Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Baarmen, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Baarmen, tase 4
EN: Barman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2023
Kehtib kuni: 12.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine pooleks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas. Baarmen töötab toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes. Baarmeni peamine töö on jookide valmistamine, serveerimine ja müümine. Baarmen korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, on teenindusvalmis, suhtleb klient...idega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast, nõustab kliente, võtab vastu ja täidab tellimused, arveldab klientidega, hoiab baari korras ning vastutab laoseisu eest. Oma töös lähtub baarmen klientide vajadustest ja soovidest ning ettevõtte korrast.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1. Töö planeerimine.
2. Töökoha ettevalmistamine.
3. Enesekontrolliplaani jälgimine.

A.2.2 Kaupade käitlemine
1. Kauba vastuvõtmine ja ladustamine.
2. Kaupade ja vahendite koguste jälgimine.
3. Inventeerimine.

A.2.3 Teenindamine ja toodete müümi...
ne
1. Kliendikontakti loomine.
2. Menüü/joogikaardi tutvustamine.
3. Probleemide lahendamine.
4. Klientidega arveldamine.
5. Kliendikontakti lõpetamine.
6. Kassaaruande koostamine.

A.2.4 Jookide valmistamine ja serveerimine
1. Jookide valmistamine.
2. Jookide serveerimine.

A.2.5 Töövahendite ja töökoha korrashoid
1. Koristamine.
2. Seadmete puhastamine.
3. Prügi ja pakendi käitlemine.
4. Seadmete kasutamine.
5. Baarinõude pesemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Baarmeni kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.
A.4 Töövahendid
Kuumade jookide valmistamise seadmed, nõudepesumasin, jäämasin, külmik, kassasüsteem, blender, baaritarvikud (šeikerid, mensuurid, lusikad jm) serveerimisvahendid, koristamisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, ausust, enesedistsipliini, täpsust, vastutusvõimet, oskust enda tööd korraldada. Baarmeni töö eeldab head kontsentratsiooni- ja empaatiavõimet, korrektsust, õppimisvõimet, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust. Vajalik on hea väljendus- ja keelteoskus ...ning selge diktsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Baarmeniks saab õppida kursustel ja/või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Baarmen, baaridaam, klienditeenindaja, baariteenindaja, baaripidaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Baarmeni kutse moodustub kuuest kohustuslikust ja läbivast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja läbiva kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib enda tööaja lähtuvalt töögraafikust;
2. valmistab ette oma töökoha, vastavalt etteantud juhenditele, varustades selle vajalike töövahenditega ja töö tegemiseks vajalike toodetega, hoiab oma töökoha korras;
3. täidab enesekontrolliplaanis temale määratud ülesandeid.
B.2.2 Kaupade käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab vastu ja ladustab tööks vajalikud kaubad ja vahendid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile;
2. jälgib kaupade realiseerimisaegu, kaupade ja vahendite koguseid ja nende lõppemisel või puudujäägi/ülejäägi korral teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. inventeerib kaubad fikseerides kaupade kogused.
B.2.3 Teenindamine ja toodete müümine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti, kuulab tema soove ja selgitab välja vajadused;
2. tutvustab menüüd/joogikaarti, nõustab kliente ja sobitab kliendi vajadused ja soovid ettevõtte võimalustega;
3. lahendab iseseisvalt kliendi teenusega seotud probleeme oma vastutusala piires;
4. teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires, esitab nõuetekohase arve ja arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved);
5. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt, küsides kliendilt arvamust saadud toote ja teeninduse kohta ning edastab tagasiside vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. koostab nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded ja edastab aruande vastutavale töötajale.
B.2.4 Jookide valmistamine ja serveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab mittealkohoolseid ja alkohoolseid segujooke, kohvi- ja teejooke, kasutades joogi valmistusviisile vastavaid töövahendeid ja –võtteid;
2. serveerib mittealkohoolseid ja alkohoolseid segujooke, kohvi- ja teejooke, kasutades sobivaid töövahendeid ja – võtteid, arvestades kliendi soovidega.
B.2.5 Töövahendite ja töökoha korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib baariala ja oma töökoha puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile;
2. puhastab seadmeid ja töövahendeid lähtudes juhendist;
3. käitleb prügi ja pakendeid, lähtudes juhendist;
4. kasutab seadmeid heaperemehelikult ja rikete ilmnemisel teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
5. peseb baarinõusid, lähtudes juhendist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Baarmen, tase 4 läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides baarmeni kutseala head tava;
2. järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja – hügieeninõudeid;
3. järgib alkoholiseadust, tarbijakaitseseadust ja tubakaseadust;
4. tegutseb häire- ja eriolukordades vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale ning vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab kohe tööandjat ja/või vastutavat isikut;
5. kasutab eesti keelt tasemel B1 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt. lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
6. suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes heast tavast;
7. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
8. väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt;
9. kohandub meeskonnaga, osaleb meeskonnatöös, vastutab võetud töökohustuste täitmise eest;
10. loob positiivse töökeskkonna;
11. osaleb degustatsioonidel ja koolitustel, hoides end kursis turul toimuvaga, uute toodete, trendide ja suundadega;
12. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
13. kohaneb oma töös muutuvate oludega, töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
14. juhendab praktikantide tööd enda töövaldkonnas.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-13042023-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Baarmen
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5132 Baariteenindajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Angelika Larkina Eesti Baarmenite Assotsiatsioon
Georgi Voomets Club Hollywood
Maret Õunpuu Õunpuu Koolitused OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist