Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pagar, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Pagar, tase 4
EN: Baker, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.10/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Tainavalmistaja, tase 4
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu toot...misprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Pagar, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Pagari töö eeldab soovi valmistada kvaliteetseid pagaritooteid. Pagari tööülesanded on toorainete vastuvõtmine, toorainete ja toodete kvaliteedi kontrollimine (sh sensoorne hindamine, füüsikalis-keemiline hindamine jm), ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, vormimine, kergitamine, küpsetamine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine.
Pagar kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös. Vajalik on pidev erialane enesetäiendamine.

Pagar, tase 4 kutse sisaldab järgmist osakutset:
Töö osad A.2.2 ja A.2.3 moodustavad tainavalmistaja, tase 4 osakutse.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
1) Tootmisseadmete ettevalmistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Soolaste ja magusate täidiste valmistamine
4) Rasvaglasuuride kasutamine

A.2.2 Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine
1) Tootmisseadmete etteval...
mistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Komponentide lisamine ja tainaste segamine
4) Tainaste kvaliteedi ja valmiduse hindamine (sh sensoorne hindamine)

A.2.3 Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine
1) Tainaste kääritamine
2) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
3) Tainaste kergitamine

A.2.4 Toodete küpsetamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Lihtpagaritoodete ja lihtsamate valikpagaritoodete küpsetuseelne viimistlemine
3) Toodete küpsetamine erinevates ahjutüüpides ja küpsetusseadmetes
4) Kvaliteedi jälgimine

A.2.5 Toodete jahutamine ja viimistlemine
1) Toodete jahutamine
2) Toodete lõppviimistlemine

A.2.6 Toodete külmutamine
1) Pooltoodete külmutamine
1.1 Tainaste külmutamine
1.2 Eelküpsetatud toodete külmutamine
2) Valmistoodete külmutamine

A.2.7 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

A.2.8 Juhtimine ja majandamine
1) Müügi ja turundustöös osalemine
2) Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
3) Oma töölõigu töö korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.9 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Tegevuse kavandamine
2) Masinate ja seadmete seisukorra kontrollimine
3) Masinate ja seadmete käivitamine
4) Toote valmistamine
5) Toote kvaliteedi hindamine
6) Masinate ja seadmete veateadete eristamine
7) Masinate ja seadmete veateadete salvestamine...

8) Masinate või seadmete seiskamine
9) Masinate või seadmete korrastamine ja puhastamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Pagar töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub pagar kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel püha...del.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Pagari tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm,
2) masinad ja seadmed: kaa...
lud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkemasinad, külmutamisseadmed jm,
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused: Pagari töö eeldab füüsilise pingutuse võimet, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme pagari esmataseme kutse saadakse kutsekeskhariduse õppekava läbimise järel.
4. taseme kutsetunnistusega pagaril on enamasti erialane kutsekeskharidus, kutseoskused on omandatud töökohal või täiendusõppes ja tal on vähemalt kuue kuune erialane töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Pagar, pagar-kondiiter.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pagar, tase 4 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.8 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9. Kompetentside B.2.2, B.2.3 ja B.2.10 tõendamisel on võimalik saada tainavalmistaja, tase 4 osakutse.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine 4
Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine 4
Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine 4
Toodete küpsetamine 4
Toodete jahutamine ja viimistlemine 4
Toodete külmutamine 4
Toodete pakendamine ja ladustamine 4
Juhtimine ja majandamine 4
Osakutsega seotud kompetentsid
Tainavalmistaja, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine 4
Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine 4
Pagar, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9.
  Nimetus EKR tase
Masinate ja seadmete kasutamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Pagar, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist