Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
EN: Electronics assembly operator, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2
  • Kaablikoostude koostaja, tase 2
Kehtib alates: 30.11.2012
Kehtib kuni: 23.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest: kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2; kahest osakutsest ja ühest spetsialiseerumise valdkonnast moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete...
koostajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 töö eesmärgiks on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vastavalt etteantud dokumentatsioonile ja juhistele põhiliselt seeriatoodangu valmistamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutse koosneb kahest tööosast.

A.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine
A.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutset on võimalik taotleda ja tõendada os...
ade kaupa järgmiselt:
Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse
Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eri tööriietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalide...ga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektroonikaseadmete koostaja peamisteks töövahenditeks on mehaanilised ja elektrilised käsitööriistad, elektrimõõteriistad, arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur jt), arvuti ning tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid..., juhendid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektroonikaseadmete koostaja töö eeldab rutiinitaluvust, liigutuste täpsust ja head nägemist, sh värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme elektroonikaseadmete koostajatena töötavad tavapäevaselt inimesed, kelle kutseoskused on omandatud töökohal, täiendus- või kutseõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete koostaja enamlevinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator, monteerija ja koostaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete koostaja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ja B.2.3 tõendamine.
Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse taotlemisel on nõutav ...
kompetentside B.2.2 ja B.2.3 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 2

Tegevusnäitajad:
Koostab elektroonikakoostud vastavalt tööjuhendile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi nõuetele.

Teadmised:
a) teab IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ja elektroonikakomponentide nimetusi;
b) teab käsijootmise põhimõtteid.

Oskused:
a) järgib tööjuhendit ja lähtub IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavatest kvaliteedikriteeriumidest;
b) kasutab erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
Elektroonikakoostude koostaja nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise standardi IPC-A-610* nõuetele vastaval eksamil.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 2

Tegevusnäitajad:
Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud vastavalt tööjuhendile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi nõuetele.

Teadmised:
a) teab IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ja kaablikomponentide nimetusi;
b) teab kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiaid.

Oskused:
a) järgib tööjuhendit ja lähtub IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavatest kvaliteedikriteeriumidest;
b) kasutab erinevaid kaablite koostamisel kasutatavaid käsitööriistu.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
Kaablikoostude koostaja nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise standardi IPC-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 2

Tegevusnäitajad:
Koostab elektroonikakoostud vastavalt tööjuhendile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi nõuetele.

Teadmised:
a) teab IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ja elektroonikakomponentide nimetusi;
b) teab käsijootmise põhimõtteid.

Oskused:
a) järgib tööjuhendit ja lähtub IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavatest kvaliteedikriteeriumidest;
b) kasutab erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
Elektroonikakoostude koostaja nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise standardi IPC-A-610* nõuetele vastaval eksamil.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid;
4) osaleb meeskonnatöös;
5) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid.

Teadmised:
1) 5S põhimõtted;
2) ESD põhimõtted;
3) RoHS põhimõtted.
4) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
5) ergonoomika põhimõtted;
6) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.
 
Kaablikoostude koostaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 2

Tegevusnäitajad:
Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud vastavalt tööjuhendile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi nõuetele.

Teadmised:
a) teab IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ja kaablikomponentide nimetusi;
b) teab kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiaid.

Oskused:
a) järgib tööjuhendit ja lähtub IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavatest kvaliteedikriteeriumidest;
b) kasutab erinevaid kaablite koostamisel kasutatavaid käsitööriistu.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
Kaablikoostude koostaja nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise standardi IPC-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid;
4) osaleb meeskonnatöös;
5) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid.

Teadmised:
1) 5S põhimõtted;
2) ESD põhimõtted;
3) RoHS põhimõtted.
4) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
5) ergonoomika põhimõtted;
6) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid;
4) osaleb meeskonnatöös;
5) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid.

Teadmised:
1) 5S põhimõtted;
2) ESD põhimõtted;
3) RoHS põhimõtted.
4) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
5) ergonoomika põhimõtted;
6) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-30112012-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2012
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8212 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist