Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Baarmen, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Baarmen, tase 4
EN: Barman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised.
Lisati üldoskused ja sõnastati tulevikuoskused. Kutset läbivasse kompetentsi lisati nõue osata sorteerida jäätmeid. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas. Baarmen töötab toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes. Baarmeni peamine töö on jookide valmistamine, serveerimine ja müümine. Baarmen korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, on teenindusvalmis, suhtleb klient...idega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast, nõustab kliente, võtab vastu ja täidab tellimused, arveldab klientidega, hoiab baari korras ning vastutab laoseisu eest. Oma töös lähtub baarmen klientide vajadustest ja soovidest ning ettevõtte korrast. Baarmeni kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline. Töövahendid on kuumade jookide valmistamise seadmed, nõudepesumasin, jäämasin, külmik, kassasüsteem, blender, baaritarvikud (šeikerid, mensuurid, lusikad jm), serveerimisvahendid ja koristamisvahendid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2. Kaupade käitlemine
A.2.3. Teenindamine ja toodete müümine
A.2.4. Jookide valmistamine ja serveerimine
A.2.5. Töövahendite ja töökoha korrashoidmine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Baarmeniks saab õppida kursustel ja/või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Baarmen, baaridaam, klienditeenindaja, baariteenindaja, baaripidaja
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Oskus tarbida keskkonnateadlikult. Digipädevus ja oskus kasutada uusi tehnoloogiaid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Baarmen, tase 4, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Erialase koolituse läbimine
B.2 Baarmen, tase 4 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B1 ja ühte Eestis enam kasutatavat võõrkeelt tasemel A2 (lisa 1 − keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös arvutit algtasemel (lisa 2 − digipädevuste enesehindamisskaala).
3. Säilitab teistega suheldes hea kontakti, väljendab end arusaadavalt ja arvesta...
b suhtluspartneri vajadustega.
4. Austab oma ja teiste kultuuride, religioonide, identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
5. Suudab end suuliselt väljendada selgelt, ladusalt, lühidalt, konkreetselt ja arusaadavalt.
6. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
7. Kutsub õnnetuse või muu vahejuhtumi korral abi, sh helistab vajaduse korral hädaabinumbril.
8. Tegutseb häire- ja eriolukordades vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale ning vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab kohe tööandjat ja/või vastutavat isikut.
9. Tuleb probleemideta toime muutuvate olukordade ja keskkonnatingimustega. Reageerib muutustele ja ootamatustele adekvaatselt ja asjalikult.
10. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
11. Seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
12. Loob olukorrale vastava meeldiva ja mugava õhkkonna.
13. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
14. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult nii enda kui ka teiste tugevate tunnete (rõõm, kurbus, viha, hirm, pettumus jmt) korral. Vajaduse korral jagab muret asjakohaste inimestega ja otsib abi.
15. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult, vastab vaoshoitult ja tänulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
16. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
2. Valmistab ette oma töökoha vastavalt etteantud juhenditele, varustades selle vajalike töövahenditega ja töö tegemiseks vajalike toodetega.
3. Hoiab tööala ja -seadmed puhta ning nõuetekohastena.
4. Täidab enesekontrolliplaanis temale määratud ülesandeid.
B.3.2 Kaupade käitlemine 4

Tegevusnäitajad
1. Võtab vastu ja ladustab tööks vajalikud kaubad ja vahendid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile.
2. Jälgib laoseisu ning pöörab tähelepanu toodete jm aegumiskuupäevadele, et vähendada laokadu.
3. Määrab varude optimaalse koguse ja ajastuse, et ühitada need müügimahtudega.
4. Edastab informatsiooni kokkulepitud sihtrühmale.
5. Koostab toodete, vara, materjalide vm loetelu või aruande, mis näitab nende kogust, kulumist jms.
B.3.3 Teenindamine ja toodete müümine 4

Tegevusnäitajad
1. Loob ja arendab usaldusväärseid ja meeldivaid suhteid. Suhtleb klientidega, et täita nende soove, pakkuda abi vmt.
2. Kuulab kõnelejat tähelepanelikult, keskendunult ja katkestamata, andes oma kaasamõtlemisest märku kehakeelega või peegeldavalt, täpsustades ja kuuldut ümber sõnastades.
3. Loob kliendiga kontakti ja mugava õhkkonna, selgitab välja kliendi vajadused, tutvustab hinda ning vastab kliendi täiendavatele küsimustele, jagades ise toodete osas vastavalt kliendi soovile soovitusi.
4. Tutvustab joogikaarti ja viitab erinevatele varieerimisvõimalustele, et luua kliendile sobiv toode.
5. Lahendab probleeme omal initsiatiivil või kellegi palvel, leides sobivaima lahendusviisi.
6. Koostab võõrandatud kaupade või osutatud teenuste eest arve, mis kajastab nõuetekohaseid andmeid.
7. Võtab vastu makseid ja töötleb makseteavet, loeb vahetuse lõpus kassas oleva raha üle, sh kasutab skannerit, ning viib kassa tasakaalu. Võtab vastu sularahas, krediit- ja deebetkaartidega tehtavaid makseid.
8. Lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt, küsides kliendilt arvamust saadud toote ja teeninduse kohta ning edastab tagasiside vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
9. Koostab nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded ja edastab aruande vastutavale töötajale.
B.3.4 Jookide valmistamine ja serveerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab mittealkohoolseid ja alkohoolseid segujooke, kohvi- ja teejooke, kasutades joogi valmistusviisile vastavaid töövahendeid ja -võtteid.
2. Serveerib mittealkohoolseid ja alkohoolseid segujooke, kohvi- ja teejooke, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid, arvestades kliendi soovidega.
B.3.5 Töövahendite ja töökoha korrashoidmine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib baariala ja oma töökoha puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile.
2. Puhastab seadmeid ja töövahendeid lähtudes juhendist.
3. Kasutab seadmeid heaperemehelikult ja rikete ilmnemisel teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
4. Peseb baari nõusid ja tarvikuid, lähtudes juhendist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Baarmen, tase 4 läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides baarmeni kutseala head tava.
2. Järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja hügieeninõudeid.
3. Järgib alkoholiseadust, tarbijakaitseseadust ja tubakaseadust.
4. Osaleb degustatsioonidel ja koolitustel, hoides end kursis turul toimuvaga, uute toodete, trendide ning suundadega.
5. Eraldab, kogub ja kõrvaldab eri jäätmetüübid (biojäätmed, pakendid, metall, klaas jmt) liigiti ümbertöötamiseks, kahjutustamiseks või lõplikuks ladestamiseks.
6. Juhendab praktikantide tööd enda töövaldkonnas.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Baarmen
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5132 Baariteenindajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heinar Õispuu Butterfly Cocktail Catering
Marge Mänd Kokteilipurskaev, Popup Klubi
Liina Rätsep Kalevi jahtklubi restoran
Laur Ihermann restoran NOA
Margit Kikas Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Angelika Larkina Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Ritta Roosaar Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist