Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukitehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mootorsõidukitehnik, tase 4
EN: Vehicle Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinatehnik, tase 4
  • Sõiduautotehnik, tase 4
  • Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
  • Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4
Osakutsed:
  • Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
Kehtib alates: 20.10.2021
Kehtib kuni: 19.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardisse on lisatud on turvaseadiste, juhiabisüsteemide, tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika, hoolduse ja remondiga seotud kompetentsid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mootorsõidukitehnik 240543 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
2 Rakvere Ametikool Mootorsõidukitehnik 240002 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
3 Tallinna Tööstushariduskeskus Mootorsõidukitehnik 232182 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.05.2022 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Mootorsõidukitehnik 200519 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.11.2021 Avatud
5 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mootorsõidukitehnik 240562 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
6 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine liikurmasinatehnik) 232364 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.06.2022 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) 233347 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 15.06.2022 Avatud
8 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) 232366 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.06.2022 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) 238782 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.12.2022 Avatud
10 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) 232302 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.05.2022 Avatud
11 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine veoauto- ja bussitehnik) 232365 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on järgmised kutsed:
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3, mootorsõidukitehnik, tase 4 ja mootorsõidukidiagnostik, tase 5.
Mootorsõidukitehnik tegeleb vastavalt spetsialiseerumisele mootorsõidukite, liikurmasinate, ehitusmasinate, töömasin...
ate, väikemasinate, mootorrataste, tehnoloogiliste masinate, motoriseeritud käsimasinate, jalgrataste, haagiste ning nende lisaja tööseadmete (edaspidi sõidukite, masinate) hoolduse, remondi ja ülddiagnoosimisega, rikete leidmise ja kõrvaldamisega.
Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, kasutades remondijuhiseid, asjakohaseid andmebaase, varuosade ja lisavarustuse katalooge, hooldusjuhiseid, tootjapoolseid tehnilisi nõudeid ning muid asjakohaseid allikaid.
Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust tehtud töö kvaliteedi eest, sealhulgas tööohutuse ja töötervishoiu, keskkonnaohutuse ja klienditeeninduse osas.
Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukitehnik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Mootori diagnostika ja remont
A.2.3 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide (kuni toitepingega 60V) ülddiagno...
stika, hooldus ja remont
A.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.7 Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine
A.2.9 Turvaseadiste diagnostika ja remont
A.2.10 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Veoauto ja bussitehnika
A.2.11 Veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont
Liikurmasinatehnika
A.2.12 Liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ning hooldamine
Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnika
A.2.13 Mootor...
ratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont
A.2.14 Jalgratta ja tõukeratta (sh elektriajamiga) hooldus, ülddiagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mootorsõidukitehnikul on erialane kutseharidus või töökohal ja tööalastel koolitustel omandatud kutseoskused.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukitehniku teised võimalikud ametinimetused on autotehnik, automehaanik, autoremondilukksepp, autohooldelukksepp, väikemasinatehnik, mootorrattatehnik, jalgrattatehnik, ehitusmasinatehnik, töömasinatehnik, tehnohooldemeister, tehnohooldespetsialist, tehnoseisundi-kontrolör, garantiitehnik.
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus on kasvav tähtsus keskkonnamõju vähendavate tehnoloogiatega ning virtuaal- ja liitreaalsusega seotud IT-lahenduste kasutamise oskusel ning autonoomsete sõidukite hooldamise ja remondiga seotud oskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kohustuslikud kompetentsid (B.3.1-B.3.10).
Kutse taotlemise tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine.
Sõiduautotehnika spetsialiseerumiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.10 vastavalt spetsialiseerumisele.
Teisteks s...
petsialiseerumiseks tuleb lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada järgnevad kompetentsid:
Veoauto ja bussitehnika: kompetents B.3.11;
Liikurmasinatehnika: kompetents B.3.12;
Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnika: kompetentsid B.2.13 ja B.3.14.

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kompetents B.3.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Mootorsõidukitehnik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös üldteadmisi autoehitusest ja süsteemidest, mehaanikast, elektrist ja elektroonikast, hüdraulikast ja pneumaatikast.
2. Järgib oma töös õigusaktide nõudeid ja töökorralduslikke juhiseid, kasutab ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
3. Loeb tehnilisi jooniseid...
ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid.
4. Järgib keskkonnaohutuse nõudeid, kasutab energiat ja keskkonda säästvaid töövõtteid.
5. Dokumenteerib oma töö vastavalt ettevõtte nõuetele, kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta selgitusi.
6. Hindab tööde kvaliteedi vastavust tellimusele, remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded.
7. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning käitub konfliktsituatsioonis konstruktiivselt.
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse osas vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemel (lisa 1);
9. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) tasemel A2 (lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele.
2. Valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale.
3. Teeb lukksepatöid (nt agregaatide ja mehhanismide osandamine, defekteerimine ja koostamine; puurimistööd, keermestamine, erinevad lõike-, surve- ja termotöötlemise operatsioonid), avab, sulgeb, defekteerib ning remondib kinnitusvahendeid ja liiteid; avab, sulgeb ja fikseerib elektriühendusi (koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).
4. Teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele ning valides vastavalt sõidukile, masinale või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise ning sobivad tööriistad, seadmed ja materjalid.
5. Loeb ja salvestab rikkekoode.
6. Salvestab andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
7. Aktiveerib täitureid.
B.3.2 Mootori diagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sisepõlemismootori tehnilist seisundit, teeb selleks vajalikud mõõtmised ning võrdleb mõõdetud parameetreid tehniliste andmetega; teeb hooldusjuhiste kohaselt sisepõlemismootori hooldustöid.
2. Osandab, defekteerib ja koostab mootoreid.
3. Kontrollib heitgaasi koostist ja heitgaasi ohutustamisseadiste tööd.
4. Mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
B.3.3 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kere, sisustuse ja pealisehituse võimalikke rikkeid ja kõrvalekaldeid akustiliselt, haptiliselt ja visuaalselt.
2. Osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (nt keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused).
3. Markeerib ja ladustab osandatud detaile.
B.3.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb jõuülekannete hooldustöid vastavalt hooldusjuhisele , arvestades jõuülekannete ehitust ja tööpõhimõtet.
2. Hindab jõuülekande tehnilist seisundit.
3. Remondib jõuülekande vastavalt remondijuhisele.
4. Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale; hindab ja analüüsib saadud tulemusi;
5. Osandab, tuvastab rikked ja kõrvalekalded ja koostab jõuülekande komponente.
6. Kalibreerib jõuülekande.
B.3.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide (kuni toitepingega 60V) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Testib akumulaatori laetustaset ja korrasolekut, laeb ja vajadusel vahetab akumulaatoreid.
2. Hooldab, diagnoosib vastavalt remondijuhisele ja vahetab elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente; teeb tarkvarauuendusi.
3. Loeb elektriskeeme, mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
B.3.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib vastavalt juhisele juhtimissüsteeme ja veermikke, kasutades vastavaid seadmeid, stende ja tööriistu, analüüsib stendide raporteid.
2. Hooldab ja remondib juhtimissüsteeme ja veermikke.
3. Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale; hindab ja analüüsib saadud tulemusi.
4. Koostab, tasakaalustab ja hoiustab rattaid, hindab rehvide ja velgede seisukorda.
B.3.7 Juhiabisüsteemide diagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib juhiabisüsteemide korrasolekut, võrdleb tulemust etteantud parameetritega.
2. Vahetab juhiabisüsteemide komponente.
3. Kontrollib tarkvara uuendamise vajadust ja uuendab tarkvara.
4. Kalibreerib juhiabisüsteeme.
B.3.8 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust tehnilistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
2. Hooldab kliimaseadmeid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel külmaine koguse piiranguga seadmes kuni 3 kg.
3. Vahetab kliimasüsteemi komponente ja käsitseb külmaaine mahuteid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut.
4. Loeb ja salvestab kliimasüsteemi rikkekoode.
5. Salvestab kliimasüsteemi andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
6. Aktiveerib kliimasüsteemi andureid ja täitureid.
7. Mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale.
8. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid;
9. Järgib fluoritud kasvuhoonegaaside käitamisega seotud õigusaktide nõudeid ja lähtub mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialustest, arvestades kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
10. Kogub tavameetodeid kasutades ja keskkonnahoiu nõudeid arvestades kokku fluoritud kasvuhoonegaasid ning annab need üle jäätmekäitlejale.
11. Käsitseb ohutult alternatiivsete külmaainetega seotud kliimaseadmeid
B.3.9 Turvaseadiste diagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Vahetab pürotehnilisi passiivohutusseadiseid.
B.3.10 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib tööseadmete (sh lisaseadmete ja pealisehituse) seisukorda ja kinnitusi.
2. Salvestab andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
3. Paigaldab, vahetab ja remondib seadmeid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.8 Kliimaseadmete hooldus, diagnostika, remont ja külmaine käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust tehnilistele ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
2. Hooldab kliimaseadmeid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel külmaine koguse piiranguga seadmes kuni 3 kg.
3. Vahetab kliimasüsteemi komponente ja käsitseb külmaaine mahuteid, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut.
4. Loeb ja salvestab kliimasüsteemi rikkekoode.
5. Salvestab kliimasüsteemi andurite ja täiturite parameetrite väärtuseid.
6. Aktiveerib kliimasüsteemi andureid ja täitureid.
7. Mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale.
8. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid;
9. Järgib fluoritud kasvuhoonegaaside käitamisega seotud õigusaktide nõudeid ja lähtub mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialustest, arvestades kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
10. Kogub tavameetodeid kasutades ja keskkonnahoiu nõudeid arvestades kokku fluoritud kasvuhoonegaasid ning annab need üle jäätmekäitlejale.
11. Käsitseb ohutult alternatiivsete külmaainetega seotud kliimaseadmeid
Mootorsõidukitehniku üldoskused 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös üldteadmisi autoehitusest ja süsteemidest, mehaanikast, elektrist ja elektroonikast, hüdraulikast ja pneumaatikast.
2. Järgib oma töös õigusaktide nõudeid ja töökorralduslikke juhiseid, kasutab ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
3. Loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid.
4. Järgib keskkonnaohutuse nõudeid, kasutab energiat ja keskkonda säästvaid töövõtteid.
5. Dokumenteerib oma töö vastavalt ettevõtte nõuetele, kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta selgitusi.
6. Hindab tööde kvaliteedi vastavust tellimusele, remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded.
7. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning käitub konfliktsituatsioonis konstruktiivselt.
8. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse osas vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemel (lisa 1);
9. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) tasemel A2 (lisa 2).

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautotehnik, tase 4
 
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.11 Veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele;
2. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete hooldust;
3. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete diagnostikat;
4. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete remonti;
5. teeb mehhanismide ja süsteemide ülevaatust ning mõõtmisi, analüüsib tulemusi ja võrdleb neid tehniliste nõuetega.
 
Liikurmasinatehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.12 Liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ning hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundit.
2. Teeb liikurmasina ning selle töö- ja lisaseadmete remondiga seonduvaid hooldus- ja remonditöid, kasutades selleks sobivaid tehnoloogiaid.
3. Peseb, puhastab ja hooldab säästlikult liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmetele välis- ja sisepindasid ning nende komponente.
4. Keevitab, liimib, needib ja joodab vajalikke paigalduskinnitusi, rakiseid ja sõlmi.
5. Osandab ja koostab liikurmasinat ning selle töö- ja lisaseadmeid.
6. Hoiustab ja konserveerib liikurmasinaid, nende töö- ja lisaseadmeid.
7. seadistab masin- ja kaugjuhimis- ja kaughaldussüsteeme.
 
Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.13 Mootorratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb hooldusjuhise kohaselt mootorratta ja mototehnika hooldustöid.
2. Teeb mootorratta ja mototehnika diagnostikat ja valib remondimeetodi.
3. Osandab ja koostab mootorratta ja mototehnika.
4. Hooldab, teeb diagnostikat ja remondib mototehnika elektriajamit.
5. Remondib mootorrattaid ja mototehnikat vastavalt remondijuhisele.
B.3.14 Jalgratta ja tõukeratta (sh elektriajamiga) hooldus, ülddiagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb hooldusjuhise kohaselt jalgrataste ja tõukerataste hooldustöid.
2. Hindab jalgratta ja tõukeratta tehnilist seisundit, määrab vea põhjuse ja valib remondimeetodi.
3. Osandab ja koostab jalgrattaid ja tõukerattaid, kasutades sobivaid tehnoloogiaid.
4. Hooldab, teeb diagnostikat ja remondib tõukeratta ja jalgratta elektriajamit.
5. Remondib jalgrattaid ja tõukerattaid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-20102021-2.3.1/11k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vladimir Krasnoštšjokov Autokutseõppe Liit
Karel Pais Volvo Estonia OÜ
Janek Pukka Rakvere Ametikool
Aivar Soone DA Estonian Machinery AS
Vaido Valge Robert Bosch OÜ
Henri Vennikas Eesti Autoinseneride Liit, Tallinna Tehnikakõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist