Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4 esmane kutse
EN: Plasterer, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/30 17.05.2022.
------------------------
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Krohvija 129757 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.05.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Viljandi Kutseõppekeskus Krohvija 128917 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.06.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes.
Krohvija peamine tööülesanne on hoonete ja rajatiste erinevate pindade soojustamine, krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistamist ja tööks vajalike materjalide arvestust.
...

Krohvija 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme krohvija korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav krohvija juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
1. Krohvitavate pindade ettevalmistamine
2. Pindade krohvimine
3. Krohvitud pindade värvimine

A.2.2 Kuivkrohvplaatide paigaldamine
1. Kuivkrohvplaatidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Pindade loodimine
3. Puit- või meta...
llkarkassi ehitamine
4. Kuivkrohvplaatide paigaldamine
5. Kuivkrohvplaatide pahteldamine

A.2.3 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
1. Soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2. Soojusisolatsiooniplaatide paigaldamine
3. Lisatarvikute paigaldamine
4. Armeeringu paigaldamine
5. Viimistluskrohvi ja -värvi pinnale kandmine

A.2.4 Ehitise ehisdetailide parandamine
1. Ehisdetailide ja -pindade seisukorra hindamine
2. Pindade ettevalmistamine
3. Detailide algse kuju taastamine

A.2.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
1. Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks
2. Plekkdetailide töötlemine
3. Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
4. Paigaldatud plekkdetailide kaitsmine

A.2.6 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesan...
netest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Krohvija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, ...
sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendites.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme krohvija esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija, viimistleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Krohvija, tase 4 esmase kutse saamiseks peab taotleja tõendama kohustuslikud (B.2.1 – B.2.6) ja kutset läbivaid kutsespetsiifilised (B.2.7 – 2.11) ning kutset läbivad üldised (B.2.12 – B.2.19) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest. Vajaduse korral küsib nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt.
2. Krohvib pinnad, järgides etteantud kvaliteedinõudeid, sealhulgas teeb juhendamisel masinkrohvimist.
3. Värvib krohvitud pinnad, juhindudes etteantud tööülesandest ja materjali tootja poolsetest kasutusjuhenditest.

Teadmised:
1) krohvimis- ja abimaterjalide omadused ja kasutusvõimalused;
2) erinevad krohvimis- ja armeerimistehnoloogiad (käsitööriistad, pumbad, pritsid jne);
3) erinevad viimistlustehnoloogiad (pintsli, rulli, pihustiga jne) viimistletavate pindade töötlemiseks;
4) viimistlevatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
5) erinevate keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
6) nõuded krohvimis- ja viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
7) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.2 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette aluspinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, kasutatavate materjalide ja aluspindade omadustest. Vajaduse korral küsib nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt.
2. Rihib ja loodib juhendamisel pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil.
3. Ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (näit aknapaled, sirged pinnad), lähtudes paigaldusjuhisest ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
4. Valib tootejuhendist lähtudes sobivad kuivkrohvplaadid ja paigaldab need vastavalt paigaldusjuhendile. Järgib etteantud kvaliteedinõudeid.
5. Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad.

Teadmised:
1) kuivkrohvplaadid, nende omadused ja kasutusotstarve;
2) kuivkrohvplaatidega kaetavatele aluspindadele ja karkassile esitatavad nõuded;
3) kuivkrohvplaatide paigaldamisel kasutatavad abimaterjalid, omadused ja kasutusvõimalused;
4) kuivkrohvplaatidega kaetud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
5) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.3 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid. Valmistab pinnad ette (nt parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused, eemaldab lahtise krohvi- või viimistluskihi). Vajaduse korral krundib aluspinna.
2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, paigaldusjuhendist, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest.
3. Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, vuugitihenduslindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast.
4. Liimib abiprofiilid ja armeerib kogu pinna, juhindudes paigaldusjuhendist ning järgides pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid.
5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, juhindudes materjali tootja paigaldusjuhisest. Järgib etteantud kvaliteedinõudeid ning tagab viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme.

Teadmised:
1) soojusisolatsiooni liitsüsteemid, nende omadused ja kasutusotstarve;
2) soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) soojusisolatsiooni liitsüsteemis kasutatavate lisatarvikute (sokliprofiilid, vuugitihenduslindid jne) ja abiprofiilide (nurgavõrgud, liiteprofiilid jne) omadused ja kasutusotstarve;
4) armeerimis- ja viimistlusmaterjalid; nende omadused, kasutusvõimalused ja –otstarve;
5) viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
6) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.4 Ehitise ehisdetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab juhendamisel parandamist vajavate ehisdetailide seisundit , lähtudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest.
2. Valmistab ette parandatavate detailide pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest.
3. Taastab juhendamisel ehisdetailide algse kuju, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) erinevad ehisdetailid, nende nimetused ja üldine kasutusajalugu;
2) ehisdetailide parandamisele esitatavad nõuded;
3) parandamiseks kasutatavad materjalid, töövahendid ja tehnoloogiad;
4) viimistletud ehisdetailidele esitatavad kvaliteedinõuded;
5) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes projektist ja esitatud nõuetest.
2. Töötleb plekkdetaile (näit akna-, parapetiplekid), juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest, tegelikust olukorrast kohapeal. Kasutab õigeid töövahendeid ja võtteid.
3. Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele, juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused).
4. Vajaduse korral katab paigaldatud plekkdetailid kinni, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest. Kasutab õigeid kattematerjale ja töövõtteid.

Teadmised:
1) välistingimustes kasutatavate plekkdetailide omadused ja kasutusotstarve;
2) parapeti ja fassaadi plekkdetailidele ja nende paigaldusele esitatavad nõuded;
3) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
B.2.6 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
2) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
3) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
4) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
5) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
6) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
7) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
8) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
9) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
10) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme esmakutset omav krohvija tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja enda tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.8 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ja jälgib, et säiliksid vajalikud käiguteed. Katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.9 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega.
B.2.10 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab tüüpiliste viimistlevate pindade ja viimistlusmaterjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhiga.
B.2.11 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
B.2.12 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.
B.2.13 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib krohvija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.14 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.15 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib töö ajal keskkonnakaitsenõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (värvid, lahustid jm keemilised ained). Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.16 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Krohvija kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
B.2.17 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
B.2.18 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt või omavahetult juhilt.
B.2.19 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Krohvijatööd läbivad teadmised:
1. üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2. üldteadmised esmaabi andmisest;
3. üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normidest;
4. krohvijatööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
5. krohvijatööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
6. krohvimistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
7. materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded;
8. tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
9. krohvimistöödele esitatavad kvaliteedinõuded.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.9/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist