Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dekoraator-butafoor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamin...
e, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Dekoraator-butafoor, tase 6
EN: Scenic artist, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Butafoor, tase 6
  • Dekoratsioonimaalija, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dekoraator-butafoori töö eesmärgiks on tellija (erinevad etendusasutused, tele- ja filmiettevõtted, muuseumid, kaubandusettevõtted, mitmesugused eratellijad jt) soovile vastavate, erinevate kujunduselementide valmistamine, mis nõuab tööde teostamist võimaldavaid kunstniku teadmisi ning oskusi ja eri...liigiliste, spetsiifiliste tehnoloogiate ning väljendusvahendite tundmist ja valdamist koos oskusega loovalt uusi lahendusi leiutada.
Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasab dekoraator-butafoor dekoratsioonide valmistamisse vastava eriala spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoori vastutus võib hõlmata nii kogu objekti valmistamise protsessi kui mingit selle osa ning töö teostamisel võib vajada juhendamist.

Dekoraator-butafoor, tase 6 töö eeldab oskust töötada nii kollektiivis kui ka iseseisvalt kõigis tööülesannete lõikudes. Kollektiivis töötab Dekoraator-butafoor oma eriala erinevates, ka organiseerimisoskust nõudvates rollides.

Dekoraator ja butafoor tegelevad teatri,- filmi- ja telelavastuste kujunduse teostamisega. Samuti tegelevad nad muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellijate tellimusele vastavalt dekoratsioonide valmistamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.1. Töö ettevalmistamine:
1.1 maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine;
1.2 materjali valimine (kogus, sobivus, maksumus jms);
1.3 tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.
A.2. Kujunduselementide valmistamine:
2.1 kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine;
2.2 kujunduselemendi kohandam...
ine ja täiustamine.
Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Butafooria
A.5 Töö ettevalmistamine
5.1 maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine;
5.2 materjali valimine (kogus, sobivus, maksumus jms);
5.3 tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.
A.6 Kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine
6.1 kujunduselemendi ja selle osade proportsioonide määratle...
mine, vajaliku materjali mõõtmine, vajadusel joonise kandmine vajalikku mõõtkavasse;
6.2 mahuliste vormide valmistamine.
A.7 Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine:
6.1 kujunduselemendi kohandamine;
6.2 kujunduselemendi täiustamine.

Dekoratsioonimaalija
A.8 Töö ettevalmistamine
8.1 maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine;
8.2 materjali valimine (kogus, sobivus, maksumus jms);
8.3 tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.
A.9 Kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine
9.1 kujunduselemendi ja selle osade proportsioonide määratlemine, vajaliku materjali mõõtmine, vajadusel joonise kandmine vajalikku mõõtkavasse;
9.2 pindade, raamide katmine erinevate materjalidega, pehmete dekoratsioonipindade ettevalmistamine;
9.3 värvimine, faktuurid, maalingud.
A.10 Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine
10.1 kujunduselemendi kohandamine;
10.2 kujunduselemendi täiustamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.3 Erilahendustega kujunduselementide valmistamine (eriefektid, tehnikat sisaldavad elemendid jms):
3.1 töö ettevalmistamine;
3.2 töö teostamine.
A.4 Töö erinevate programmeeritavate automaatsete või poolautomaatsete seadmetega (3D printer, vaakuumpress vms):
4.1 töö ettevalmistamine;
4.2 töö...
teostamine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vastavalt kokkuleppele tööandajaga võib töö aeg olla paindlik või fikseeritud. Töö on vahelduvate tööülesannetega ja valdavalt siseruumis. Vastavalt tööülesande iseloomule võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate (sh allergiat tekitavate) faktoritega, mis võivad... olla riskiteguriks töötaja tervisele, nt kemikaalid, toksilised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid, jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), projektor, mehaanilised ja elektrilised seadmed ning kujundus- ja projekteerimistar...kvara jms.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) analüüsivõime;
2) järjekindlus, enesedistsipliin;
3) loovus, loomingulisus;
4) orienteeritus tulemusele;
5) paindlikkus;
6) pingetaluvus;
7) saavutusvajadus;
8) täpsus;
9) valmisolek meeskonnatööks;
10) vastutustunne;
11) õppimisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Dekoraator-butafoor, tase 6 on üldjuhul rakendusliku erialase kõrgharidusega või bakalaureuse kraadiga isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dekoraator-butafoor, dekoraator, butafoor, kunstnik-teostaja.
Töörühm soovitab kasutada järgmisi ametinimetusi: dekoraator-butafoor, dekoraator, butafoor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Dekoraator-butafoor 6. taseme kutsestandardis on kirjeldatud kutset läbiv kompetents ja kaks kohustuslikku kompetentsi, kaks valitavat kompetentsi ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsid.

Dekoraator-butafoor 6. taseme kutsetunnistuse taotlemisel peavad olema tõendatud kõik kohustuslikud ko...
mpetentsid B.2.1 ja B.2.2 ning läbiv kompetents B.2.11. Lisaks on võimalik tõendada ühte või mõlemat kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.9 – B.2.10) hulgast.

Spetsialiseerumisel butafoori kutsele peab kutse taotleja tõendama lisaks kompetentsid B.2.3 – B.2.5.
Spetsialiseerumisel dekoratsioonimaalija kutsele peab kutse taotleja tõendama lisaks kompetentsid B.2.6 – B.2.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2) Valib sobivate omadustega materjali ja selle koguse vastavalt etteantud eelarvele ja tööjoonisel kirjeldatud kujunduselemendi välimusele.
3) Planeerib tööde järjekorra arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid, valmistab ette tööpinna vastavalt materjalidele ja ohutusnõuetele, lähtudes tellimuse tähtajast ja eesmärgist.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.2 Kujunduselementide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:

Kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine:
1) Määrab täpse ja arusaadava tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajadusel suurendab või vähendab erinevaid tehnikaid ja tehnoloogiaid kasutades joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ja kannab vajalikud andmed materjalile.
2) Valib töö lõppeesmärgi saavutamiseks sobivad töövahendid, kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele, valdab seejuures kõige traditsioonilisemaid töövõtteid.
3) Kasutab traditsioonilisi ning olemasolevaid tehnikaid ja töövõtteid. Valib töö lõppeesmärgi saavutamiseks sobivad töövahendid ja kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele. Tööjoonisel ja/või kavandil kirjeldatud töö teostamiseks kasutab erinevaid maalimis-, värvimis- ning faktuuritehnikaid. Töö teostamisel võib vajada täiendavat juhendamist.
4) Valib töö lõppeesmärgi saavutamiseks sobivad töövahendid ja kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele. Kasutab traditsioonilisi tehnikaid ja töövõtteid, juhindudes töö eesmärgist ja ohutusest. Võtab jäljendit, töötab positiiv- ja negatiivvormiga. Modelleerib tööjoonise ja/või kavandil antud erinevate vaadete põhjal mahulisi vorme. Kasutab maalimist, värvimist ning faktuuritehnikaid tööjoonisel ja/või kavandil kirjeldatud eesmärkide teostamiseks. Töö teostamiseks võib vajada täiendavat juhendamist.

Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine:
1) Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele.
2) Täiustab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel butafoori kutsele peab kutse taotleja tõendama lisaks kompetentsid B.2.3 – B.2.5. Spetsialiseerumisel dekoratsioonimaalija kutsele peab kutse taotleja tõendama lisaks kompetentsid B.2.6 – B.2.8.
Butafoor, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2) Valib sobivate omadustega materjali ja selle koguse vastavalt etteantud eelarvele ja tööjoonisel kirjeldatud kujunduselemendi välimusele.
3) Planeerib tööde järjekorra arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid, valmistab ette tööpinna vastavalt materjalidele ja ohutusnõuetele, lähtudes tellimuse tähtajast ja eesmärgist.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.3 Kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) Määrab täpse ja arusaadava tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajadusel suurendab või vähendab erinevaid tehnikaid ja tehnoloogiaid kasutades joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ja kannab vajalikud andmed materjalile.
2) Valib töö lõppeesmärgiks sobivad töövahendid ja kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele. Töö eesmärgi saavutamiseks kasutab traditsioonilisi ja olemasolevaid tehnikaid, oskusi ja töövõtteid. Võtab jäljendit, töötab positiiv- ja negatiivvormiga. Modelleerib tööjoonise ja/või kavandil antud erinevate vaadete põhjal mahulisi vorme. Kasutab maalimist, värvimist ning faktuuritehnikaid tööjoonisel ja/või kavandil kirjeldatud eesmärkide teostamiseks. Töö teostamisel võib vajada täiendavat juhendamist.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.4 Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele
2) Täiustab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
 
Dekoratsioonimaalija, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2) Valib sobivate omadustega materjali ja selle koguse vastavalt etteantud eelarvele ja tööjoonisel kirjeldatud kujunduselemendi välimusele.
3) Planeerib tööde järjekorra arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid, valmistab ette tööpinna vastavalt materjalidele ja ohutusnõuetele, lähtudes tellimuse tähtajast ja eesmärgist.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.5 Kujunduselemendi valmistamine ja viimistlemine 6

Tegevusäitajad:
1) Määrab tööjoonise ja/või kavandi põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajadusel suurendab või vähendab erinevaid tehnikaid ja tehnoloogiaid kasutades joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ja kannab vajalikud andmed materjalile.
2) Valib töö lõppeesmärgiks sobivad töövahendid, kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele, valdab seejuures kõige traditsioonilisemaid töövõtteid
3) Kasutab ja kohandab erinevaid töövõtteid, tehnikaid ja töövahendeid vastavalt töö protsessile ja eesmärgile ning ohutusnõuetele. Kasutab maalimist, värvimist ning faktuuritehnikaid tööjoonisel ja/või kavandil kirjeldatud eesmärkide teostamiseks, täiendab töövõtteid tööprotsessi käigus. Jäljendab kavandil kujundatud motiive arvestades soovitud stiili, koloriiti ja kujunduselemendi kasutust.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.4 Kujunduselemendi kohandamine ja täiustamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele
2) Täiustab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada ühte või mõlemat kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.9 – B.2.10) hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Erilahendustega kujunduselementide valmistamine (eriefektid, tehnikat sisaldavad elemendid jms) 6

Tegevusnäitajad:
1) Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi.
2) Valib sobivate omadustega materjali ja selle koguse vastavalt etteantud eelarvele ja tööjoonisel kirjeldatud kujunduselemendi välimusele.
3) Planeerib elemendi füüsilise valmistamise tööde järjekorra arvestades hinnanguliselt tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid, valmistab ette tööpinna vastavalt materjalidele ja ohutusnõuetele.
4) Kasutab olemasolevaid tehnoloogiaid ja oskusi kujunduselemendi reaalseks teostamiseks valmistamiseks tööjoonise järgi. Valib töö lõppeesmärgiks sobivad töövahendid ning kasutab neid vastavalt ohutusnõuetele.
5) Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele
6) Täiustab kujunduselementi vastavalt tellija poolt antud juhtnööridele

Teadmised:
1) mehaanika põhimõtted;
2) konstruktsiooniõpetus.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
B.2.8 Töö erinevate programmeeritavate automaatsete või poolautomaatsete seadmetega (3D printer, vaakumpress vms) 6

Tegevusnäitajad:
1) Valib töö lõppeesmärgiks ja protsessi edukaks kulgemiseks sobiva tehnilise vahendi, materjalid ning tarkvara, seadistab ja programmeerib valitud seadme.
2) Käivitab tööprotsessi ning jälgib seadme tööd vastavalt ettenähtud korrale ja kasutusjuhendile, kasutab seadet ja materjale vastavalt ohutusnõuetele. Protsessi lõppedes teostab vajalikud viimistlustööd ning viib seadme nõutud olekusse tagasi.

Teadmised
1) seadmega töötamiseks vajalik arvutitarkvara;
2) vajalike materjalide iseärasused ning viimistlusvõtted;
3) seadme kasutamisel vajalikud ohutusnõuded;
4) kujundus- ja projekteerimisprogrammid.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Dekoraator-butafoor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) Kasutab töös riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt. lisa 2).
2) Kasutab töös arvutit tasemel AO1-AO3, AO7 (vt. lisa 1).
3) Arendab tööalaseid teadmisi. Loeb süstemaatiliselt erialast kirjandust ja hoiab end kursis erialaste tehnoloogiate ja töövõtete arengusuundadega.
4) Saab aru organisatsiooni ja selle erinevate üksuste funktsioonidest ning jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega.
5) Arendab tööalaseid teadmisi läbi professionaalse arengu, jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega. Kasutab ära tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks, on kursis erinevate meetodite ja tehnikatega.
6) Loob head suhted klientide ja kolleegidega ning on koostöövalmis. Väljendab end arusaadavalt nii kõnes kui kirjas. Suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja õpib sellest. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega.
7) Järgib organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit, tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid ning ametialast eetikat.
8) Kasutab töös vajalikke isikukaitsevahendeid ning hoiab korras töökoha.

Teadmised:
1) Lavakujunduse kavandite/ tööjooniste lugemine
2) Ruumikujundus
3) Materjalid (liimid, kangad jne) ja nende omadused, erinevad kasutusviisid ning tehnoloogiad
4) Maalimine
5) Mehhaanika alused
6) Konstruktsiooniõpetus
7) Värvusõpetus
8) Vormiõpetus
9) Algteadmised kunstiajaloost ja joonestamisest
10) Tööohutusnõuded keemiliste vahenditega töötamisel.
11) Jäätmekäitlus
12) Kutse-eetika
13) Suhtlemise alused
14) Üldkultuurilised teadmised

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-29052013-3.2.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Dekoraator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3432 Sisekujundajad ja dekoraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirli Bergström Tallinna Linnateater
Külliki Falkenberg Eesti Draamateater
Liina Laigu Rahvusooper Estonia
Jaan Mikkel, ekspert
Rein Neimar Tallinna Linnateater
Kersti Rattus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Liina Unt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Evelin Vassar Eesti Nuku-ja Noorsooteater
Riina Viiding Eesti Teatriliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist