Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukitehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Mootorsõidukitehnik, tase 4
EN: Vehicle technician, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinatehnik, tase 4
  • Sõiduautotehnik, tase 4
  • Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
Osakutsed:
  • Mootorsõiduki jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont
  • Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 17.01.2013
Kehtib kuni: 09.09.2014
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on järgmised kutsed:
mootorsõidukihooldaja, tase 3, mootorsõidukitehnik, tase 4 ja sõiduautodiagnostik, tase 5.

Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikurmasinate, haagiste ning nende lisa- ja tööseadmete (edaspidi sõidukite) hoolduse, remo...
ndi ja ülddiagnoosimisega, rikete leidmise ja kõrvaldamisega.
Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid. Ta kannab töövõtjana vastutust nii tööohutuse kui ka hoolduse ja/või remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.
Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukitehnik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Spetsialiseerumise liigituse aluseks olevad dokumendid:
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele (Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus - RT I, 24.07.2012, 16) Lisa 5 Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord (majandus-ja kommunikatsiooniministri määrus – RT I, 24.07.2012, 17) Lisa 4 Masina kategooriate määratlused.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Mootorsõidukitehniku töö koosneb kohustuslikest tööosadest. Spetsialiseerumine toimub vastavalt sõiduki kategooriale/liigile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.

A.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hoo...
ldus ja remont
A.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine sõltub sõiduki kategooriast/liigist järgmiselt: sõiduautotehnik, veoauto- ja bussitehnik ja liikurmasinatehnik. Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kirjeldatud tööosadega.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mootorsõidukitehniku tööaeg on enamasti päevane.
Tööülesanded vahelduvad. Ta töötab enamasti siseruumis.
Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras ja liikurmasinatehnikul töötamist välitingimustes.
Mootorsõidukitehnik töötab üldiselt seistes, kuid sageli ka ergonoomiliselt rasketes tingi...
mustes.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mootorsõidukitehnik kasutab käsi-, elektri-, hüdro- ja pneumotööriistu ning töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid.
Ta kasutab ka töörõivastust ja isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mootorsõidukitehniku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Enamasti on mootorsõidukitehnikuna töötaval inimesel vastava eriala kutsekeskharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused.
Tal peab olema vastava kategooria sõiduki juhiluba.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukitehniku teised võimalikud ametinimetused on autotehnik, automehaanik, autoremondilukksepp, autohooldelukksepp, tehnohooldemeister, tehnohooldespetsialist, tehnoseisundi-kontrolör, garantiitehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Keskkonnaministri 11. märtsi 2005 määruse nr 16, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 842/2006 ning Euroopa Komisjoni määruste 303/2008, 307/2008 ning direktiivi 2006/40/EÜ põhjal on mootorsõidukite kliimaseadmete käitlejana töötamisel nõutav osakutse tunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Mootorsõidukitehniku kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise valimine ning kohustuslike kompetentside B.2.1–B.2.8 ja läbiva kompetentsi B.2.9 tõendamine.
Kutsesiseselt spetsialiseerutakse vastavalt sõiduki kategooriale:
sõiduautotehnik (M1, N1, O1, O2),
veoauto- ja bussitehn...
ik (M2, M3, N2, N3, O3, O4),
liikurmasinatehnik (T, LM, R),

Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele sõidukipõhiselt.
Sõiduautotehniku töö ei sisalda tööosa A.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont.

Osakutsed:
Mootorsõiduki kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.3 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.4 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.5 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.6 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.7 ja B.2.9 tõendamine.
Mootorsõiduki lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.8 ja B.2.9 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele;
2) teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja/või remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab mootori tööd (näit kontrollib heitgaasi koostist ja ohutustamisseadiste tööd, loeb ja salvestab rikkekoode, salvestab andurite ja täiturite parameetreid jm);
2) aktiveerib täitureid;
3) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4) osandab, defekteerib ja koostab mootorit.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja salvestab rikkekoode;
2) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
3) aktiveerib täitureid;
4) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale;
5) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele lisaseadmeid;
2) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide tööd (näit valgustid, klaasipühkijad ja -pesurid, lukustussüsteemid, istme soojendused, helisignaal, käiviti, generaator);
3) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
4) loeb ja salvestab rikkekoode;
5) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
6) aktiveerib täitureid;
7) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab ning reguleerib piduri-, rooli- ja veermiku (alusvankri) osasid, hindab vahetatavate detailide seisukorda ja sobivust;
2) kontrollib pidurite tööd piduristendil ja analüüsib ¬stendi raportit;
3) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
4) kontrollib ja reguleerib rataste seadenurki;
5) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil ja analüüsib stendi raportit;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
7) hindab roomiksõiduki alusvankri kulumist.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid;
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) testib tööseadmete ja nende kuluvosade korrasolekut;
2) hindab tööseadmete kuluvosade seisundit ja vajadusel remondib kuluvosad;
3) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
4) osandab, defekteerib ning koostab tööseadmeid ja nende komponente;
5) loeb ja salvestab rikkekoode;
6) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
7) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Liikurmasinatehniku ja väikemasinatehniku puhul on tegevusnäitaja nr 3 järgmine:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid; vajadusel remondib kulumispiirini jõudnud tööorganeid vastavalt taastusremondi juhisele või praktikas juurdunud metoodikale.

Sõiduautotehnikule ning veoauto- ja bussitehnikule kompetentsi B.2.8 ei kohaldata.

Teadmised:
1) hooldatavate seadmete ehitus- ja tööpõhimõtted;
2) hüdraulika ja pneumaatika alused.

Liikur- ja väikemasinatehniku puhul lisanduvad:
3) keevisliidete kvaliteedinõuded;
4) tuletööseadmete kasutus- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
Osakutsega seotud kompetentsid
Mootorsõiduki kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab mootori tööd (näit kontrollib heitgaasi koostist ja ohutustamisseadiste tööd, loeb ja salvestab rikkekoode, salvestab andurite ja täiturite parameetreid jm);
2) aktiveerib täitureid;
3) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4) osandab, defekteerib ja koostab mootorit.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele lisaseadmeid;
2) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide tööd (näit valgustid, klaasipühkijad ja -pesurid, lukustussüsteemid, istme soojendused, helisignaal, käiviti, generaator);
3) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
4) loeb ja salvestab rikkekoode;
5) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
6) aktiveerib täitureid;
7) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab ning reguleerib piduri-, rooli- ja veermiku (alusvankri) osasid, hindab vahetatavate detailide seisukorda ja sobivust;
2) kontrollib pidurite tööd piduristendil ja analüüsib ¬stendi raportit;
3) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
4) kontrollib ja reguleerib rataste seadenurki;
5) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil ja analüüsib stendi raportit;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
7) hindab roomiksõiduki alusvankri kulumist.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid;
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mootorsõiduki lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) testib tööseadmete ja nende kuluvosade korrasolekut;
2) hindab tööseadmete kuluvosade seisundit ja vajadusel remondib kuluvosad;
3) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
4) osandab, defekteerib ning koostab tööseadmeid ja nende komponente;
5) loeb ja salvestab rikkekoode;
6) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
7) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Liikurmasinatehniku ja väikemasinatehniku puhul on tegevusnäitaja nr 3 järgmine:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid; vajadusel remondib kulumispiirini jõudnud tööorganeid vastavalt taastusremondi juhisele või praktikas juurdunud metoodikale.

Sõiduautotehnikule ning veoauto- ja bussitehnikule kompetentsi B.2.8 ei kohaldata.

Teadmised:
1) hooldatavate seadmete ehitus- ja tööpõhimõtted;
2) hüdraulika ja pneumaatika alused.

Liikur- ja väikemasinatehniku puhul lisanduvad:
3) keevisliidete kvaliteedinõuded;
4) tuletööseadmete kasutus- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautotehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele;
2) teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja/või remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab mootori tööd (näit kontrollib heitgaasi koostist ja ohutustamisseadiste tööd, loeb ja salvestab rikkekoode, salvestab andurite ja täiturite parameetreid jm);
2) aktiveerib täitureid;
3) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4) osandab, defekteerib ja koostab mootorit.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja salvestab rikkekoode;
2) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
3) aktiveerib täitureid;
4) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale;
5) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele lisaseadmeid;
2) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide tööd (näit valgustid, klaasipühkijad ja -pesurid, lukustussüsteemid, istme soojendused, helisignaal, käiviti, generaator);
3) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
4) loeb ja salvestab rikkekoode;
5) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
6) aktiveerib täitureid;
7) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab ning reguleerib piduri-, rooli- ja veermiku (alusvankri) osasid, hindab vahetatavate detailide seisukorda ja sobivust;
2) kontrollib pidurite tööd piduristendil ja analüüsib ¬stendi raportit;
3) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
4) kontrollib ja reguleerib rataste seadenurki;
5) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil ja analüüsib stendi raportit;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
7) hindab roomiksõiduki alusvankri kulumist.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid;
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
 
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele;
2) teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja/või remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab mootori tööd (näit kontrollib heitgaasi koostist ja ohutustamisseadiste tööd, loeb ja salvestab rikkekoode, salvestab andurite ja täiturite parameetreid jm);
2) aktiveerib täitureid;
3) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4) osandab, defekteerib ja koostab mootorit.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja salvestab rikkekoode;
2) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
3) aktiveerib täitureid;
4) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale;
5) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele lisaseadmeid;
2) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide tööd (näit valgustid, klaasipühkijad ja -pesurid, lukustussüsteemid, istme soojendused, helisignaal, käiviti, generaator);
3) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
4) loeb ja salvestab rikkekoode;
5) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
6) aktiveerib täitureid;
7) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab ning reguleerib piduri-, rooli- ja veermiku (alusvankri) osasid, hindab vahetatavate detailide seisukorda ja sobivust;
2) kontrollib pidurite tööd piduristendil ja analüüsib ¬stendi raportit;
3) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
4) kontrollib ja reguleerib rataste seadenurki;
5) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil ja analüüsib stendi raportit;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
7) hindab roomiksõiduki alusvankri kulumist.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid;
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) testib tööseadmete ja nende kuluvosade korrasolekut;
2) hindab tööseadmete kuluvosade seisundit ja vajadusel remondib kuluvosad;
3) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
4) osandab, defekteerib ning koostab tööseadmeid ja nende komponente;
5) loeb ja salvestab rikkekoode;
6) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
7) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Liikurmasinatehniku ja väikemasinatehniku puhul on tegevusnäitaja nr 3 järgmine:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid; vajadusel remondib kulumispiirini jõudnud tööorganeid vastavalt taastusremondi juhisele või praktikas juurdunud metoodikale.

Sõiduautotehnikule ning veoauto- ja bussitehnikule kompetentsi B.2.8 ei kohaldata.

Teadmised:
1) hooldatavate seadmete ehitus- ja tööpõhimõtted;
2) hüdraulika ja pneumaatika alused.

Liikur- ja väikemasinatehniku puhul lisanduvad:
3) keevisliidete kvaliteedinõuded;
4) tuletööseadmete kasutus- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
 
Liikurmasinatehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele;
2) teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja/või remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt sõidukile või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise;
2) osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (näit keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm);
3) teeb lukksepatöid (näit valib sobiva puuri sõltuvalt materjalist ning puurib eri materjalidesse avasid; teritab puuri; valib keermestamistehnoloogia ja keermestab eri materjale jm);
4) markeerib, komplekteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid;
5) avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab mootori tööd (näit kontrollib heitgaasi koostist ja ohutustamisseadiste tööd, loeb ja salvestab rikkekoode, salvestab andurite ja täiturite parameetreid jm);
2) aktiveerib täitureid;
3) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4) osandab, defekteerib ja koostab mootorit.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja salvestab rikkekoode;
2) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
3) aktiveerib täitureid;
4) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale;
5) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele lisaseadmeid;
2) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide tööd (näit valgustid, klaasipühkijad ja -pesurid, lukustussüsteemid, istme soojendused, helisignaal, käiviti, generaator);
3) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
4) loeb ja salvestab rikkekoode;
5) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
6) aktiveerib täitureid;
7) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) vahetab ning reguleerib piduri-, rooli- ja veermiku (alusvankri) osasid, hindab vahetatavate detailide seisukorda ja sobivust;
2) kontrollib pidurite tööd piduristendil ja analüüsib ¬stendi raportit;
3) valib, koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid, hindab ja põhjendab rehvide valikut ja seisukorda;
4) kontrollib ja reguleerib rataste seadenurki;
5) kontrollib amortisaatorite ja vedrude tööd amortisaatoristendil ja analüüsib stendi raportit;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Liikurmasinatehniku puhul lisandub:
7) hindab roomiksõiduki alusvankri kulumist.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid;
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.8 Lisa- ja tööseadmete ning nende hüdrosüsteemide ja kinnitusmehhanismide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) testib tööseadmete ja nende kuluvosade korrasolekut;
2) hindab tööseadmete kuluvosade seisundit ja vajadusel remondib kuluvosad;
3) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid;
4) osandab, defekteerib ning koostab tööseadmeid ja nende komponente;
5) loeb ja salvestab rikkekoode;
6) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
7) mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Liikurmasinatehniku ja väikemasinatehniku puhul on tegevusnäitaja nr 3 järgmine:
1) hooldab ja remondib, vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid; vajadusel remondib kulumispiirini jõudnud tööorganeid vastavalt taastusremondi juhisele või praktikas juurdunud metoodikale.

Sõiduautotehnikule ning veoauto- ja bussitehnikule kompetentsi B.2.8 ei kohaldata.

Teadmised:
1) hooldatavate seadmete ehitus- ja tööpõhimõtted;
2) hüdraulika ja pneumaatika alused.

Liikur- ja väikemasinatehniku puhul lisanduvad:
3) keevisliidete kvaliteedinõuded;
4) tuletööseadmete kasutus- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid;
13) kasutab arvutit tasemel AO1–AO5 ja AO7 (lisa 2);
14) kasutab eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 3);
15) kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt:
mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-17012013-02/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.01.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lauri Ert Toyota Baltic AS, MTÜ Autokutseõppe Liit
Rein Solnask Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Autobussikoondise AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Jamnes SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist