Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Baarmen, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Baarmeni kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Baarmen, tase 4
EN: Barman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.05.2013
Kehtib kuni: 25.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas. Baarmen töötab toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes.
Baarmeni peamine töö on jookide valmistamine, serveerimine ja müümine.
Baarmen töötab iseseisvalt, on teenindusvalmis, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuval...
t heast tavast, nõustab kliente, võtab vastu ja täidab tellimused, arveldab klientidega ning hoiab baariruumi korras.
Oma töös lähtub baarmen klientide vajadustest ja soovidest, konkreetse ettevõtte nõuetest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalsetele normidele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) töö planeerimine;
2) kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine, ladustamine ning kontrollimine;
3) inventeerimine.
A.2.2 Teenindamine
1) klientide soovide väljaselgitamine ja nõustamine;
2) tagasiside küsimine ja edastamine;
3) klientidega arvel...
damine.
A.2.3 Jookide valmistamine ja serveerimine
1) jookide valmistamine;
2) jookide serveerimine.
A.2.4 Töövahendite ja töökoha korrashoid
1) töövahendite ja seadmete korrashoid;
2) töökoha ja abiruumide korrashoid;
3) seadmete hooldamine.
Tööosade ja ülesannete täielik loetelu on toodud kutsestandardi Lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Baarmeni kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.
A.4 Töövahendid
Kohvi valmistamise seadmed, šeiker, blender, mensuurid jm baaritarvikud, serveerimisvahendid, kassaaparaat, nõudepesumasin, jäämasin.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, oskust oma tööd ratsionaalselt korraldada ning kiirelt ja sujuvalt siirduda ühelt tegevuselt teisele. Baarmeni töö eeldab head kontsentratsiooni- ja empaatiavõimet, korrektsust, ergast mälu, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust.
V...
ajalik on hea väljendus- ja keelteoskus ning selge diktsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Baarmeniks saab õppida kursustel ja/või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Baarmen, baaridaam, klienditeenindaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Baarmeni kutse moodustub neljast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.4 ja B.2.5 - B.2.9 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib oma tööaja lähtuvalt töögraafikust;
2) valmistab ette oma töökoha, varustades selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras vastavalt etteantud juhenditele;
3) vastutab tööks vajalike kaupade ja vahendite olemasolu eest, jälgides laoseisu;
4) tellib ja võtab vastu kaubad ja vahendid vastavalt vajadusele ja volitustele;
5) kontrollib kauba kvaliteeti ja koguse vastavust tellimusele ning ladustab kaubad vastavalt nõuetele;
6) inventeerib kaubad fikseerides kaupade kogused.

Hindamismeetod(id) Kirjalik töö või intervjuu/suuline küsitlus või jälgimine praktilises töös või kombineeritud meetod.
B.2.2 Teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1) alustab positiivselt kliendikontakti , kuulab tema soove ja selgitab välja kliendi vajadused;
2) tutvustab menüüd, nõustab kliente ja sobitab kliendi vajadused ja soovid ettevõtte võimalustega ;
3) küsib kliendilt arvamust saadud toote ja teeninduse kohta ning edastab tulemused oma juhile;
4) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires, esitab nõuetekohase arve ja arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved);
5) koostab nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded ja edastab aruande vastutavale töötajale.

Hindamismeetod(id) Suuline küsitlus või simulatsioon või jälgimine praktilises töös või kombineeritud meetod.
B.2.3 Jookide valmistamine ja serveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab mittealkohoolseid kokteile, klassikalisi alkohoolseid kokteile, segujooke, kohvi- ja teejooke, kasutades õigeid tehnikaid, töövahendeid ja –võtteid;
2) serveerib külmi ja kuumi karastus-, mittealkohoolsed ja alkohoolsed jooke, kasutades õigeid töövahendeid ja –võtteid.

Hindamismeetod(id): Proovitöö või jälgimine praktilises töös või kombineeritud meetod.
B.2.4 Töövahendite ja töökoha korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1) puhastab töövahendeid ja seadmeid, kasutades õigeid puhastusvahendeid ja töövõtteid;
2) hoiab oma töökoha korras kogu tööaja jooksul, puhastab ning korrastab abiruume, kasutades õigeid puhastusvahendeid ja töövõtteid;
3) vastutab seadmete heaperemeheliku kasutamise eest ja rikete ilmnemisel teavitab vastutavat isikut.

Hindamismeetod(id): Suuline küsitlus või jälgimine praktilises töös või kombineeritud meetod.

Teadmised:
1) alkohoolsete jookide põhilised liigid;
2) veinid jm alkohoolsed joogid;
3) siirupid, mahlad, vesi, kohv ja tee;
4) klienditeeninduse alused;
5) baaritöö inventar, töövahendid ja seadmed;
6) jookide serveerimise alused;
7) toiduohutuse nõuded;
8) puhastusvahendid ja –keemia.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Tööohutus ja -hügieeninõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja –hügieeninõudeid;
2) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab kohe tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.6 Arvuti kasutamise oskus 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4
B.2.7 Keeleoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) oskab eesti keelt tasemel B1;
2) oskab inglise keelt tasemel A2.
B.2.8 Suhtlemisoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
2) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
3) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
B.2.9 Meeskonnatöö oskus 4

Tegevusnäitaja(d):
1) kohandub meeskonnaga, osaleb aktiivselt meeskonnatöös, vastutab võetud töökohustuste täitmise eest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-09052013-3.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Baarmen
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5132 Baariteenindajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heinar Õispuu BUTTERFLY LOUNGE - Lendav Liblikas OÜ, Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Margit Kikas Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Marge Mänd Restoran ja hotell Cru, Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Ritta Roosaar Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist