Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kom...
petentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Inimese karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4 esmane kutse
EN: Plasterer, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.01.2013
Kehtib kuni: 02.06.2013
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Krohvija on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes.
Krohvija tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade soojustamine, krohvimine ja tasandamine.
Krohvija korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ...
ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Vastutust nõudvate otsuste langetamisel võib 4. taseme esmase kutse krohvija vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Krohvija töö nõuab füüsilist pingutust, võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse – näiteks trauma, avarii, tulekahju, mürgistuse.
Töökeskkonnas esineb tolmu ja lenduvaid...
keemilisi ühendeid, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Krohvija töö eeldab koostöövalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ja hoolikust. Vajalik on koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealane koolitus, mis on läbitud kutseõppeasutuses või töötamise käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav järgmiste kompetentside tõendamine:
1) kõigile kohustuslikud on kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.9
2) valitavate kompetentside B.2.6 – B.2.8 hulgast tuleb valida vähemalt 1 kompetents
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Mõõdab pinnad määratud aja jooksul, kasutades mõõtevahendeid ja loode, järgides etteantud kvaliteedi-nõudeid (näit pindade tasasuse mõõtmisel)
2) Arvutab juhendamisel materjalide kulu ja tööaja, juhindudes krohvimismaterjalide kulunormidest ning kasutades pindala- ja mahuarvutuse meetodeid
3) Hindab juhendamisel pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest
4) Valib ja kasutab õigeid töövahendeid ja võtteid, juhindudes etteantud tööülesannetest, ning enne töö alustamist veendub nende ohutuses
5) Koostab juhendamisel isikliku tööplaani, juhindudes pindade mõõtmise, materjalide kulu, töövahendite ja -võtete valiku ning tööaja arvutamise tulemustest

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus ja/või materjalide kulu ja tööaja arvutamise ülesande hindamine või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengu-mapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastik¬hindamine või kombineeritud meetod
B.2.2 Töökoha ettevalmistamine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid, juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilistest protsessidest
2) Paigaldab töölava, järgides paigaldusjuhendi ja/või tööohutusnõudeid
3) Loob nõuetekohase töökeskkonna, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse, tööks vajaliku elektri ja vee, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu
4) Ladustab materjalid, juhindudes taaskasutusest ning sorteerib jäätmed, järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid
5) Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldus-juhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.3 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ning vajadusel küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt
2) Katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid
3) Krohvib pinnad, järgides etteantud kvaliteedinõudeid, sealhulgas teostab juhendamisel masinkrohvimist
4) Hindab juhendamisel olemasolevate krohvipindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade parandamiseks, juhindudes etteantud tööülesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest
5) Parandab juhendamisel krohvipinnad, järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.4 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Rihib ja loodib juhendamisel pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, järgides etteantud kvaliteedinõudeid
2) Ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (näit aknapaled, sirged pinnad) vastavalt paigaldusjuhisele ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid
3) Valib sobivad kuivkrohvplaadid, juhindudes tootejuhendist, ja paigaldab need vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud kvaliteedinõudeid
4) Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad määratud aja jooksul, juhindudes vuukide viimistlusjuhendist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.5 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Hindab soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust juhendamisel, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid
2) Valmistab pinnad ette vastavalt etteantud nõuetele (näit parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused) ning katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustumiste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid
3) Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, paigaldusjuhendist, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid
4) Paigaldab lisatarvikud (näit sokliprofiilid, liiteprofiilid, vuugiprofiilid ja lindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast
5) Armeerib välisnurgad ja kogu pinna, juhindudes paigaldusjuhendist ning järgides pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid
6) Krundib pinnad viimistluskrohvi nakke tagamiseks, kasutades sobivat kruntimismeetodit
7) Valmistab ja kannab pinnale viimistluskrohvi segud või paigaldab viimistlusplaadid, juhindudes paigaldus-juhisest, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ning tagades juhendamisel viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.6 – B.2.8 hulgast tuleb valida vähemalt 1 kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Hindab juhendamisel parandamist vajavate pindade seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest
2) Valib juhendamisel detailide parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid
3) Valmistab ette parandatavate detailide pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest
4) Taastab juhendamisel ornamentaalsete seina- ja karniisidetailide algse kuju, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.7 Hüdroisolatsioonitööde teostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Hindab juhendamisel hüdroisoleeritavate pindade seisundit, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest
2) Valib juhendamisel õige paigaldustehnoloogia ja materjalid, juhindudes materjalide omavahelisest sobivusest ja toimivusest
3) Valmistab ette hüdroisoleeritavad pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, hüdroisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest
4) Paigaldab hüdroisolatsioonimaterjali, valides ja kasutades õigeid töövahendeid, juhindudes kulunormidest, tööde õigest järjekorrast ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid
5) Teostab juhendamisel kriitiliste detailikohtade hüdroisoleerimise, järgides etteantud kvaliteedinõudeid

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.8 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Vajadusel töötleb juhendamisel lihtsamaid plekkdetaile (näit akna-, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest, tegelikust olukorrast kohapeal ning kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid
2) Valmistab pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes projektist ja esitatud nõuetest
3) Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele, juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused)
4) Vajadusel katab paigaldatud plekkdetailid kinni, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid

Hindamismeetodid:
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Krohvija, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) Järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessis ja töökoha korrastamisel, arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber
2) Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale
3) Järgib asjakohaseid juhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedi¬nõudeid
4) Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib tööd, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid, on motiveeritud ja sihikindel oma eesmärgini jõudmisel, tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt
5) Kohaneb muutuvate oludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet ülesannete teostamiseks
6) Ebaõnnestumise korral hindab ja kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale, küsides vajadusel nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt; ei kaota eneseusku, proovib uuesti
7) On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt õppima; jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti
8) Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks, osaleb kutsealases täiendõppes
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-18012013-9.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.01.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Meelis Kann Nordecon Infra AS
Tarmo Lige Tallinna Tehnikaülikool
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Aulika Riisenberg Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Mati Uusrand Skanska EMV AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist