Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukitehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mootorsõidukitehnik, tase 4
EN: Vehicle Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinatehnik, tase 4
  • Sõiduautotehnik, tase 4
  • Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
  • Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4
Osakutsed:
  • Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
Kehtib alates: 09.12.2019
Kehtib kuni: 19.10.2021
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 20. oktoobrini 2024 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 38/25.10.2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Valgamaa Kutseõppekeskus Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja 201283 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 03.01.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Valgamaa Kutseõppekeskus Mootorsõidukitehnik 185717 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.03.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Sõiduautotehnik 157259 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.01.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Kuressaare Ametikool Sõiduautotehnik 138878 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.01.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on järgmised kutsed:
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3, mootorsõidukitehnik, tase 4 ja mootorsõidukidiagnostik, tase 5.
Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikurmasinate, ehitusmasinate, töömasinate, väikemasinate, mootorratas...
te, tehnoloogiliste masinate, motoriseeritud käsimasinate, jalgrataste, haagiste ning nende lisa- ja tööseadmete (edaspidi sõidukite, masinate) hoolduse, remondi ja ülddiagnoosimisega, rikete leidmise ja kõrvaldamisega.
Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, kasutades remondijuhiseid, asjakohaseid andmebaase, varuosade ja lisavarustuse katalooge, hooldusjuhiseid, tootjapoolseid tehnilisi nõudeid ning muid asjakohaseid allikaid. Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust teostatud töö kvaliteedi eest, sealhulgas tööohutuse- ja töötervishoiu, keskkonnaohutuse ja klienditeeninduse osas.
Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid. Ta kannab töövõtjana vastutust nii tööohutuse kui ka hoolduse ja/või remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukitehnik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja...
remont
A.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont

Mootorsõidukitehnik, tase 4 sisaldab osakutset Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
A.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont
A.2.8 Kliimaseadmete käitlemine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine sõltub sõiduki kategooriast/liigist, kasutusotstarbest järgmiselt: sõiduautotehnik, veoauto- ja bussitehnik (tarbesõiduk), liikurmasinatehnik ning väikemasina-, mootorratta- ja jalgrattatehnik. Kõik tööosad on seotud spetsialiseerumistega.

Veoauto- ja bussitehnika
A.2.9 Veoaut...
o ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont

Liikurmasinatehnika
A.2.10 Liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ning hooldamine

Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnika
A.2.11 Mootorratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont
A.2.12 Jalgratta hooldus, ülddiagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mootorsõidukitehniku tööaeg on enamasti päevane, sageli esineb töötamist vahetustega.
Tööülesanded on vahelduvad, üldjuhil on töötamine siseruumides. Võib ette tulla töötamist suurenenud ohuolukorras ja töötamist välitingimustes.
Mootorsõidukitehnik töötab üldiselt seistes, kuid sageli ergonoomi...
liselt rasketes tingimustes. Esineb kokkupuudet tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni. Mootorsõidukitehnik töötab suuremate ohuallikatega (liikuvad masinad, tõstukid, fluoritud kasvuhoonegaaside mahutid, tuletöö seadmed), seega nõuab töö erilist hoolsust ja täpsust ning tervisliku seisundi vastavust sellistele töödele. Tööl peab kasutama isikukaitsevahendeid vastavalt töökoha risikianalüüsile. Töörõivaste kinnitusdetailid (lukud, nööbid, needid jms) peavad olema peidetud.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mootorsõidukitehnik kasutab käsi-, elektri-, hüdro- ja pneumotööriistu ning töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid. Samuti erinevaid diagnostikaseadmeid, arvutiprogramme ning remondijuhendeid, mis on enamasti inglisekeelsed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mootorsõidukitehniku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mootorsõidukitehnikul on erialane kutseharidus või töökohal õppides ja tööalastel koolitustel omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukitehniku teised võimalikud ametinimetused on autotehnik, automehaanik, autoremondilukksepp, autohooldelukksepp, väikemasinatehnik, mootorrattatehnik, jalgrattatehnik, ehitusmasinatehnik, töömasinatehnik, tehnohooldemeister, tehnohooldespetsialist, tehnoseisundi-kontrolör, garantiitehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõidukite transpordiks peab omama vastava kategooria juhiluba (liiklusseadus).
Keskkonnaministri 11. märtsi 2005 määruse nr 16, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 842/2006 ning Euroopa Komisjoni määruste 303/2008, 307/2008 ning direktiivi 2006/40/EÜ põhjal on mootorsõidukite kliimaseadmete käitl...
ejana töötamisel nõutav osakutse tunnistus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Mootorsõidukitehniku kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid vastavalt valitud spetsialiseerumisele.
Sõiduautotehnik, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1–B.2.8 ja ning B.2.13.
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1–B.2.9 ja...
B.2.13.
Liikurmasinatehnik, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1–B.2.8, B.2.10-B.2.11 ja B.2.13.
Väikemasina-, mootorratta- ja jalgrattatehnik, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1–B.2.8 ja B.2.12-B.2.13.

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.7 ja B.2.8 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sõidukite ja masinate ning nendele paigaldatud lisavarustuse ja -seadmete tehnoseisundi vastavust kehtivatele nõuetele.
2. Teeb sõidukitele ja masinatele tehnilist hooldust ja/või remonti vastavalt tootja kehtestatud nõuetele.
B.2.2 Kere, sisustuse ja pealisehituse ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib vastavalt sõidukile, masinale või selle lisaseadmele ja tööülesandele remondijuhise.
2. Osandab, defekteerib ja koostab kere, sisustuse ja pealisehituse kinnituselemente (nt. Keermesliited, tüüblid, lukustusrõngad, ühendused jm).
3. Markeerib ja ladustab osandatud detaile.
B.2.3 Mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sisepõlemismootori tehnilist seisundit ja teeb selleks vajalikud mõõtmised ning võrdleb mõõdetud parameetreid tehniliste andmetega.
2. Teeb hooldusjuhiste kohaselt sisepõlemismootori hooldustöid.
3. Mõõdab geomeetrilisi parameetreid, müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
4. Remondib sisepõlemismootori vastavalt remondijuhisele.
5. Osandab, defekteerib ja koostab mootoreid.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte, ohutusmärgistused, hoolduse- ja remonditööde erisused sisepõlemismootoriga võrreldes, eritööriistad;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.4 Jõuülekande ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb jõuülekannete ehitust ja tööpõhimõtet.
2. Teeb hooldusjuhise kohaselt jõuülekannete hooldustöid.
3. Hindab jõuülekande tehnilist seisundit.
4. Määrab vea põhjuse ja valib remondimeetodi.
5. Teeb jõuülekande remondi vastavalt remondijuhisele.
6. Osandab, defekteerib ja koostab jõuülekande komponente.
B.2.5 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Vahetab akumulaatoreid, madal- ja kõrgepingeosasid ning paigaldab sõidukitele, masinatele lisaseadmeid.
2. Hooldab, diagnoosib ja vahetab elektriseadiseid, mugavussüsteeme ja nende komponente.
3. Loeb elektriskeeme, mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
4. Loeb ja salvestab rikkekoode.
5. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
6. Aktiveerib andureid ja täitureid.
B.2.6 Juhtimisseadmete ja veermiku ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Hooldab, remondib ja seadistab juhtimissüsteeme ja veermikke.
2. Diagnoosib ja seadistab juhendi alusel juhtimissüsteeme ja veermikke.
3. Kasutab juhtimisseadmete ja veermiku diagnoosimisel vastavaid seadmeid, stende ja tööriistu, analüüsib stendide raporteid.
4. Koostab ja tasakaalustab rattaid, hindab rehvide ja velgede seisukorda.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid ning vahetab nende komponente, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel.
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Aktiveerib andureid ja täitureid.
5. Mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale.
6. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid.
7. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust kehtivatele tehnilistele nõudmistele.

Teadmised:
1) mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte;
2) mootorsõidukite kliimaseadmetes külmaainena kasutatavate gaaside ja tehniliste vedelike kasutamise ja omaduste põhialused;
3) termodünaamika alused;
4) külmutusagensite keskkonnamõju ja külmutusagensite käitlemisega seonduvad õigusaktid;
5) kliimaseadmete kontrollimine, lekkekontroll;
6) Keskkonnasõbralikud töövõtted süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusagensi kokkukogumise käigus.
B.2.8 Kliimaseadmete käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb külmutusainete keskkonnamõju ja käitlemisega seotud õigusaktides sätestatut.
2. Tunneb külmutusainete keskkonnaohutu kasutamise ja ohutustehnika nõudeid.
3. Tunneb keskkonnasõbralikke töövõtteid süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusaine kokkukogumise käigus.

Teadmised:
1) F-gaaside (külmutusainete) kasutuse vähendamiseks või asendamiseks ja nende ohutuks käsitlemiseks;
2) kliimaseadmete tööpõhimõtete tundmine.
3) termodünaamika alused;
4) külmaainete mõju keskkonnale (ODP, GWP näitajad).
Osakutsega seotud kompetentsid
Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.7 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja hooldab kliimaseadmeid ning vahetab nende komponente, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel.
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Aktiveerib andureid ja täitureid.
5. Mõõdab rõhkusid ja salvestab elektrisignaale.
6. Osandab, defekteerib ning koostab soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmeid.
7. Hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust kehtivatele tehnilistele nõudmistele.

Teadmised:
1) mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte;
2) mootorsõidukite kliimaseadmetes külmaainena kasutatavate gaaside ja tehniliste vedelike kasutamise ja omaduste põhialused;
3) termodünaamika alused;
4) külmutusagensite keskkonnamõju ja külmutusagensite käitlemisega seonduvad õigusaktid;
5) kliimaseadmete kontrollimine, lekkekontroll;
6) Keskkonnasõbralikud töövõtted süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusagensi kokkukogumise käigus.
B.2.8 Kliimaseadmete käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb külmutusainete keskkonnamõju ja käitlemisega seotud õigusaktides sätestatut.
2. Tunneb külmutusainete keskkonnaohutu kasutamise ja ohutustehnika nõudeid.
3. Tunneb keskkonnasõbralikke töövõtteid süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusaine kokkukogumise käigus.

Teadmised:
1) F-gaaside (külmutusainete) kasutuse vähendamiseks või asendamiseks ja nende ohutuks käsitlemiseks;
2) kliimaseadmete tööpõhimõtete tundmine.
3) termodünaamika alused;
4) külmaainete mõju keskkonnale (ODP, GWP näitajad).

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautotehnik, tase 4
 
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele;
2. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete hooldust;
3. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete diagnostikat;
4. teeb veoauto ja bussi ning nende töö- ja lisaseadmete remonti;
5. teeb mehhanismide ja süsteemide ülevaatust ning mõõtmisi, analüüsib tulemusi ja võrdleb neid tehniliste nõuetega.

Teadmised:
1) tarbeautode ehitus ja tööpõhimõtted.
 
Liikurmasinatehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundi hindamine ning hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete seisundit.
2. Teeb liikurmasina ning selle töö- ja lisaseadmete remondiga seonduvaid hooldus- ja remonditöid, kasutades selleks sobivaid tehnoloogiaid.
3. Peseb, puhastab ja hooldab säästlikult liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmetele välis- ja sisepindasid ning nende komponente.
4. Kasutab keevitamist, liimimist, neetimist ja jootmist tööülesande täitmisel.
5. Osandab ja koostab liikurmasina pealisehitist ning selle töö- ja lisaseadmeid, kasutades sobivat tehnoloogiat.
6. Markeerib ja ladustab liikurmasina pealisehitise osandatud detaile.
7. Hoiustab ja konserveerib juhendamisel liikurmasinaid ning nende töö- ja lisaseadmeid materjale ning keskkonda säästvalt.
8. Loeb, salvestab, deaktiveerib rikkekoodide.
9. Mõõdab arvutivõrkude signaale.
10. Teeb masinate masin- ja kaugjuhtimissüsteemide seadistamist.

Teadmised:
1) tarbeautode ehitus ja tööpõhimõtted. 1) liikurmasina pealisehitise ning selle töö- ja lisaseadmete pesemisele, puhastamisele, osandamisele, defekteerimisele, markeerimisele, komplekteerimisele ja ladustamisele esitatavaid nõuded;
2) liikurmasina, selle töö- ja lisaseadmete ehituses ning remondil kasutatavaid materjalid, nende omadused ning materjalitöötlemise üldteoreetilised alused ja tehnoloogiad;
3) liikurmasina ning selle töö- ja lisaseadmete komponentide hoiustamise ja konserveerimise nõuded;
4) keevitamise, liimimise, neetimise ja jootmise kvaliteedi hindamine;
5) tuletööde ja seadmete kasutamise- ja ohutusnõuded;
6) kaugjuhtimissüsteemide alused;
7) saasteainete vähendamise alused.
 
Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Mootorratta ja mototehnika hooldus, ülddiagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb hooldusjuhise kohaselt mootorratta ja mototehnika hooldustöid.
2. Hindab mootorratta ja mototehnika tehnilist seisundit, määrab vea põhjuse ja valib remondimeetodi.
3. Osandab ja koostab mootorratta ja mototehnika, kasutades sobivaid tehnoloogiaid.
4. Remondib mootorrattaid ja mototehnikat vastavalt remondijuhisele.

Teadmised:
1) mootorratta ja mototehnikaga (ATV, roller, lumesaan jms) seotud normatiivaktid;
2) mootorratta ja mototehnika ehitus, kasutatavad mootorid, jõuülekanded ja nende tööpõhimõtted;
3) mootorratta ja mototehnika juhtimisvõtted ja sõiduasendid ning nende seos juhitavusega;
4) mootorrataste ja mototehnika hoolduse ja remondi ohutusnõuded.
B.2.12 Jalgratta hooldus, ülddiagnostika ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb hooldusjuhise kohaselt jalgrataste hooldustöid.
2. Hindab jalgratta tehnilist seisundit, määrab vea põhjuse ja valib remondimeetodi.
3. Osandab ja koostab jalgrattaid, kasutades sobivaid tehnoloogiaid.
4. Remondib jalgrattaid vastavalt remondijuhisele.

Teadmised:
1) jalgratastega seotud õigusaktid;
2) jalgrataste ehitus ja tööpõhimõtted;
3) jalgrataste hoolduse ja remondi ohutusnõuded.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga.
2. Kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid.
3. Valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale.
4. Planeerib lähtuvalt tööjuhisest tööde tegemiseks kuluva aja, arvestab materjalikulu, täidab tehtud tööde kohta vastava dokumentatsiooni.
5. Salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm).
6. Kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded.
7. Esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (nt. Arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki).
8. Kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid.
9. Teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest.
10. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes.
11. Vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi.
12. Teeb lukksepatöid (näiteks agregaatide ja mehhanismide osandamine, defekteerimine ja koostamine; puurimistööd, keermestamine, erinevad lõike-, surve- ja termotöötlemise operatsioonid).
13. Avab, suleb ja fikseerib elektriühendusi (vajadusel koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib).
14. Kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid.
15. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel. (lisa 1).
16. Kasutab eesti keelt järgmiselt: mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 2).
17. Kasutab vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) järgmiselt: mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 2).

Teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused, liikumisdünaamika;
2) materjaliõpetus;
3) tehniliste mõõtmiste alused;
4) masinaelemendid ja mehaanika alused;
5) elektrotehnika alused;
6) pneumaatika ja hüdraulika alused;
7) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
8) töötervishoiunõuded;
9) tuleohutusnõuded;
10) jäätmekäitlusnõuded;
11) kemikaaliohutuse nõuded;
12) välisõhu kaitse nõuded.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-09122019-02/10k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Linnatransport AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Lilover SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool
Andrus Simberg MTÜ Autokutseõppe Liit
Sven Andresen Tallinna Tehnikakõrgkool
Ene Pukk Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Ülo Kannelmäe Kehna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Kaupo Veegen Honda Motor Europe Ltd, Estonian Brandch

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist