Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse, bakalaureuse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6
EN: ICT Senior Specialist
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2013
Kehtib kuni: 23.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 töö eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude (lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude) ja süsteemide (sh taristu) kavandamine ning haldamine ja ajakohastamine.
IKT vanemspetsialist valib IKT süsteemi nõuet...
est lähtuvalt süsteemi elemente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, protokolle ja erinevate toodete omadusi.
Ta kasutab võrgu haldussüsteeme, et jälgida võrkude võtmenäitajaid, millele tuginedes kavandab ennetavad tegevused mittevastavuste vältimiseks. IKT vanemspetsialist omab baasteadmisi ja on kaasatud telekommunikatsioonivõrkude, lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude tervikarhitektuuri projekteerimisel. Ta osaleb andmehalduskeskuste arhitektuuri kavandamisel, arvestades virtualiseerimis- ja pilvetehnoloogiaid, kõrgkäideldavust ning turu vajadusi. Ta tunneb enamlevinud komponentide toimimise füüsikalisi aluseid ja tehnoloogilisi toimimispiiranguid.
IKT vanemspetsialist on teadlik organisatsiooni IKT strateegiast ja äristrateegiast, IKT eelarve piirangutest, IKT süsteemi turbest ning meetoditest, tagamaks terviklikkust ja ajakohasusust.
Ta analüüsib IKT süsteeme toimimise tõhustamise eesmärgil – teeb kindlaks muudatuste vajaduse ja hiljem seirab muudatuste tulemusi.
Ta teeb riskianalüüsi, tagamaks väljatöötluse kvaliteeti, sh käideldavust, turvalisust ja hinnates IKT seadmete toimimise aluseks olevaid loodusressursse (sh toimimiskeskkond), nende omadusi, kasutuse haldust ja haldusmeetodeid (nt raadiosageduste ja optiliste ressursside piiratust ning energiatarvet).

IKT vanemspetsialisti töös on olulisteks ülesanneteks IKT süsteemide kavandamine, hooldusplaanide väljatöötamine, seadistamine, mittevastavuste tuvastamine ja kõrvaldamine. Ta lähtub oma töös kehtivatest standarditest, protokollidest ja parimatest praktikatest, tuvastades probleemide põhjusi ning registreerides ja lahendades neid. Ta annab sisendi hinnapakkumiste koostamisse ja on kaasatud klientide nõustamisse.
IKT vanemspetsialist töötab iseseisvalt muutuvates olukordades. Ta juhendab telekommunikatsiooni spetsialisti tööd ja vajadusel teiste kaastöötajate tööd ning võtab vastutuse teiste arendamise eest. IKT vanemspetsialist vastutab enda ja teiste ohutuse eest töökeskkonnas ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

IKT kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT äriprotsessi valdkonna vahel. 36 e-CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 töö koosneb 18 põhitegevusega seotud osast ja 8 tugitegevusega seotud osast. NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust.

IKT vanemspetsialisti põhitegevused 80% kutsest:
1. Infos...
üsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
2. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
3. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
4. Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
5. Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.)
6. Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.)
7. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
8. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
9. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
10. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
11. Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.)
12. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
13. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
14. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
15. Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
16. Prognooside koostamine (e-CF kompetents E.1.)
17. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)
18. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)

IKT vanemspetsialisti tugitegevused 20% kutsest:
19. Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.)
20. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
21. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
22. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
23. Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
24. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
25. Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.)
26. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
IKT vanemspetsialisti töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas. Töö võib nõuda füüsilist pingutust, töö on periooditi kiire ja pingeline. Töök...ohustused võivad tingida vajaduse töötada ja/või reageerida (kokkulepitud graafiku alusel) väljaspool tavapäraseid kontoritunde, nädalavahetusel, riigipühade ajal ja/või öösel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid, tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöö- ja otsustusvõimet, arenenud vastutustunnet, stressitaluvust, õppimisvalmidust ja sallivust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
IKT vanemspetsialistidena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane või lähedase valdkonna kutsekeskharidus või keskharidus ja kutseharidus või kõrgharidus ja vähemalt viie aastane IKT valdkonna töökogemus kogenud kolleegi juhendamisel ning läbitud on IKT alane täiendusõpe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni peaspetsialist, raadiovõrkude peaspetsialist, optikavõrkude peaspetsialist, IP võrkude peaspetsialist, võrgujuht, võrgudisainer või arhitekt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 kutse koosneb järgmistest e-CF kompetentsidest: A.1.; A.2.; A.3.; A.4.; A.5.; A.6.; A.7.; A.8.; B.1.; B.2.; B.3.; B.4.; B.5.; C.1.; C.2.; C.3.; C.4.; D.1.; D.4.; D.10.; E.1.; E.2.; E.3.; E.5.; E.6.; E:8. ja läbivast kompetentsist, kok...ku 27 nõutavat kompetentsi.

Selles kutsestandardis kasutatud mõisted
*IKT projekt on ajaliselt piiritletud ülesanne eesmärgiga luua toode või teenus, mis sisaldab olulisel määral uue IKT lahenduse juurutamist või olemasoleva lahenduse olulist täiustamist.
*Standardiks nimetatakse konsensuse alusel koostatud ja tunnustatud asutuse poolt vastuvõetud normdokumenti, milles on reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ja mis on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele antud kontekstis.
*Protokoll on formaalne juhendite ja reeglite kogum info- ja telekommunikatsioonisüsteemides, mis määratleb digitaalsete sõnumite vormid ja selle, kuidas süsteemides andmeid edastatakse.
*Parimad praktikad on need meetodid või tehnikad, mille kasutamine annab paremaid tulemusi kui mõne teise kasutamine ning mida rakendatakse võrdlusena.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.) 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb pikaajaliste ja uudsete IKT lahenduste väljatöötamisel ja ajakohastamisel.

Teadmised:
a) on teadlik äristrateegia kontseptsioonidest,
b) teab IKT ja sellega seotud keskkondade arengute suundi ja seoseid,
c) teab asjakohaste ärimudelite potentsiaali ja võimalusi,
d) teab ärieesmärke ja organisatsiooni taotlusi,
e) on teadlik teenuste sisseostmise probleemidest (nt konkurents, riskid jm).

Oskused:
a) hindab tuleviku arenguid äriprotsessis ja tehnoloogia rakendamises oma pädevuse piires,
b) määrab kindlaks IKT teenustega seotud protsesside nõudeid,
c) teeb kindlaks ja analüüsib kasutaja/kliendi pikaajalisi vajadusi,
d) aitab kaasa IKT strateegia ja poliitika väljatöötamisele oma pädevuse piires.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Näeb ette pikaajalisi äritegevuse nõudeid ning määratleb organisatsiooni strateegiast lähtuva infosüsteemi mudeli ja organisatsiooni strateegia omavahelise sobivuse. Teeb ettevõtte infosüsteemi poliitika strateegilisi otsuseid, mis hõlmavad ka teenuste sisseostmise strateegiaid.
B.2.2 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 6

Tegevusnäitajad:
Mõjutab teenusetasemelepingu koostamist, andes sisendi oma pädevuse piires.

Teadmised:
a) teab teenusetasemelepingu dokumentatsiooni,
b) teab IKT süsteemi halduse andmete võrdlemist ja tõlgendamist,
c) teab võtmenäitajaid, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi,
d) teab kuidas toimivad IKT teenuse osutamise taristud,
e) teab teenusetaseme mittevastavuse mõju organisatsiooni äritegevuse tulemustele.

Oskused:
a) analüüsib teenuse osutamise andmeid,
b) osaleb osutatava teenuse hindamiskriteeriumide väljatöötamisel võrdlemaks seda teenusetasemelepinguga,
c) osaleb teenusetaseme eesmärkide läbirääkimistel,
d) kasutab asjakohaseid kvaliteedijuhtimise meetodeid,
e) ennetab ja leevendab võimalikke teenuse katkestusi.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, kontrollib õigusi ja sõlmib asjakohaseid teenusetasemelepinguid ning nendega kaasnevaid lepinguid teenusepakkujatega. Peab läbirääkimisi teenuste osutamise tasemete üle, võttes arvesse klientide ja ettevõtte vajadusi ning võimalusi.
B.2.3 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) 6

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi projekti või toote dokumentide koostamisel.

Teadmised
a) teab projektijuhtimise kehtivaid raamistikke,
b) teab tulemuslikkuse võtmenäitajaid,
c) teab põhilisi otsustamismeetodeid,
d) teab asjakohaseid tooteid ja teenuseid puudutavaid standardeid, protokolle ning parimaid praktikaid.

Oskab:
a) osaleb toote või projekti eesmärkide kindlaksmääramisel,
b) annab sisendi teabevahetusplaani,
c) osaleb projekti- ja kvaliteediplaani koostamisel ja eesmärkide seadmisel,
d) edastab otsustajate jaoks informatsiooni,
e) osaleb muudatuse haldamise protsessis,
f) kasutab tooteid ja teenuseid puudutavaid standardeid, protokolle ning parimaid praktikaid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Analüüsib ja määratleb praegust ja eesmärgiks seatud olukorda. Hindab kriitiliselt kuluefektiivsust, riskipunkte, võimalusi, tugevaid ja nõrku külgi. Koostab struktuuriplaane, määrab kindlaks ajakavad ja vahe-eesmärgid. Haldab muudatuste taotlusi. Määratleb tarnekoguse ja koostab ülevaate lisadokumentatsiooni nõuete kohta. Määratleb toodete nõuetekohase käsitsemise.
B.2.4 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 6

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi, et määratleda sobivad IKT tehnilised vahendid ja tingimused, mida saab kasutada IKT võrkude ja süsteemide (sh taristu) kavandamisel, haldamisel ja ajakohastamisel.
Valib IKT süsteemi nõuetest lähtuvalt süsteemi elemente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, protokolle ja erinevate toodete omadusi.

Teadmised:
a) teab süsteemide arhitektuuri ja projekteerimise standardeid, protokolle, parimaid praktikaid ja tööriistu,
b) teab süsteemi võtmenäitajate parameetreid, nt käideldavus, hooldatavus, laiendatavus, skaleeritavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus,
c) teab süsteemi, selle elementide ja elementidevaheliste ühenduste maksumust, eeliseid ja riske,
d) teab organisatsiooni võrguarhitektuuri, standardeid, protokolle ja parimaid praktikaid,
e) teab infoturbe põhimõtteid ja vahendeid,
f) omab baasteadmisi telekommunikatsiooni-võrkude, lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude tervikarhitektuuri projekteerimisest,
g) teab enamlevinud elektroonikakomponentide toimimise põhialuseid.

Oskused:
a) aitab lahendada tehnilisi probleeme ja tagab parimate praktikate rakendamist,
b) on kaasatud telekommunikatsiooni-võrkude, lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude tervikarhitektuuri projekteerimisel,
c) osaleb andmehalduskeskuste arhitektuuri kavandamisel, arvestades virtualiseerimis- ja pilvetehnoloogiaid ning turu vajadusi,
d) valib IKT süsteemi nõuetest lähtuvalt süsteemi elemente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, protokolle ja erinevate toodete omadusi.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määrab kindlaks, täpsustab, ajakohastab ja teeb kättesaadavaks ametliku lähenemisviisi, et rakendada lahendusi, mis on vajalikud infosüsteemi arhitektuuri arendamiseks ja toimimiseks. Haldab suhteid äripartnerite/huvirühmadega, et tagada arhitektuuri vastavus äritegevuse nõuetele. Teeb kindlaks muutmise vajaduse ja muutmist vajavad komponendid: riistvara, tarkvara, rakendused, protsessid, informatsiooni ja tehnoloogilise platvormi. Tagab, et kõigi aspektide korral oleks arvesse võetud vastastikust ühilduvust, mastaabitavuse kasutamisvõimalust ja turvalisust.
B.2.5 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.) 6

Tegevusnäitajad:
Vastutab enda ja teiste tegevuse eest, tagamaks, et IKT süsteem vastab kasutaja/või kliendipoolsetele nõuetele.

Teadmised:
a) teab analüüsimeetodeid,
b) teab IKT süsteemi väljatöötamise meetodeid,
c) teab IKT võrgu kavandamise põhimõtteid,
d) teab IKT süsteemi toimimiskeskkonna mõju teenuse toimepidevusele,
e) teab olemasolevaid IKT süsteeme ja taristut,
f) on teadlik andmekeskuste toimepõhimõtetest ,sh virtualiseerimise ja pilvetehnoloogiatest,
g) teab kliendi IKT seadmete (fiks- ja mobiilseadmete) iseloomulikke omadusi ja tehnilisi näitajaid.

Oskused:
a) analüüsib klientide kommunikatsioonivajadusi,
b) aitab koguda, formaliseerida ja kehtestada IKT süsteemile kohaldatavaid nõudeid,
c) hindab IKT süsteemi elutsükli eri faaside kulusid,
d) hindab prototüüpide, standardite, protokollide ja parimate praktikate kasutamist, toetamaks nõuete kehtestamist,
e) kaardistab olemasolevat IKT süsteemi ja taristut; hindab andmekeskuste, virtualiseerimise ja pilvetehnoloogiate kasutamise vajadust ,
f) kasutab andmekeskusi, virtualiseerimist ja pilvetehnoloogiaid,
g) osaleb talitluslike tingimuste koostamisel, tuginedes määratletud nõuetele,
h) hindab kliendi IKT seadmete vastavaust IKT süsteemile,
i) hindab IKT süsteemi toimimiskeskkonna mõju teenuse toimepidevusele.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb kõige sobivamad IKT lahendused vastavalt IKT poliitikale ja kasutaja/kliendi vajadustele. Hindab täpselt rakenduse väljatöötamise, paigaldamise ja hoolduse kulusid. Valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse projekteerimiseks, optimeerides kulude ja kvaliteedi suhte. Määratleb üldise standardraamistiku, et kehtestada tüüpiliste kasutajate kohased mudelid.
B.2.6 Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.) 6

Tegevusnäitajad:
Omab teadlikkust, väljaõpet ja pühendumist jätkusuutliku arengu tagamiseks vastavalt kontekstile.

Teadmised:
a) teab standardite, protokollide ja parimate praktikate mõju IKT süsteemi toimepidevusele.

Oskused:
a) aitab rakendada IKT süsteemide kavandamisel soovitusi, toetamaks uusimaid jätkusuutliku arengu strateegiaid,
b) kasutab standardeid, protokolle ja parimaid praktikaid, arvestades nende mõju IKT süsteemi toimepidevusele.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Hindab IKT lahenduste mõju ettevõtte keskkonnaalasele vastutusele, sealhulgas energiatarbimisele. Soovitab äriäripartneritele ja IKT huvirühmadele jätkusuutlikke alternatiive, mis on kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga. Rakendab IKT hangete ja müügipoliitikat, mis täidab keskkonnaalaseid nõudeid
B.2.7 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 6

Tegevusnäitajad:
Tegutseb loominguliselt IKT süsteemi koostamisel ja integreerimisel sidussüsteemidega.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid tarkvaraprogramme/-mooduleid, andmebaasihaldurit (DBMS) ja programmeerimiskeeli,
b) teab riistvara komponente, tööriistu ja riistvara arhitektuure,
c) on teadlik funktsionaalsest ja tehnilisest projekteerimisest,
d) teab uusimaid tehnoloogiaid,
e) teab tarkvara ja/või riistvara energiatarbe mudeleid.

Oskused:
a) arvestab IKT süsteemide energiatarbimist,
b) selgitab ja kirjeldab projekteerimist/välja-töötamist,
c) testib ja hindab testi tulemusi võrreldes toote tehniliste tingimustega,
d) rakendab asjakohaseid tarkvara ja/või riistvara arhitektuure,
e) projekteerib ja arendab riistvara arhitektuuri, kasutajaliideseid, äritarkvara komponente ja integreeritud tarkvara komponente,
f) haldab ja tagab kvaliteedi komplekssetes tarkvaraarendustes,
g) kasutab andmemudeleid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.8 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 6

Tegevusnäitajad:
Vastutab enda ja teiste tegevuste eest integreerimise protsessis. Järgib asjakohaseid standardeid ning muutmise protseduure, et säilitada toimepidevus ja töökindlus.

Teadmised:
a) teab olemasolevaid ja uusi riistvara tarkvaraprogramme / mooduleid,
b) teab süsteemi integreerimise toimet olemasolevale süsteemile/organisatsioonile,
c) teab moodulite, süsteemide ja liidestamise meetodeid,
d) teab integreerimise testimismismeetodeid.

Oskused:
a) mõõdab süsteemi võtmenäitajaid enne integreerimist, selle ajal ja selle järgselt,
b) dokumenteerib ja registreerib tegevusi, probleeme ja nendega seotud toiminguid,
c) kohandab klientide vajadusi olemasolevate toodetega,
d) kontrollib, et integreeritud süsteemide tööomadused vastaksid tehnilistele tingimustele,
e) kaitseb/varundab andmeid, et tagada terviklikkus süsteemi integreerimise ajal ja edaspidi.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.9 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 6

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi testide koostamiseks, läbiviimiseks ning tulemuste dokumenteerimiseks.

Teadmised ja oskused
a) teab meetodeid, taristuid ja tööriistu, mida kasutatakse testimisprotsessis,
b) tunneb protsessi elutsüklit,
c) teab erinevaid testide liike (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne),
d) tunneb standardeid, mis määratlevad testimise kvaliteedikriteeriumid.

Oskab:
a) koostab ja haldab testiplaani,
b) haldab ja hindab testimisprotsessi,
c) valmistab ette ja viib läbi IKT süsteemide teste,
d) koostab aruandeid ja dokumenteerib testimistulemusi.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.10 Lahenduste juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 6

Tegevusnäitajad:
Vastutab enda ja oma alluvate tegevuse eest lahendusega seotud tegevuste ulatuses, sealhulgas teabevahetuse eest. Rakendab lahenduse valmimisteks oma oskusi ja teadmisi.

Teadmised:
a) teab jõudluse analüüsimeetodeid,
b) teab probleemihaldusega seotud meetodeid (talitlus, jõudlus, ühilduvus),
c) teab juurutamise mõju olemasolevale arhitektuurile,
d) teab juurutamise ajal kasutatavaid tehnoloogiaid ja standardeid.

Oskused:
a) organiseerib juurutamise töövoogu ja toote evitamisega seotud tegevusi,
b) organiseerib ja kavandab lahenduse testimist,
c) konfigureerib süsteemi, et tagada üldine koostalitlusvõime,
d) teeb kindlaks eriteadmised, mida on vaja koostalitlusvõime probleemide lahendamiseks ja kaasab asjatundjaid,
e) organiseerib ja juhib esialgse tugiteenuse pakkumist,
f) organiseerib andmebaaside kogumeid ja haldab andmeid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.11 Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.) 6

Tegevusnäitajad:
Tagab IKT süsteemi terviklikkuse ja toimepidevuse, kontrollides talitluslike uuenduste ja hooldustoimingute rakendamist ning arvestades eelarvenõudeid.

Teadmised
a) tunneb IKT rakenduse talitluslikke tingimusi ja tehnilist arhitektuuri,
b) teab, kuidas IKT rakendused ja äriprotsessid on integreeritud,
c) teab muudatuste halduse tööriistu ja meetodeid.

Oskab:
a) tagab koostöös teiste IKT meeskondadega IKT süsteemi terviklikkuse ja toimepidevuse,
b) haldab teabevahetust IKT meeskondadega, kes vastutavad infosüsteemide lahenduste korrashoiu ja arendamise eest,
c) analüüsib talitluslike/tehniliste muudatuste mõju süsteemile,
d) näeb ette tegevusi, mis on nõutavad muudatustest tuleneva mõju leevendamiseks.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ja annab suuniseid konkreetse IT-lahenduse arendamiseks. Kontrollib tõhusalt ja koostab ajakavad tarkvara või riistvara modifitseerimiseks, et vältida mitmekordseid uuendusi, mis põhjustavad ettenägematuid tagajärgi. Minimeerib muutustest tulenevaid teenuse katkestusi ja järgib määratletud teenusetasemelepingut.
B.2.12 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 6

Rakendab ennetavaid ja korrigeerivaid tegevusi teenuse toimepidevuse tagamiseks. Haldab kulusid ja eelarvet, annab sisendi tööjõuvajaduse kindlakstegemiseks.

Teadmised
a) on teadlik IKT teenuse osutamise nõuete tõlgendamisest,
b) tunneb IKT teenuse osutamise häid tavasid ja standardeid,
c) teab kuidas teostada teenuse osutamise seiret,
d) teab, kuidas registreerida teenuse osutamise tegevusi.

Oskab:
a) rakendab protsesse, millest koosneb organisatsiooni IKT teenuse osutamise strateegiaga,
b) käsitleb IKT teenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni,
c) analüüsib teenuse osutamise protsessi ja annab tulemustest aru kõrgemal ametiastmel olevatele kolleegidele.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ennetusmeetmeid, et tagada stabiilne ja turvaline rakendus ning IKT-infrastruktuur. Hoiab ajakohasena töödokumentatsiooni ja
registreerib kõik töösündmused. Hooldab seire- ja haldustööriistu (st skriptid, protseduurid jne).
B.2.13 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 6

Tegevusnäitajad:
Kasutab teadmisi ja oskusi, tuginedes kehtestatud protseduuridele, teeb kindlaks mittevastavused ja rakendab korrigeerivaid tegevusi, kasutades asjakohaseid tööriistu ja diagnostikavahendeid.

Teadmised:
a) tunneb organisatsiooni üldist IKT taristut ja võtmekomponente,
b) teab organisatsiooni aruandlusprotseduure,
c) teab süsteemi taristut, elementide vahelist sidet ja tõrke mõju sellega seotud äriprotsessidele.

Oskused:
a) seirab probleemide lahendamise edenemist kogu protsessi jooksul ja edastab informatsiooni,
b) määrab kindlaks potentsiaalsed tõrked ja tegutseb tõrke mõjude leevendamise nimel,
c) viib läbi riskijuhtimise auditeid ja tegutseb kahjustuste minimeerimise nimel,
d) eraldab optimaalseid ressursse hooldustegevustele,
e) teavitab juhtimistasandeid, tagamaks sobivate ressursside kasutamist.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Tuvastab ja lahendab korduvate ja keerukamate intsidentide algpõhjused. Kasutab
IKT-probleemide algpõhjuse käsitlemisel ennetavat lähenemisviisi. Täiendab teadmiste andmebaasi (knowledge base), mis põhineb levinud vigade kordumisel.
B.2.14 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) 6

Tegevusnäitajad:
Annab sisendi infoturbestarteegia väljatöötamisse, lähtudes erialateadmistest, standarditest ja headest tavadest.

Teadmised:
a) teab asjakohaste standardite ja parimate tavade võimalusi ning variante,
b) teab õigusaktidest tulenevaid infoturbenõudeid,
c) on teadlik organisatsiooni infostrateegiast,
d) teab võimalikke turvaohte.

Oskused:
a) arendab ja analüüsib kriitiliselt organisatsiooni infoturbestrateegiat oma valdkonna piires,
b) rakendab asjakohaseid infoturbe standardeid, parimaid tavasid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid,
c) kavandab meetmeid ettenägematuteks olukordadeks, tagamaks IKT süsteemi toimepidevuse,
d) dokumenteerib infoturbepoliitikat, seostades selle äristrateegiaga.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb ja kehtestab organisatsiooni ametliku strateegia, tegevuse ulatuse ja poliitika informatsiooni ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks. Sätestab infoturbe halduse korraldamise alused, sealhulgas rollide määratluse ja vastutuse hierarhia (vt D.2). Kasutab kindlaid standardeid, et seada informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid.
B.2.15 Hanked (e-CF kompetents D.4.) 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb hankeprotsessis, kasutades erialateadmisi. Soovitab tarnijaid, tooteid ja teenuseid tööomaduste, maksumuse, õigeaegsuse ja kvaliteedi hindamise teel.

Teadmised:
a) teab oma organisatsiooni hankepoliitikat ja tüüpilise hankelepingu tingimusi,
b) teab asjakohaste toodete ja teenuste turgu,
c) teab toodete ja teenuste sisseostmise korda oma organisatsioonis.

Oskused:
a) tõlgendab toote/teenuse tehnilisi tingimusi,
b) annab sisendi tähtaegade, tingimuste ja maksumuse osas,
c) osaleb saadud ettepanekute/pakkumuste analüüsis.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab järjepidevat hankeprotseduuri, mis sisaldab järgmisi alamprotsesse: tehnilised nõuded, tarnija identifitseerimine, pakkumuse analüüs, toodete energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavuse ning tarnijate ja nende protsesside hindamine, lepinguläbirääkimised, tarnija valimine ja lepingu sõlmimine. Tagab, et kogu hankeprotsess vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust.
B.2.16 Prognooside koostamine (e-CF kompetents E.1.) 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb lühiajaliste prognooside koostamisel, andes sisendi oma pädevuse piires.

Teadmised:
a) teab turu suurust ja selle muutusi,
b) tunneb laiendatud tarneketi toimimist,
c) teab erinevaid andmete analüüsimeetodeid (andmekaevandamine).

Oskused:
a) koostab müügiprognoose, võttes arvesse olemasolevat turuosa,
b) koostab tootmise prognoose, võttes arvesse tootmisvõimsust,
c) võrdleb müügi ja tootmise prognoose ning tõlgendab uuringuandmeid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tõlgendab turu vajadusi ja hindab toodete või teenuste vastuvõetavust turul. Hindab organisatsiooni potentsiaali täita tulevasi toodangu- ja kvaliteedinõudeid. Rakendab asjakohaseid parameetreid, et võimaldada teha õiget otsust, mis toetab tootmise, turunduse, müügi ja turustamise funktsioone.
B.2.17 Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.) 6

Tegevusnäitajad:
Kasutades erialateadmisi oskab hinnata toote, teenuse või protsessi põhilisi probleeme. Teeb ettepanekuid uuendusteks.

Teadmised:
a) teab uurimismeetodeid ja võrdluse alusandmeid,
b) teab hindamise, kavandamise ja rakendamise meetodeid,
c) teab olemasolevaid sisemisi protsesse,
d) teab asjakohaseid arenguid IKT valdkonnas ja võimalikke mõjusid protsessidele.

Oskused:
a) koostab, dokumenteerib ja süstematiseerib olulisi protsesse ja protseduure,
b) teeb ettepanekuid protsessi muutmiseks,
c) seab tööd tähtsuse järjekorda.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Mõõdab olemasolevate IKT protsesside tõhusust. Uurib IKT protsessi kavandamist ja teostab võrdlusanalüüse, kasutades erinevaid allikaid. Järgib süsteemset metoodikat, et hinnata, kavandada ja rakendada protsessi või tehnoloogia muudatusi mõõdetava ärilise kasu saamiseks. Hindab protsessi muutmise võimalikke kahjulikke tagajärgi.
B.2.18 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 6

Tegevusnäitajad:
Aitab tagada IKT süsteemides olevate andmete terviklikkust, konfidentsiaalsust ja kättesaadavust, järgides õigusaktidest, organisatsiooni vajadustest ja parimatest praktikatest tulenevaid nõudeid.
Käsitleb turvalisuse rikkumist tõkestavaid meetmeid ja teeb ettepanekuid nende rakendamiseks.

Teadmised
a) teab organisatsiooni infoturbepoliitikat ja selle mõju klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele,
b) teab infoturbe parimaid praktikaid ja standardeid,
c) teab infoturbe halduse olulisi riske,
d) teab organisatsiooni turvalisust puudutavaid riskianalüüsi ja ohjeplaane.

Oskab:
a) dokumenteerib infoturbepoliitikat, seostades selle äristrateegiaga,
b) osaleb organisatsiooni IKT varade analüüsis ja nõrkade kohtade kindlakstegemisel.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
B.2.19 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.) 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb turukeskkonna analüüsimiseks erialateadmiste piires.

Teadmised:
a) teab äriplaani eesmärke,
b) on teadlik turudünaamikast,
c) teab konkurentsi ja SWOT-analüüsi metoodikat (toote omaduste ja ka ümbritseva keskkonna vallas),
d) teab IKT teenuse väärtuse elemente,
e) on teadlik teenuste sisseostmise probleemidest (nt konkurents, riskid jm).

Oskused:
a) hindab toote või teenuse väärtust nii organisatsiooni kui kliendi seisukohast,
b) osaleb SWOT-analüüsis,
c) planeerib oma tegevust arvestades seatud eesmärke.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tegeleb äri- või tootmisplaani kavandamise ja struktuuriga, sh alternatiivsete lähenemisviiside ja kavandatava investeeringu tasuvuse kindlaksmääramisega. Kaalub võimalikke ja rakendatavaid teenuste sisseostmise mudeleid. Esitab tasuvusanalüüsi ja põhjendatud argumendid valitud strateegia toetamiseks. Tagab äristrateegia ja tehnoloogiastrateegia vastavuse. Suhtleb asjakohaste huvirühmadega ja propageerib neile äriplaani ning keskendub ettevõtte poliitilistele, finantsilistele ja organisatsioonilistele huvidele, s.h SWOT analüüsile.
B.2.20 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 6

Tegevusnäitajad:
Jälgib oma kompetentsi piires valdkonna arengusuundi.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne).

Oskused:
a) jälgib usaldusväärseid infoallikaid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest. Kavandab innovaatilisi lahendusi uue tehnoloogia integreerimiseks olemasolevatesse toodetesse, rakendustesse, teenustesse või uute lahenduste loomisse
B.2.21 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 6

Tegevusnäitajad:
Koostab ja kohandab dokumente vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale.

Teadmised:
a) teab dokumentide koostamise, redigeerimise ja jaotamise tööriistu,
b) teab multimeediaesitluse loomise tööriistu,
c) tunneb erinevaid tehnilisi dokumente, mis on vajalikud toodete, rakenduste ja teenuste projekteerimiseks, väljatöötamiseks ja juurutamiseks.

Oskused:
a) koostab ühiselt kasutatavate dokumentide malle,
b) organiseerib ja kontrollib dokumentide halduse töövoogu,
c) tagab dokumentide vastavuse lahendusele kogu elutsükli jooksul.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooni nõudeid. Valib materjalide esitlemiseks sobiva stiili ja meediumi. Loob malle dokumendihalduse süsteemide jaoks. Tagab funktsioonide ja omaduste nõuetekohase dokumenteerimise. Tagab olemasolevate dokumentide kehtivuse ja ajakohastatuse.
B.2.22 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) 6

Tegevusnäitajad:
Haldab tugiprotsesse ja vastutab selle eest, et kokkulepitud teenusetase on tagatud. Kavandab ressursside eraldamist, et tagada toe kättesaadavus vastavalt määratletud teenusetasemele. Tegutseb loominguliselt ja otsib võimalusi teenuse pidevaks täiustamiseks.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid IKT kasutajarakendusi,
b) teab andmebaasistruktuure ja nende sisu,
c) teab vahejuhtumite ühiseid üldistusprotseduure,
d) tunneb veaparandusprotseduure,
e) teab võimalike vahejuhtumite lahenduste teabeallikaid.

Oskused:
a) kogub infot vahejuhtumite kohta, et selgitada välja tõrke põhjuseid,
b) analüüsib tehnilise tõrke valdkonda,
c) juurutab tugivahendeid, et süstemaatiliselt jälgida vea või tehnilise tõrke allikat,
d) suhtleb kasutajatega ja annab juhiseid, kuidas probleemide korral toimida,
e) registreerib probleemidele, et toetada tehnilise toe tööriistade arengut ja terviklikkust.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Vastab kasutaja päringutele ja küsimustele, registreerib asjakohase teabe. Käsitleb vahejuhtumeid eritletuna või üldistatuna ja optimeerib süsteemi jõudlust. Jälgib lahenduse lõpptulemust ja sellest tulenevat kliendi rahulolu.
B.2.23 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 6

Tegevusnäitajad:
Analüüsib IKT protsesse ja nendega seotud informatsiooni nõudeid ning tagab informatsiooni kõige sobivama struktuuri oma pädevuse piires.

Teadmised:
a) teab struktureerimata informatsiooni ja IKT protsesside analüüsimeetodeid,
b) teab IKT vahendeid, mida kasutatakse teabe otsimiseks, analüüsiks ja edastamiseks.

Oskused:
a) kogub organisatsioonisisest ja välist informatsiooni ja teeb kindlaks informatsioonivajadusi,
b) vormistab kliendi nõudmised,
c) kasutab IKT vahendeid teabe otsimiseks, analüüsiks ja edastamiseks,
d) teeb informatsiooni kättesaadavaks, lähtudes standarditest ja parimatest praktikatest.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb struktureeritud ja struktureerimata informatsiooni, haldab seda ning järgib informatsiooni jagamise strateegiat. Loob informatsiooni struktuuri, et võimaldada selle kasutamist ja optimeerimist ettevõtte huvides. Teab asjakohaseid vahendeid, mida tuleb kasutada äriteabe loomiseks, arendamiseks, säilitamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks, et saada informatsioonist kasu.
B.2.24 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 6

Tegevusnäitajad:
Jälgib, et IKT projekt vastaks etteantud nõuetele. Vastutab projektiga seotud tegevuste eest iseenda ja teiste meeskonnaliikmete tööülesannete piires, teeb valikuid ja annab juhiseid, korraldab ja jälgib meeskonnasiseseid suhteid, planeerib ja määrab meeskonna eesmärke ja jõudlust ning dokumenteerib tulemusi.

Teadmised:
a) teab projekti koostamise metoodikat, sh projekti etappide määratlemise meetodeid ja tegevusplaanide koostamise tööriistu,
b) teab projekti koosseisus kasutatavaid IKT tehnoloogiaid,
c) tunneb organisatsiooni äriprotsesse,
d) teab projekti arengut ning vastavust eelarvetele.

Oskused:
a) kindlaks teha projekti riske ja koostada tegevusplaane riskide leevendamiseks,
b) määratleb projekti plaani, jaotades selle üksikuteks projektülesanneteks,
c) delegeerib ülesandeid ja korraldab meeskonnaliikme abistamist vastavalt vajadusele,
d) juhib projekti ja jälgib selle käiku,
e) edastab informatsiooni kõigile asjaosalistele, sh kulude jälgimise, kava täitmise, kvaliteedi kontrollimise, riskide vältimise ja projekti tehniliste tingimuste muudatuste kohta.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab muutmisprogrammi plaane. Kavandab ja suunab üksikut IKT-projekti või IKT-projektiportfelli, et tagada vastastikuste seoste koordineerimine ja korraldus. Juhib projekte, et töötada välja või rakendada uusi ettevõttesiseseid või väliselt määratletud protsesse, et täita kindlaks määratud ärivajadusi. Määratleb tegevusi, kohustusi, olulisi vahe-eesmärke, ressursse, oskuste vajadusi, seoseid ja eelarvet. Töötab välja varuplaane võimalike rakendusega seotud probleemide lahendamiseks. Esitab projekti tähtajal, eeldatavate kulude raames ja kooskõlas esialgsete nõuetega. Koostab dokumendid projekti edenemise jälgimiseks ja haldab neid.
B.2.25 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb IKT protsesside, teenuste või tootmise riski- ja turbeanalüüsi ning ohjeplaani koostamisel. Osaleb organisatsiooni kvaliteediohje protsessis. Teeb otsuseid asjakohaste tegevuste kohta, mis on nõutavad turbe kohandamiseks ja riski maandamiseks.

Teadmised:
a) teab organisatsiooni väärtusi ja huve,
b) teab riskianalüüsi ja kvaliteediohje häid tavasid (meetodeid) ja standardeid,
c) on teadlik organisatsiooni riskianalüüside tulemustest.

Oskused:
a) annab sisendi riskanalüüsi ja ohjeplaani koostamiseks ning nõutavate ennetustegevuste määratlemiseks,
b) osaleb kavandamisel ja dokumenteerib riskianalüüsi ja ohjeplaani protsesse,
c) edastab informatsiooni organisatsiooni riskianalüüsi tulemuste ja riskiohje protsesside kohta,
d) arvestab erandolukordadega,
e) rakendab leevendavaid tegevusi ja varutegevusi ettenägematute olukordade jaoks.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Teostab kõigi infosüsteemide riskihaldust ettevõtte riskijuhtimispoliitika ja -protseduuri rakendamise kaudu. Hindab riski organisatsiooni tegevusele ning dokumenteerib võimaliku riski ja koostab riskiohjeplaani.
B.2.26 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) 6

Tegevusnäitajad:
Hindab kvaliteedinäitajaid ja protsesse, tuginedes IKT kvaliteedipoliitikale.
Osaleb ristfunktsionaalses töörühmas. Jälgib ning dokumenteerib korrigeerivaid ning parendustegevusi.

Teadmised:
a) teab organisatsioonis kasutatavaid meetodeid, vahendeid ja protseduure,
b) teab IKT süsteemi kvaliteedihindamise meetodeid,
c) teab IKT jäätmeid käsitlevaid regulatsioone.

Oskused:
a) hindab ja analüüsib protsessi etappe, et teha kindlaks tugevaid ja nõrku külgi,
b) jälgib etteantud kvaliteedinäitajaid.

Hindamismeetod(id):
IKT vanemspetsialist, tase 6 esmakutse saadakse rakenduskõrghariduse või bakalaureuse õppe läbimisel ja kas:
- lõpueksami edukal sooritamisel või
- lõputöö edukal kaitsmisel.
Lõputöö või lõpueksami sisu, nõuded ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab IKT-kvaliteedipoliitikat, et toetada ja laiendada teenuste ja toodete pakkumist. Planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid, lähtudes IKT-strateegiast. Vaatab üle kvaliteedinäitajaid ja teeb ettepanekuid nende tõstmiseks, et tagada pidev kvaliteedi paranemine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.27 IKT vanemspetsialist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Kutsealaga seonduv regulatsioon
Oskab väärtustada oma tööd ja selle olulisust, sest see on osa riigi kriitilisest informatsioonilisest taristust ning töötab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonisüsteemide haldamisel ja arendamisel, mille toimimine, töökindlus ja turvalisus on olulised riigi toimimise seisukohast.
2. Suhtlemisoskus
Suhtleb teistega enesekindlalt ja pingevabalt, loob tõhusalt uusi ja hoiab olemasolevaid suhetevõrgustikke. Avaldab selgelt oma arvamust ja oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte, on edukas teiste veenja ja mõjutaja. Suhtub mõistvalt ja ratsionaalselt kliendi vajadustesse, seab realistlikke ootusi, et toetada vastastikuse usalduse süvenemist.
3. Kirjalik eneseväljendusoskus
Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt.
4. Kutse-eetika
Arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult. Teavitab huvipooli võimalikest mittevastavustest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest ja ei edasta töösituatsioonis käideldud tundlikku informatsiooni. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele. On teadlik, et kaaskodanike ootused IKT spetsialistidele on suured ja seetõttu on ta valmis oma võimaluste piires teisi aitama hädaolukordades ning ei keeldu abistamast ka muudel juhtudel.
5. Koostööoskus
Töötab tulemuslikult üksikisikutega ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega. Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli. Märkab ja tunnustab teiste panust.
6. Probleemide lahendamine
Kasutab oma teadmisi, et jõuda keerukate probleemide olemuseni. Näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema probleemi osa. Uurib ja hangib lisainfot, et paremini mõista probleemidevahelisi seoseid. Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab fakte tunnetest, oskab leida seoseid ja teha üldistusi. Teeb kaalutletud otsuseid ka emotsionaalselt pingelises olukorras õigeks tegutsemiseks.
7. Töökeskkonna- ja keskkonnaohutus
Hindab oma tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat negatiivset mõju, väldib keskkonnakahjusid.
8. Keelte kasutamine
Valdab eesti või inglise keelt tasemel C1 ja soovitavalt veel vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur;
2) töökeskkonna- ja tööohutusnõuded;
3) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
4) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted;
5) meeskonnatöö ja grupitöövahendite kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise ja praktilise töö käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-24052013-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
252 Andmebaasi ja arvutivõrgu tippspetsialistid
2523 Arvutivõrkude tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja –ülesanded Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peeter Ellervee Tallinna Ülikool
Laur Lemendik Televõrgu AS
Milko Milatskov Stoneridge Electronics AS
Avo Ots Tallinna Tehnikaülikool
Indrek Rokk IT Kolledž
Triin Sepp Cybernetica AS
Tiit Tammiste, ekspert EMT AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist