Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pagar, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Selle kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile ...
vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Pagar, tase 4
EN: Baker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Tainavalmistaja, tase 4
Kehtib alates: 16.05.2013
Kehtib kuni: 16.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 134962 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu toot...misprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Pagar, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Pagari töö eeldab soovi valmistada kvaliteetseid pagaritooteid. Pagari tööülesanded on toorainete vastuvõtmine, toorainete ja toodete kvaliteedi kontrollimine (sh sensoorne hindamine, füüsikalis-keemiline hindamine jm), ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, vormimine, kergitamine, küpsetamine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine.
Pagar kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös. Vajalik on pidev erialane enesetäiendamine.

Pagar, tase 4 kutse sisaldab järgmist osakutset:
Töö osad A.2.2 ja A.2.3 moodustavad tainavalmistaja, tase 4 osakutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
1) Tootmisseadmete ettevalmistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Soolaste ja magusate täidiste valmistamine
4) Rasvaglasuuride kasutamine
A.2.2 Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine
1) Tootmisseadmete ettevalmi...
stamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Komponentide lisamine ja tainaste segamine
4) Tainaste kvaliteedi ja valmiduse hindamine (sh sensoorne hindamine)
A.2.3 Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine
1) Tainaste kääritamine
2) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
3) Tainaste kergitamine
A.2.4 Toodete küpsetamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Lihtpagaritoodete ja lihtsamate valikpagaritoodete küpsetuseelne viimistlemine
3) Toodete küpsetamine erinevates ahjutüüpides ja küpsetusseadmetes
4) Kvaliteedi jälgimine
A.2.5 Toodete jahutamine ja viimistlemine
1) Toodete jahutamine
2) Toodete lõppviimistlemine
A.2.6 Toodete külmutamine
1) Pooltoodete külmutamine
1.1 Tainaste külmutamine
1.2 Eelküpsetatud toodete külmutamine
2) Valmistoodete külmutamine
A.2.7 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine
A.2.8 Juhtimine ja majandamine
1) Müügi ja turundustöös osalemine
2) Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
3) Oma töölõigu töö korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.9 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Tegevuse kavandamine
2) Masinate ja seadmete seisukorra kontrollimine
3) Masinate ja seadmete käivitamine
4) Toote valmistamine
5) Toote kvaliteedi hindamine
6) Masinate ja seadmete veateadete eristamine
7) Masinate ja seadmete veateadete salvestamine...

8) Masinate või seadmete seiskamine
9) Masinate või seadmete korrastamine ja puhastamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pagar töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub pagar kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel püha...del.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pagari tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm,
2) masinad ja seadmed: kaa...
lud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkemasinad, külmutamisseadmed jm,
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pagari töö eeldab füüsilise pingutuse võimet, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme pagari esmataseme kutse saadakse kutsekeskhariduse õppekava läbimise järel.
4. taseme kutsetunnistusega pagaril on enamasti erialane kutsekeskharidus, kutseoskused on omandatud töökohal või täiendusõppes ja tal on vähemalt kuue kuune erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pagar, pagar-kondiiter.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pagar, tase 4 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.8 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9.
Kompetentside B.2.2, B.2.3 ja B.2.10 tõendamisel on võimalik saada tainavalmistaja, tase 4 osakutse.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab tootmiseks ette vajalikud tootmisseadmed vastavalt juhendile, arvestades valmistatavat toodet;
2) valmistab tootmiseks ette toorained (sõelub jahu, valmistab ette munad, sulatab margariini jm), lähtudes toote valmistamise juhistest;
3) valmistab soolased ja magusad täidised (sh kreemid, siirupid, pumatid, želeed jm), lähtudes toote valmistamise juhistest;
4) kasutab rasvaglasuure, lähtudes toote valmistamise juhistest.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
3) toorained ja nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab tootmiseks ette vajalikud tootmisseadmed vastavalt juhendile, arvestades valmistatavat toodet;
2) valmistab tootmiseks ette toorained (sõelub jahu, valmistab ette munad, sulatab margariini jm), lähtudes toote valmistamise juhistest;
3) valmistab keedud, juuretised, tainad vastavalt retseptile;
4) jälgib toote valmistamise protsessis taina kvaliteeti, sh teeb sensoorset hindamist ja valmistamise lõpus hindab toote vastavust kvaliteedinäitajatele.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
3) toorained ja nende kasutamise põhimõtted;
4) tainaste liigid;
5) pagaritoodete kvaliteedinäitajad.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.3 Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib valmistatud juuretiste ja/või tainaste käärimise protsessi vastavalt tehnoloogilisele juhendile;
2) tükeldab tainad käsitsi või masinaga vastavalt retseptis ja tehnoloogilises režiimis antud toote parameetritele, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
3) kergitab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile, kasutades kergitusseadmeid.

Teadmised:
1) kergitusseadmed ja nende kasutamise põhimõtted;
2) juuretiste valmistamise põhimõtted;
3) tainatükeldajad ja nende tööpõhimõtted;
4) võimalikud defektid ja nende põhjused taina kääritamisel.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.4 Toodete küpsetamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva küpsetusprogrammi, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
2) viimistleb küpsetuseelselt lihtpagaritooted ja lihtsamad valikpagaritooted, lisades puisted, katted jm, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
3) küpsetab tooted vastavas seadmes (ahjus, fritüüris), lähtudes etteantud tehnoloogilisest režiimist;
4) tagab valmistatavate toodete kvaliteedi ja jälgib selle saavutamist kogu protsessi jooksul, kõrvalekalde puhul teavitab otsest ülemust.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende tööpõhimõtted;
3) liht- ja valikpagaritooted ja nende viimistlemise viisid;
4) kvaliteedinõuded küpsetatud tootele ja võimalikud defektid ning nende põhjused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.5 Toodete jahutamine ja viimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) jahutab lihtpagaritooted ja lihtsamad valikpagaritooted vastavalt tehnoloogilisele ja toote valmistamise juhisele;
2) lõppviimistleb lihtpagaritooted ja lihtsamad valikpagaritooted vastavalt toote tehnoloogilisele ja valmistamise juhistele.

Teadmised:
1) nõuded pagaritoodete jahutamisele;
2) viimistletud pagaritoodete liigid ja nende viimistlemise põhimõtted;
3) üldised kvaliteedinõuded küpsetatud ja viimistletud lihtpagaritootele (sh toote värvus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.6 Toodete külmutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Pooltoodete (küpsetamata tainad, eelküpsetatud pagaritooted, küpsetatud biskviidid, koogi-tordipõhjad jm) külmutamine
1.1 pakendab ja külmutab tainad, kasutades külmutusseadmeid vastavalt tehnoloogilisele juhendile ja toote valmistamise juhistele;
1.2 jahutab, pakendab ja külmutab eelküpsetatud pooltooted, kasutades külmutusseadmeid vastavalt tehnoloogilisele juhendile ja toote valmistamise juhistele;
2) Valmistoodete (tooted, mis ei vaja edasist käsitlemist, nt küpsetamist) külmutamine
2.1 jahutab, pakendab ja külmutab valmistooted, kasutades külmutusseadmeid vastavalt tehnoloogilisele juhendile ja toote valmistamise juhistele.

Teadmised:
1) külmutusseadmed ja nende tööpõhimõtted;
2) toodete valmistamise tehnoloogia (jahutamine, külmutamine);
3) kvaliteedinõuded (sh sensoorsed, füüsikalis-keemilised näitajad) külmutatud pagaritoodetele.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.7 Toodete pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) seadistab vajalikud pakkeseadmed vastavalt kasutusjuhendile, valib pakendid ja vajadusel pakendab tooted, arvestades pakendatavate toodete omadusi;
2) markeerib ja ladustab tooted vastavalt toiduseadusele ja enesekontrollisüsteemile.

Teadmised:
1) pakkemasinad ja nende tööpõhimõtted;
2) pakendid ja nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.8 Juhtimine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab müügiks planeeritud toodangu õigeaegse üleandmise vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
2) juhendab vajadusel abipagarit vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades töö keerukust ja kaastöötaja võimekust;
3) korraldab oma töölõigu sujuva toimimise, täites talle antud juhiseid, vajadusel juhib tähelepanu vajalikele muudatustele.

Teadmised:
1) ettevõtluse alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Tainavalmistaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab tootmiseks ette vajalikud tootmisseadmed vastavalt juhendile, arvestades valmistatavat toodet;
2) valmistab tootmiseks ette toorained (sõelub jahu, valmistab ette munad, sulatab margariini jm), lähtudes toote valmistamise juhistest;
3) valmistab keedud, juuretised, tainad vastavalt retseptile;
4) jälgib toote valmistamise protsessis taina kvaliteeti, sh teeb sensoorset hindamist ja valmistamise lõpus hindab toote vastavust kvaliteedinäitajatele.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
3) toorained ja nende kasutamise põhimõtted;
4) tainaste liigid;
5) pagaritoodete kvaliteedinäitajad.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.3 Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib valmistatud juuretiste ja/või tainaste käärimise protsessi vastavalt tehnoloogilisele juhendile;
2) tükeldab tainad käsitsi või masinaga vastavalt retseptis ja tehnoloogilises režiimis antud toote parameetritele, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
3) kergitab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile, kasutades kergitusseadmeid.

Teadmised:
1) kergitusseadmed ja nende kasutamise põhimõtted;
2) juuretiste valmistamise põhimõtted;
3) tainatükeldajad ja nende tööpõhimõtted;
4) võimalikud defektid ja nende põhjused taina kääritamisel.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.10 Pagar, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust, täidab ja järgib toiduhügieeni nõudeid (käte, riietuse, inventari jm puhastamine ja desinfektsioon);
2) kasutab tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, materjale, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja tööohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vene või inglise keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded;
3) ergonoomika põhimõtted;
4) klienditeeninduse põhimõtted;
5) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Masinate ja seadmete kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kavandab oma edasise tegevuse, arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks koostatud programmi, töötlemiskeerukust ja masina või seadme võimalusi;
2) kontrollib masina või seadme seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
3) käivitab ja seadistab seadme või masina vastavalt etteantud juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon) ning valib olemasolevatest programmidest sobiva;
4) valmistab toote, kasutades vajadusel abivahendeid vastavalt etteantud juhistele (sh tehnoloogiline dokumentatsioon);
5) hindab toote vastavust tehnoloogilises juhendis antud kvaliteedinõuetele, vajadusel eraldab mittestandardse toote;
6) eristab masina või seadme veateateid ja reageerib nendele, arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid;
7) salvestab veateated ja tehnilised parandustööd, täites vajalikud dokumendid;
8) seiskab masina või seadme vastavalt etteantud juhisele;
9) korrastab ja puhastab masinat või seadet igapäevaselt vastavalt toiduhügieeni nõuetele.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende töö- ja kasutuspõhimõtted;
3) mõõtmise ja kontrollimise vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Pagar, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust, täidab ja järgib toiduhügieeni nõudeid (käte, riietuse, inventari jm puhastamine ja desinfektsioon);
2) kasutab tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, materjale, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja tööohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vene või inglise keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded;
3) ergonoomika põhimõtted;
4) klienditeeninduse põhimõtted;
5) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-16052013-3.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist