Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tuleohutusspetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tuleohutusspetsialist, tase 5
EN: Fire safety specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2012
Kehtib kuni: 31.08.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tuleohutusspetsialisti töö sisu on tuleohutusalase olukorra hindamine; ehitiste haldajate, omanike jt tuleohutusalane nõustamine ja juhendamine ning teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks.

Tuleohutusspetsialist töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaast...
öötajate ja klientidega.

Tuleohutusspetsialisti kutsealal on ka 6. taseme tuleohutuseksperdi kutse, kes täiendavalt tuleohutusspetsialisti tegevustele teeb tuleohutusekspertiise ning omab kompetentsi ehitisliku tuleohutuse valdkonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine
2.1.1 Ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalase olukorra hindamine.
2.1.2 Ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalase olukorra kaardistamine.
2.1.3 Vajalike korrektiivmeetmete ja prioriteetsuse määramine.
A.2.2 Ehitise tuleohutu...
skorralduse läbiviimine
2.2.1 Ehitise tuleohutuskorralduse hindamine.
2.2.2 Ehitise tuleohutuskorralduse kaardistamine.
2.2.3 Täiendavate andmete kogumine.
2.2.4 Tuleohutuskorraldusest kokkuvõtete tegemine.
2.2.5 Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
2.3.1 Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
2.3.2 Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
2.3.3 Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
2.3.4 Koolit...
ustegevuse dokumenteerimine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tuleohutusspetsialisti tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast.
Tuleohutusspetsialist töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
A.4 Töövahendid
Tuleohutusspetsialist kasutab oma töös vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmisseadmeid ja salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tuleohutusspetsialisti töös on vajalikud suhtlemisoskus, koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on tuleohutusspetsialistil keskharidus, kutseoskused on omandatud kas erialastel koolitustel, kutseõppeasutuses või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tuleohutusspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse koosneb kolmest kohustuslikust ja ühest valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine ning lisaks on võimalik täiendavalt tõendada kompetentsi B.2.3.
Märge valitava komp...
etentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub enne tuleohutusülevaatust hoone projektiga, sh kontrollib seaduslikkust tõendava dokumentatsiooni (nt ehitusluba, kasutusluba) olemasolu; viib kohapeal läbi hoone ja/või territooriumi tuleohutusülevaatuse ja hindab visuaalselt ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalast olukorda, juhindudes riiklikest regulatsioonidest ehitisele ja selle osadele esitatavatele tuleohutusnõuetele, vastavasisulistest õigusaktidest ja standarditest; fikseerib enda jaoks tuleohutusülevaatuse tulemused;
2) kaardistab ehitise/asutuse/ettevõtte tuleohutusalase olukorra, lähtudes tuleohutusalastest normdokumentidest ja asutuse/ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentidest; fikseerib tulemuse dokumentides (nt protokoll, fototabel, skeem, joonis);
3) koostab ülevaatuse aruande vastavalt tehnilistele normidele; tuleohutusülevaatusel avastatud puuduste korral teeb ettepanekuid nendega tegelemiseks ja likvideerimiseks, lähtudes puuduse ohtlikkusest ja ohust inimese elule, tervisele ja varale;
tuvastades ehitise ja ehitusprojekti mittevastavuse, informeerib teenuse tellijat ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks tuleohutuseksperdi kaasamise vajadusest.

Hindamismeetod(id): Kirjalik töö ja intervjuu.
B.2.2 Ehitise tuleohutuskorralduse läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab ehitise ja projektdokumentatsiooni kokkulangevust, lähtudes olukorrast; vajaduse korral kaasab ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks tuleohutuseksperdi;
2) kaardistab ehitise tuleohutusolukorra, lähtudes tuleohutusalastest normdokumentidest ja asutuse/ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentidest; fikseerib tulemuse dokumentides (nt protokoll, fototabel, skeem, joonis);
3) kogub tuleohutuse valdkonda puudutavat täiendavat informatsiooni asjassepuutuvat teavet omavatelt isikutelt (nt valeväljakutsed, toimunud tulekahjud, tehnorikked, detailplaneering jne);
4) teeb kogutud andmete põhjal kokkuvõtte ehitises/asutuses kehtestatud tuleohutuskorralduse vastavusest kehtivatele nõuetele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja asjakohastest tehnilistest normidest ning standarditest;
5) koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni (nt tuleohutusnõuded asutuses, evakuatsiooniskeem, paigaldiste hoolduslepingud jne) ning teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja asjakohastest tehnilistest normidest ning standarditest.

Hindamismeetod(id): Kirjalik töö ja intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada kompetentsi B.2.3. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2) valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3) hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4) dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.

Hindamismeetod(id): Vestlus/intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
3) järgib oma töös tuleohutuse valdkonda reguleerivaid nõudeid ja standardeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-16112012-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Tuleohutusspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tagne Tähe Päästeamet
Rait Pukk Päästeamet
Margo Tähe MTÜ Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Toomas Randmaa Eesti Kindlustusseltside Liit
Kajar Laus Rovalis OÜ
Heiki Kurissoo OÜ Tuletaltsutaja
Alar Valge Sisekaitseakadeemia
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist