Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sõiduautodiagnostik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid
Nimetus: ET: Sõiduautodiagnostik, tase 5
EN: Vehicle technician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5
Kehtib alates: 17.01.2013
Kehtib kuni: 03.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on mootorsõidukihooldaja, tase 3, mootorsõidukitehniku, tase 4 ja sõiduautodiagnostiku, tase 5 kutsed.

Sõiduautodiagnostik tegeleb sõiduautode diagnoosimise-, remondi- ja rikkepõhjuste analüüsiga, leiab ja kõrvaldab rikkeid.
Ta töötab iseseisvalt, k...
asutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid ning kannab töövõtjana vastutust nii tööohutuse kui ka hoolduse ja/või remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.

Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Diagnostik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Vajadusel juhendab sõiduautohooldaja ja sõiduautotehniku tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorielektroonika diagnostika ja remont
A.2.2 Jõuülekande diagnostika ja remont
A.2.3 Siinivõrkude diagnostika ja remont
A.2.4 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont
A.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont
A.2.6 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendu...
s-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) diagnostika ja remont
A.2.7 Turvaseadiste diagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sõiduautodiagnostiku tööaeg on enamasti päeval.
Töö on vahelduvate tööülesannetega ja toimub enamasti siseruumis.
Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras.
Diagnostik töötab üldiselt seistes, kuid sageli ka ergonoomiliselt rasketes tingimustes.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavat...
e ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Sõiduautodiagnostik kasutab diagnostikaseadmeid, käsi-, elektri-, hüdro- ja pneumotööriistu ning töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid.
Ta kasutab ka töörõivastust ja isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sõiduautodiagnostiku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Enamasti on sõiduautodiagnostikuna töötaval inimesel vastava eriala kutsekeskharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused. Tal peab olema vastava kategooria sõiduki juhiluba.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sõiduautodiagnostik, autodiagnostik, automehaanik, autoelektrik, tehnohooldemeister, tehnoseisundi-kontrolör, tehniline nõustaja, tehniline konsultant, meister.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Keskkonnaministri 11. märtsi 2005 määruse nr 16, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 842/2006 ning Euroopa Komisjoni määruste 303/2008, 307/2008 ning direktiivi 2006/40/EÜ põhjal on mootorsõidukite kliimaseadmete käitlejana töötamisel nõutav osakutse tunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sõiduautodiagnostiku kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.7 tõendamine.

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse taotlemisel on nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorielektroonika diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib mootorielektroonika seadiseid ning vajadusel vahetab ja seadistab;
2) kontrollib heitgaasi koostist ja heitgaasi ohutustamisseadiste tööd;
3) loeb ja salvestab rikkekoode;
4) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
5) aktiveerib täitureid;
6) mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite elektroonilise juhtimise tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.2 Jõuülekande diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib jõuülekande ning selle komponentide tööd (näit automaatkäigukastid, nelikveosüsteemid);
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale;
6) osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.3 Siinivõrkude diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib siinivõrke (näit CAN, LIN, MOST, FlexRay jm);
2) salvestab rikkekoode ja siinivõrgu parameetreid;
3) kontrollib siinide korrasolekut.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.4 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide ning nende komponentide tööd (näit esilaternate korrektorid, tagurdus- ja parkimisabi, audio- ja navigatsiooniseadmed, alarmseadmed, mootori käivitustõkis);
2) loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne);
3) loeb ja salvestab rikkekoode;
4) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
5) aktiveerib täitureid;
6) mõõdab ja salvestab elektrisignaale.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib juhtimisseadmete ja veermiku ning nende komponentide korrasolekut (näit rool ja pidurid, veojõu- ja juhitavuskorrektorid, kaapeväldikud, diferentsiaaliblokeeringud);
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) aktiveerib täitureid;
5) mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale;
6) vahetab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.6 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib kliimaseadmeid ning nende komponente;
2) vahetab ja/või paigaldab kliimaseadmeid ja nende osi;
3) loeb ja salvestab rikkekoode;
4) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
5) aktiveerib täitureid;
6) mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale;
7) remondib ja vahetab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
B.2.7 Turvaseadiste diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib aktiiv- ja passiivseid turvaseadiseid ning nende komponente (näit turvaseadiste andurid, turvapadjad ja -kardinad, turvavööde eelpingutid);
2) loeb ja salvestab rikkekoode;
3) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
4) mõõdab ja salvestab elektrisignaale;
5) vajadusel vahetab pürotehnilisi passiivohutusseadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu
Osakutsega seotud kompetentsid
Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) diagnoosib kliimaseadmeid ning nende komponente;
2) vahetab ja/või paigaldab kliimaseadmeid ja nende osi;
3) loeb ja salvestab rikkekoode;
4) salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
5) aktiveerib täitureid;
6) mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale;
7) remondib ja vahetab seadiseid.

Hindamismeetod(id):
kirjalik test, praktiline töö, intervjuu

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Sõiduautodiagnostik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga;
2) kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid;
3) valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale;
4) planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest;
5) salvestab ja taastab kliendiseaded (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm);
6) kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded;
7) esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki);
8) kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid;
9) teeb vajadusel testsõidu, juhindudes liiklusseadusest ja testsõidu juhisest;
10) suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes;
11) vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi;
12) tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskus ning remondiandmebaaside, -kataloogide ja juhendite kasutamise oskus;
13) arvuti kasutusoskus tasemel AO1–AO5 (lisa 2);
14) eesti keele mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 ja vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keel) mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 3).

Teadmised:
1) auto süsteemid, mehhanismid, nende osad ning komponendid, nende ehitus, tööpõhimõte ja diagnoosimine - kõrgtasemel;
2) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
3) töötervishoiunõuded;
4) tuleohutusnõuded;
5) jäätmekäitlusnõuded;
6) juhtimise ja meeskonnatöö alused;
7) elektrotehnika alused;
8) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-17012013-03/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.01.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lauri Ert Toyota Baltic AS, MTÜ Autokutseõppe Liit
Rein Solnask Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Autobussikoondise AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Jamnes SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist