Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tuleohutusspetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tuleohutusspetsialist, tase 5
EN: Fire Safety Specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2023
Kehtib kuni: 31.12.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
5. taseme kutsestandardis suuri sisulisi uuendusi ei ole, nõudeid on mõnevõrra täpsustatud. Ei ole enam eraldi riskide hindamisega seotud kompetentsi, sest need tegevusnäitajad sisalduvad teistes kompetentsides.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tuleohutusspetsialisti töö sisu on ehitise ja territooriumi tuleohutusalase olukorra hindamine, sh tuleohutusülevaatuse tegemine, ehitiste haldajate, omanike jt tuleohutusalane nõustamine ja juhendamine, ning teavitustöö tulekahjude jm õnnetuste ennetamiseks ning osalemine tuleohutuse tehniliste no...rmide ja standardite väljatöötamisel. Tuleohutusspetsialist võib valitava kompetentsi olemasolul läbi viia tuleohutusalaseid koolitusi.
Tuleohutusspetsialist töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.
Tuleohutusspetsialisti tööaeg on fikseerimata, lähtudes teenuse tellijast. Tuleohutusspetsialist töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
Tuleohutusspetsialisti kutsealal on tuleohutusekspert, tase 6 kutse, kes täiendavalt tuleohutusspetsialisti tegevustele koostab ja kooskõlastab ehitusprojektide tuleohutuse osa, teeb tuleohutusekspertiise ning viib läbi tulekahjujärgset uurimist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehitusliku tuleohutuse hindamine
A.2.2 Korraldusliku tuleohutuse hindamine
A.2.3 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
Valitavad tööosad
A.2.4 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on tuleohutusspetsialistil keskharidus, kutseoskused on omandatud erialasel koolitusel või töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tuleohutusspetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutusspetsialistina töötamist reguleerib tuleohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3. Lisaks on võimalik tõendada valitavat kompetentsi B.3.4.
B.2 Tuleohutusspetsialist, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1);
2. kasutab oma töös digiseadmeid vastavalt DigComp enesehindamise skaala (vt lisa 2) iseseisva kasutaja tasemele, sisuloome ja probleemilahenduse osaoskustes vastavalt algtasemel kasutaja tasemele;
3. käitub korrektselt; es...
itab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega;
4. valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
5. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja on usaldusväärne;
6. järgib oma tööd reguleerivaid nõudeid;
7. dokumenteerib oma tegevuse vastavalt nõuetele ja kokkulepetele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ehitusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel territooriumi, ehitise ja ehitise osa (sh nii territooriumi, ehitise kui ehitise osa ehitusmaterjalide, tehnosüsteemide ja sisustuse) vastavust olulistele tuleohutusnõuetele ja ehitusprojektis esitatud tuleohutusnõuetele;
2. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel tuleohutuspaigaldiste vastavust olulistele tuleohutusnõuetele ja ehitusprojektis esitatud tuleohutusnõuetele;
3. koostab hinnangu kokkulepitud vormis;
4. konsulteerib klienti tuleohutusalastes küsimustes; informeerib klienti tuleohutuseksperdi vm spetsialisti kaasamise vajadusest, ehituslike tuleohutusnõuete täpsemaks hindamiseks ja detailsemate lahenduste leidmiseks.
B.3.2 Korraldusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi ja tuleohutuspaigaldise kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) korralduslikele tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõudeid;
2. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse vastavust õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõuetele, arvestades hinnatava objekti eripära;
3. koostab hinnangu kokkulepitud vormis;
4. koostab või uuendab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni, lähtudes õigusaktidest ja tehnilistest normidest.
B.3.3 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
2. annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.3.4 tõendamine on vabatahtlik
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse vastavalt tellija soovile, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; teeb tellijale ettepaneku tuleohutuskoolituste suhtes; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2. valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid ning standardeid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3. hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4. dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01122022-1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Tuleohutusspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marek Hindreus MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid
Georg Kalde Päästeamet
Ain Karafin Eesti Turvaettevõtete Liit
Mari Tikan Siseministeerium
Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Mart Olesk Eesti Tuleohutusekspertide Liit
Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit
Alar Valge Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist