Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
EN: Electronic Equipment Assembler, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2
  • Kaablikoostude koostaja, tase 2
Kehtib alates: 16.02.2018
Kehtib kuni: 09.02.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tehtud parandusi sõnastuses, varem eraldi väljatoodud Kirjelduse ja Oskuste lahtri asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajate ja vajalike teadmiste loetelu abil. Sisulisi muudatusi kutsestandardis ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 126417 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 04.10.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Elektroonikaseadmete koostaja 130997 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 23.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Tallinna Polütehnikum Kaablikoostude koostaja, tase 2 126437 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 04.10.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete koost...
ajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja
valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 töö on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vastavalt etteantud juhistele põhiliselt seeriatoodangu valmistamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine
1. Elektroonikakoostude koostamine
2. Käsijootmine elektroonikaseadmete valmistamisel
3. Elektroonikakoostude vigade tuvastamine

A.2.2 Kaablikoostude valmistamine
1. Kaablikoostude koostamine
2. Kaablikoostude vigade tuvastamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalidega.
A.4 Töövahendid
Elektroonikaseadmete koostaja peamisteks töövahenditeks on mehaanilised ja elektrilised
käsitööriistad, arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur), arvuti.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektroonikaseadmete koostaja töö eeldab rutiinitaluvust, liigutuste täpsust ja head nägemist, sh värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme elektroonikaseadmete koostajana töötavad tavapäevaselt inimesed, kelle kutseoskused on omandatud töökohal, täiendus- või kutseõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete koostaja enamlevinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator, monteerija ja koostaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete koostaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents).
Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 ja B.2.3.
Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetent...
sid B.2.2 ja B.2.3.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1. koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit ja tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPCA-610 või muu samaväärse standardi nõuetele;
2. teeb käsijootmist, kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu ja lähtudes käsijootmise põhimõtetest;
3. tuvastab elektroonikakoostude visuaalselt leitavad vead, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) elektroonikakomponentide nimetused;
2) IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine 2

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud vastavalt tööjuhendile ja tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärse standardi nõuetele.
2. Kasutab erinevaid kaablite koostamisel kasutatavaid käsitööriistu ja seadmeid.
3. Tuvastab kaablikoostude visuaalselt leitavad vead, vastavalt tööjuhendile.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1. koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit ja tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPCA-610 või muu samaväärse standardi nõuetele;
2. teeb käsijootmist, kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu ja lähtudes käsijootmise põhimõtetest;
3. tuvastab elektroonikakoostude visuaalselt leitavad vead, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) elektroonikakomponentide nimetused;
2) IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
 
Kaablikoostude koostaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine 2

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud vastavalt tööjuhendile ja tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärse standardi nõuetele.
2. Kasutab erinevaid kaablite koostamisel kasutatavaid käsitööriistu ja seadmeid.
3. Tuvastab kaablikoostude visuaalselt leitavad vead, vastavalt tööjuhendile.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1. järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2. kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted), kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3. järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ning ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid;
4. lähtub ESD ja RoHS põhimõtetest;
5. kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid;
6. osaleb meeskonnatöös.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-16022018-1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.02.2018
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8212 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Andressoo Enics Eesti AS
Milko Milatskov Stoneridge Electronics AS
Arno Kolk Elektroonikatööstuse Liit
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist