Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
EN: Vehicle Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Liikurmasinadiagnostik, tase 5
  • Sõiduautodiagnostik, tase 5
  • Veoauto- ja bussidiagnostik, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.12.2019
Kehtib kuni: 19.10.2021
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 20. oktoobrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 38/25.10.2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Liikurmasinadiagnostik 199780 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik 205640 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.06.2020 Avatud
3 Kehtna Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik 210557 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.01.2020 Avatud
4 Tartu Kutsehariduskeskus Mootorsõidukidiagnostik 202357 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
5 Valgamaa Kutseõppekeskus Mootorsõidukidiagnostik 181257 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
6 Kuressaare Ametikool Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik) 194557 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
7 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik) 133237 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.09.2021 Avatud
8 Rakvere Ametikool Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumisega sõiduautodiagnostik) 186537 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.09.2020 Avatud
9 Viljandi Kutseõppekeskus Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumisega Sõiduautodiagnostik) 131198 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Sõiduautodiagnostik 129117 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.01.2020 Avatud
11 Tallinna Tööstushariduskeskus Sõiduautodiagnostik 155777 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mootorsõidukite hoolduse ja remondi kutsealal on sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3, mootorsõidukitehnik, tase 4 ja mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsed.

Mootorsõidukidiagnostik tegeleb sõiduautode, veoautode, busside ja liikurmasinate diagnoosimise-, remondi- ja rikkepõhjuste an...
alüüsiga, leiab ja kõrvaldab rikkeid.
Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid ning kannab töövõtjana vastutust nii tööohutuse kui ka hoolduse ja/või remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Mootorsõidukidiagnostik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Vajadusel juhendab mootorsõidukitehniku tööd, suunab ja annab juhiseid vigade diagnoosimiseks ning juhendab ja aitab analüüsida tehniku kogutud infot täpsema remondimahu kaardistamiseks/määramiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mootorielektroonika diagnostika ja remont
A.2.2 Jõuülekande diagnostika ja remont
A.2.3 Siinivõrkude diagnostika ja remont
A.2.4 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont
A.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont
A.2.6 Kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendu...
s-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) diagnostika ja remont
A.2.7 Turvaseadiste diagnostika ja remont
A.2.8 Mootorsõidukite hüdrauliliste ja pneumaatiliste tööseadmete diagnostika ja remont
A.2.9 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine sõltub mootorsõiduki kategooriast/liigist, kasutusotstarbest järgmiselt: sõiduautodiagnostik, veoauto-, bussidiagnostik ja liikurmasinadiagnostik. Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kirjeldatud tööosadega.
Valitavad tööosad
A.2.10 Elektriliste kõrgepingeseadmete, kõrgepinge akude, kontrollerite, muundurite hooldus, diagnostika ja remont
A.2.11 Mootorsõidukite gaasiseadmete paigaldus, hooldus, diagnostika ja remont
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mootorsõidukidiagnostiku tööaeg on enamasti päeval. Töö on vahelduvate tööülesannetega ja toimub enamasti siseruumis. Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras. Diagnostik töötab üldiselt seistes, kuid sageli ka ergonoomiliselt rasketes tingimustes. Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavat...e ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mootorsõidukidiagnostik kasutab diagnostikaseadmeid, käsi-, elektri-, hüdro- ja pneumotööriistu ning töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid, samuti arvuti baasil erinevaid tarkvaralahendusega diagnostika programme ja simulaatoreid.
Ta kasutab ka töörõivastust ja isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mootorsõidukidiagnostiku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mootorsõidukidiagnostik omab mootorsõidukitehnikuna töötamise kogemust. Ta on läbinud kutsealase koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mootorsõidukite diagnostik, sõiduautodiagnostik, autodiagnostik, veoauto- ja bussidiagnostik, liikurmasinate diagnostik, automehaanik, autoelektrik, tehnohooldemeister, tehnoseisundi-kontrolör, tehniline nõustaja, tehniline konsultant, meister.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõidukite transpordiks peab omama vastava kategooria juhiluba (liiklusseadus).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine.
Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.9 ja B.2.12 tõendamine.
Kutse taotlemisel võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.10 ja B.2.11.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mootorielektroonika diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorielektroonika seadiseid ning vajadusel vahetab ja seadistab.
2. Kontrollib heitgaasi koostist ja heitgaasi ohutustamisseadiste tööd.
3. Loeb ja salvestab rikkekoode.
4. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
5. Aktiveerib täitureid.
6. Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.

Teadmised:
1) sisepõlemismootorite elektroonilise juhtimise tööpõhimõte;
2) hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõte;
3) alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõte.
B.2.2 Jõuülekande diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib jõuülekande ning selle komponentide tööd (näit automaatkäigukastid, nelikveosüsteemid).
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Aktiveerib täitureid.
5. Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale.
6. Osandab, defekteerib ja koostab seadiseid.
B.2.3 Siinivõrkude diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib siinivõrke (näit CAN, LIN, MOST, flexray jm).
2. Salvestab rikkekoode ja siinivõrgu parameetreid.
3. Kontrollib siinide korrasolekut.
B.2.4 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib elektriseadiste ja mugavussüsteemide ning nende komponentide tööd (näit esilaternate korrektorid, tagurdus- ja parkimisabi, audio- ja navigatsiooniseadmed, alarmseadmed, mootori käivitustõkis).
2. Loeb ja salvestab kliendiseadeid (raadiomälu, istme asend, peeglid jne).
3. Loeb ja salvestab rikkekoode.
4. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
5. Aktiveerib täitureid.
6. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
B.2.5 Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib juhtimisseadmete ja veermiku ning nende komponentide korrasolekut (näit rool ja pidurid, veojõu- ja juhitavuskorrektorid, kaapeväldikud, diferentsiaaliblokeeringud).
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Aktiveerib täitureid.
5. Mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale.
6. Vahetab seadiseid.

Teadmised:
1) veermiku ja alusvankri seadistuse alused;
2) rehvide klassifikatsioon ja markeering.
B.2.6 Kliimaseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib kliimaseadmeid ning nende komponente.
2. Vahetab ja/või paigaldab kliimaseadmeid ja nende osi.
3. Loeb ja salvestab rikkekoode.
4. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
5. Aktiveerib täitureid.
6. Mõõdab müra, vibratsiooni ja salvestab elektrisignaale.
7. Remondib ja vahetab seadiseid.
B.2.7 Turvaseadiste diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib aktiiv- ja passiivseid turvaseadiseid ning nende komponente (näit turvaseadiste andurid, turvapadjad ja -kardinad, turvavööde eelpingutid)
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
5. Vajadusel vahetab pürotehnilisi passiivohutusseadiseid.
B.2.8 Mootorsõidukite hüdrauliliste ja pneumaatiliste tööseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib hüdrauliliste ja pneumaatiliste tööseadmeid ning nende komponente.
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
5. Vajadusel vahetab ja remondib seadmeid.
B.2.9 Mootorsõidukite tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib tööseadmeid, kinnitusmehhanisme ning nende komponente (elektro-pneumaatiliselt, -hüdrauliliselt juhitavad süsteemid).
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
5. Vajadusel vahetab ja remondib seadmeid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Sõiduautodiagnostik, tase 5
 
Veoauto- ja bussidiagnostik, tase 5
 
Liikurmasinadiagnostik, tase 5

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.10 ja B.2.11.
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Mootorsõidukite kõrgepinge jõuseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorsõiduki elektrilisi kõrgepingeseadmeid, kõrgepingeakusid, kontrollereid, muundureid ning nende komponente
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
5. Vajadusel vahetab ja remondib seadmeid.
6. Järgib oma tegevustes seotud õigusaktides sätestatut.
7. Järgib oma tegevuses ohutustehnika ja keskkonnaohutuse kasutamise nõudeid.
8. Järgib oma tegevustes pingestamisega seotud töötoimingute ohutusnõudeid.

Teadmised:
1) Võrguelektri ja elektrialase ohutustehnika tundmine.
B.2.11 Mootorsõidukite gaasiseadmete diagnostika ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Diagnoosib mootorsõidukitele paigaldatud gaasiseadiseid ning nende komponente.
2. Loeb ja salvestab rikkekoode.
3. Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
4. Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
5. Vajadusel vahetab ja remondib seadmeid.
6. Järgib oma tegevuses seotud õigusaktides sätestatud, ohutustehnika ja keskkonnaohutu kasutamise nõudeid.

Teadmised:
1) Vedelgaasi, surveseadmete ohutusnõuete tundmine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga.
2. kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid.
3. Valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale.
4. Planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest.
5. Salvestab ja taastab kliendiseaded (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm).
6. Kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded.
7. Esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki).
8. Kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid.
9. Teeb vajadusel testsõidu, juhindudes liiklusseadusest ja testsõidu juhisest.
10. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes.
11. Vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi.
12. Tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskus ning remondiandmebaaside, -kataloogide ja juhendite kasutamise oskus.
13. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel (lisa 1).
14. Kasutab eesti keelt järgmiselt: mõistmine tasemel B2 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel B1 (lisa 2).
15. Vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keel) mõistmine tasemel B1 ning rääkimine ja kirjutamine tasemel A2 (lisa 2).

Teadmised:
1) mootorsõiduki süsteemid, mehhanismid, nende osad ning komponendid, nende ehitus, tööpõhimõte ja diagnoosimine - kõrgtasemel;
2) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
3) töötervishoiunõuded;
4) tuleohutusnõuded;
5) jäätmekäitlusnõuded;
6) juhtimise ja meeskonnatöö alused;
7) elektrotehnika alused;
8) pneumaatika ja hüdraulika alused;
9) masinaelemendid ja mehaanika alused;
10) tehniliste mõõtmiste alused;
11) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-09122019-03/10k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.12.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vladimir Krasnoštšjokov Toyota Baltic AS
Valter Kokkota MTÜ Autokutseõppe Liit
Peeter Johannson Tallinna Linnatransport AS
Tarmo Talismaa Volvo Estonia OÜ
Piret Lilover SA Innove
Ülo Ramp MTÜ Autokutseõppe Liit
Janek Pukka Rakvere Ametikool
Andrus Simberg MTÜ Autokutseõppe Liit
Ardo Antoni Nissan Nordic Estonia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist