonid ja rakised, valmistab seadistuse kontrollimiseks proovidetaili.

Teadmised
1) CNC puidutöötlemiskeskuse ehitus ja vajalike operatsioonide teostamise tehnilised võimalused;
2) lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
3) šabloonid, rakised, agregaadid;
4) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ja nende kasutamise põhimõtted;
5) ladustamise põhimõtted.
B.3.2 CNC puidutöötlemiskeskuse tööprogrammi seadistamine või koostamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib detaili töötlemiseks vajaliku tööprogrammi olemasolu, veendub selle vastavuses tööjoonisele või etalondetailile ning käivitab selle.
2. Vajadusel korrigeerib tööprogrammi, sisestades programmi tooriku töötlemiseks sobivad arvnäitajaid ja lisab või eemaldab tööoperatsioone.
3. Koostab uue tööprogrammi, lähtudes tööjoonistest, pingi ja agregaatide tehnilistest võimalustest.

Teadmised
1) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning nende lõiketöötlemise põhimõtted;
2) puidu- ja puidupõhistest materjalidest toodete tööjooniste lugemise oskus;
3) CAD-CAM joonestamise alused ja failiintegratsioon;
4) CNC puidutöötlemiskeskuse tarkvara;
5) tooriku töötlemise operatsioonide järjekord;
6) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ja nende kasutamise põhimõtted.
B.3.3 Puidu ja puidupõhise materjali töötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib tööprotsessi, programmilise vea ilmnemisel seiskab ja modifitseerib tööprogrammi; tõrke tekkimisel töötlemise käigus seiskab töötlemiskeskuse, tagades ohutuse ja teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
2. Hindab pisteliselt töö käigus detaili vastavust tööülesandes antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele, kontrollides visuaalselt või kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jm.
3. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja lähtuvalt töötlemisprotsessist; vajadusel puhastab detailid enne ladustamist.
4. Tagab, et kõrvalised isikud ei viibi töötlemispingi töö- ja turvaaladel.

Teadmised
1) kvaliteedinõuded.
B.3.4 CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Eristab veateate ja määrab veateate põhjuse; võimalusel kõrvaldab vea või teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile.
2. Lülitab CNC puidutöötlemiskeskuse sisse ja välja vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile.
3. Korrastab ja puhastab keskust igapäevaselt vastavalt nõuetele.
4. Hooldab keskust vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile ja ettevõttesisesele töökorraldusele, järgides ohutusnõudeid.

Teadmised
1) seadmete konstruktsioonid ja nendel vajalike operatsioonide teostamise tehnilised võimalused;
2) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
3) veateadete loetelu;
4) CNC puidutöötlemiskeskuse kasutamis- ning hooldusnõuded, hooldusmaterjalid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-30112023-2.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: CNC töötlemiskeskuse operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Herki Hälvin Kitman Thulema
Marek Küünarpuu AS Arens
Andres Meisterson Kuressaare Ametikool
Leino Rood Kaur Trade OÜ
Lauri Tasso Võrumaa Kutsehariduskeskus
Uve Uustalu Helland Baltic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist