Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tuleohutusspetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tuleohutusspetsialist, tase 5
EN: Fire safety specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2017
Kehtib kuni: 12.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kutsestandardi struktuur/kompetentside nimetused muudeti võrreldavaks päästeinspektori kutsestandardiga.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tuleohutusspetsialisti töö sisu on tuleohutusalase olukorra hindamine, ehitiste haldajate, omanike jt tuleohutusalane nõustamine ja juhendamine, tuleohutusalane koolitamine ning teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks.

Tuleohutusspetsialist töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tem...
a töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Tuleohutusspetsialisti kutsealal on tuleohutusekspert, tase 6 kutse, kes täiendavalt tuleohutusspetsialisti tegevustele teeb tuleohutusekspertiise, omab kompetentsi ehitisliku tuleohutuse valdkonnas ning viib läbi tulekahjujärgset uurimist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tuleohu riskide hindamine
1. Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine.

A.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine
1. Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
2. Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine.
3. Toodete tuleohu...
tusnõuetele vastavuse hindamine.
4. Teenuste tuleohutusnõuete hindamine.
5. Hinnangu koostamine.
6. Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine.

A.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine
1. Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine.
2. Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine .
3. Hinnangu koostamine.
4. Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.

A.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
1. Tuleohutusnõuetest teavitamine.
2. Tuleohutusalane nõustamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
1. Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
2. Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
3. Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
4. Koolitustegevuse dokumenteer...
imine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tuleohutusspetsialisti tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast. Tuleohutusspetsialist töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
A.4 Töövahendid
TTuleohutusspetsialist kasutab oma töös IKT-vahendeid, vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmis- ja muid seadmeid, salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tuleohutusspetsialisti töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on tuleohutusspetsialistil keskharidus, kutseoskused on omandatud kas erialasel koolitusel või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tuleohutusspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents). Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tuleohu riskide hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades õigusakte ja ehituslikku eripära.
B.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel territooriumi, ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti vastavust olulistele tuleohutusnõuetele ja/või ehitise vastavust projektile;
2. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel tuleohutuspaigaldiste vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
3. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel ehitustoodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
4. hindab tuleohutusvaldkonna teenuste tuleohutusnõuetele vastavust dokumentatsiooni ja vaatlustulemuste põhjal;
5. koostab hinnangu kokkulepitud vormis;
6. konsulteerib klienti tuleohutusalastes küsimustes; informeerib klienti tuleohutuseksperdi vm spetsialisti kaasamise vajadusest, ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks.
B.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja/või seadme kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) korralduslikele tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõudeid;
2. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse vastavust õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõuetele, arvestades hinnatava objekti eripära.
3. koostab hinnangu kokkulepitud vormis;
4. koostab või uuendab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni ning teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks, lähtudes õigusaktidest ja tehnilistest normidest.
B.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
2. annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2) valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3) hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4) dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuse baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused);
3. käitub korrektselt; esitab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega;
4. suhtleb edukalt erineva positsiooniga inimestega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
5. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja käitumise head tava; on usaldusväärne;
6. järgib oma tööd reguleerivaid nõudeid;
7. dokumenteerib oma tegevuse vastavalt nõuetele ja kokkulepetele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01062017-02/2k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.06.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Tuleohutusspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Mart Olesk Eesti Tuleohutusekspertide Liit
Toomas Randmaa tuleohutusekspert
Mari Tikan Siseministeerium
Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit
Tagne Tähe Päästeamet
Alar Valge Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist