Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6
EN: Information and Telecommunications Senior Specialist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2019
Kehtib kuni: 16.10.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendatud versioonis ei ole enam tööosi Infosüsteemide ja äristrateegia kooskõlastamine (A.1), Arhitektuuri projekteerimine (A.5), Jätkusuutlik areng (A.8), Infoturbestrateegia väljatöötamine (D.1),
Lisandunud on tööosad Muudatuste haldus (C.2), Infoturbe haldamine (E.8), Müügipakkumuse koostamine (D.5.),
Senise "Kirjeldus/Teadmised/Oskused"- formaadi asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajatena.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialisti töö on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude (raadio- ja kaabelvõrkude ning nendel põhinevate lai- ja kohtvõrkude) ja süsteemide (sh taristu) kasutusele võtmine, haldamine ja ajakohastamine. IKT-vanemspetsialist on kaasatud tele...kommunikatsioonivõrkude tervikarhitektuuri projekteerimisel. Ta tunneb enamlevinud komponentide toimimise füüsikalisi aluseid ja tehnoloogilisi toimimispiiranguid.

IKT-vanemspetsialisti peamisteks ülesanneteks on IKT-süsteemide seadistamine, hooldusplaanide väljatöötamine, , mittevastavuste tuvastamine ja kõrvaldamine. IKT-vanemspetsialist seadistab ja seirab nõuetest lähtuvalt IKT-süsteemi elemente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, parimaid praktikaid, kehtivaid protseduure ja erinevate toodete omadusi. IKT-vanemspetsialist on teadlik organisatsiooni IKT-strateegiast ja äristrateegiast, IKT-eelarve piirangutest, IKT-süsteemi turbest ning meetoditest, tagamaks terviklikkust ja ajakohasusust. Ta osaleb riskianalüüsi tegemisel, tagamaks teenuste toimepidevust. Ta võib olla kaasatud klientide nõustamisse.

IKT-vanemspetsialist töötab iseseisvalt ja meeskondades, lähtudes kehtestatud protseduuridest. IKT-vanemspetsialist vastutab enda ja teiste ohutuse eest töökeskkonnas ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga, vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Töökohustused võivad tingida vajaduse töötada ja/või reageerida väljaspool tavapäraseid kontoritunde, nädalavahetusel, riigipühade ajal ja/või öösel.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
A.2.2 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4) ja Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
A.2.3 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.)
A.2.4 Kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide i...
ntegreerimine (e-CF kompetents B.1 ja B.2)
A.2.5 Testimine (e-CF kompetents B.3.)
A.2.6 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
A.2.7 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
A.2.8 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
A.2.9 Muudatuste haldus (e-CF kompetents C.2.)
A.2.10 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
A.2.11 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
A.2.12 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
A.2.13 IKT- kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)
A.2.14 Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
A.2.15 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.)
A.2.16 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
A.2.17 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.)

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
IKT-vanemspetsialistidena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane kõrgharidus või IKT-valdkonna töökogemus ning läbitud on IKT-alane täiendusõpe.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
IKT-spetsialist, IKT-vanemspetsialist, raadiovõrkude spetsialist, optikavõrkude spetsialist, IP- võrkude spetsialist, võrgujuht, võrgudisainer, arhitekt.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 üldoskused
1) järgib õigusakte;
2) väärtustab oma tööd, sest see on osa riigi kriitilisest infotaristust;
3) töötab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonisüsteemide haldamisel ja arendamisel;
4) loob uusi ja hoiab olemasolevaid suhetevõrgustikke;
5) avaldab oma arvamust argumenteeritult ja oskab vä...
lja tuua olulisemaid arutluse punkte;
6) jälgib valdkonnas usaldusväärseks tunnistatud infoallikaid;
7) lähtub ratsionaalselt kliendi vajadustest, seab realistlikke ootusi;
8) esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt;
9) arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni eesmärkidega, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult;
10) võtab vastutuse iseenda tegevuste eest oma pädevuse piires;
11) käitleb talle usaldatud informatsiooni vastavalt kehtivale korrale ja õigusaktidele;
12) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele;
13) osaleb meeskonnatöös, märkab ja tunnustab teiste panust;
14) hindab oma tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat negatiivset mõju, väldib keskkonnakahjusid;
15) valdab eesti või inglise keelt tasemel C1 ja veel vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 6

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi teenusetasemelepingu koostamiseks, lähtudes tehnoloogilistest võimalustest ja parimatest praktikatest;
2. tuvastab mittevastavusi teenustasemelepingus määratletud nõuetele.
B.3.2 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4) ja Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 6

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi projektiplaani koostamisel endaga seotud tööde teostamiseks kuluva aja osas;
2. juhib ettevõttesiseseid projekte väliseid osapooli kaasamata, lähtudes üldtunnustatud projektijuhtimise põhimõtetest.
B.3.3 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.) 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub infot klientide sidevajaduste kohta;
2. kaardistab olemasolevat IKT-süsteemi ja taristut.
B.3.4 Kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.1 ja B.2) 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab kliendilahendusi, kasutades teadaolevaid tehnilisi lahendusi ja lähtudes etteantud nõuetest;
2. kasutab standardprotseduure, tagades seeläbi lahenduste hoolduse ja jätkusuutlikkuse;
3. tagab koosvõime seotud süsteemidega, kasutades standardseid liidestusi;
4. selgitab kliendile loodud lahenduse võimekusi ja võimalusi.
B.3.5 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab testiplaani;
2. dokumenteerib testimistulemused.
B.3.6 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib juurutuskava, reageerides mittevastavustele;
2. osaleb teabevahetuses vastavalt kehtivale korrale.
B.3.7 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja kohandab dokumente vastavalt dokumentatsioonihalduses sätestatule;
2. koostab ühiselt kasutatavaid dokumendimalle.
B.3.8 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab tugiprotsesse ja tagab kokkulepitud teenusetaseme;
2. kogub infot intsidentide kohta, et selgitada välja tõrke/mittevastavuse põhjuseid;
3. suhtleb lõppkasutajatega ja annab toimimisjuhiseid, järgides klienditeeninduse head tava.
B.3.9 Muudatuste haldus (e-CF kompetents C.2.) 6

Tegevusnäitajad:
1. teostab süsteemi muudatusi vastavalt heakskiidetud muudatuste taotlustele;
2. hindab talitluslike/tehniliste muudatuste mõju süsteemile.
B.3.10 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 6

Tegevusnäitajad:
1. mittevastavuse tuvastamisel rakendab ennetavaid ja korrigeerivaid tegevusi, vastavalt kehtestatud protseduuridele;
2. kontrollib, et süsteemide tööomadused vastaksid tehnilistele tingimustele.
B.3.11 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab probleemihalduse protseduure;
2. hindab etteantud kriteeriumide alusel süsteemi komponentide tehnilist seisukorda ja rakendab ennetavaid meetmeid võimalike mittevastavuste ära hoidmiseks.
B.3.12 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab infoturbe protseduure, lähtudes organisatsiooni infoturbe poliitikas määratletud eesmärkidest ja õigusaktides sätestatud nõuetest.
B.3.13 IKT kvaliteedi strateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) ja IKT kvaliteedi juhtimine (e-CF kompetents E.6.) 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab kvaliteediohje protseduure, lähtudes organisatsiooni kvaliteedi poliitikas määratletud eesmärkidest;
2. kogub ja jälgib seireandmeid;
3. rakendab parendustegevusi kvaliteedieesmärkide tagamiseks.
B.3.14 Hankimine (e-CF kompetents D.4.) 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib organisatsiooni hankekorda;
2. annab sisendi tarnijate, toodete ja teenuste valikuks, hinnates tarnetingimusi ja hangitava toote või teenuse võtmenäitajaid;
3. osaleb hankeprotsessis hindamiskomisjoni liikmena;
4. koostab tehnilised nõuded hangitavale tootele/teenusele.
B.3.15 Müügipakkumuse koostamine (e-CF kompetents D.5.) 6

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi müügipakkumuse koostamiseks teenuse kulukomponentide lõikes, pakkudes välja alternatiivseid lahendusi.
B.3.16 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib kehtestatud nõudeid informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, edastamiseks ja talletamiseks.
B.3.17 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) 6

Tegevusnäitajad:
1. annab sisendi riskianalüüsi läbiviimiseks oma oskusteabe piires.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-17102019-1.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
252 Andmebaasi ja arvutivõrgu tippspetsialistid
2523 Arvutivõrkude tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Eek TalTech
Joonas Heiter Riigi Infosüsteemi Amet
Laur Lemendik TalTech
Sven Pärand Telia Eesti AS
Urmas Ruuto Ericsson Eesti AS
Heiki Tähis AS Atea

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist