Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dekoraator-butafoor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Dekoraator-butafoor, tase 6
EN: Scenic Artist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Butafoor, tase 6
  • Dekoraator, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 18.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendati kompetentside sõnastusi. Lisati oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Ülikool Etenduskunstid 214393 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 10.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dekoraator-butafoor, tase 6 teostab kujundusi olenevalt töökohast (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri-, filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 6 viib ellu ku...
nstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 6 tegutseb juhiste järgi ning võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.
Töö iseloomu järgi on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 6 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 6 valmistab mahulisi kujunduselemente.
Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 7, kes lisaks ülal loetletule juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.
Kokkuleppel tööandajaga võib tööaeg olla paindlik või fikseeritud. Dekoraator-butafoor töötab valdavalt siseruumis. Olenevalt tööülesandest võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervist kahjustavate (sh allergiat tekitavate) teguritega, nt kemikaalid, toksilised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Töövahendid on kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), mehaanilised ja elektrilised seadmed jms.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Butafooria
A.2.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine

Dekoratsioonimaalimine
A.2.4 Kujunduselementide maalimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on dekoraator-butafoor, tase 6 kunstialase ettevalmistusega. Kutsealane kompetentsus on omandatud õppeasutuses või töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Dekoraator-butafoor, dekoraator, butafoor, maalija.
A.6 Tulevikuoskused
Oskus valida ja kasutada valdkonna spetsiifikast lähtuvalt nüüdisaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja materjale. Teadmised erialaste tehnoloogiliste võimaluste kasutamisest, sh interaktiivsed lahendused. Teadmised nüüdisaegse tehnoloogia kasutamise võimalustest, sh heli-, valgus- ja videolahendused. ...Oskus luua 3D-mudeleid tehnoloogiliste vahenditega.
Digiturvalisuse tagamise oskus, sh turvariskide hindamise oskus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse dekoraator-butafoor, tase 6 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid B.3.1-B.3.5.
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 6 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.3 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid).
Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kuts...
ele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.2, B.3.4 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid).
Loe edasi
Peida
B.2 Dekoraator-butafoor, tase 6 üldoskused
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse jaoks algtasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
3. Loob ja hoiab kolleegidevahelisi mee...
ldivaid ja koostööd soodustavaid suhteid.
4. Eristab fakte hinnangutest ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
5. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt.
6. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st ja olukorrast.
7. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
8. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest. Arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevate heade tavade ja standarditega.
9. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses riiklike, kohalike ja organisatsiooni õigusaktidega, sh autoriõiguse seadusega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajaduse korral kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2. Valib sobivate omadustega materjalid ja nende kogused vastavalt etteantud eelarvele, tööjoonisele ja kujunduselemendi funktsioonile ning võtab võimaluse korral arvesse materjalide mõjule keskkonnale.
3. Planeerib tööde järjekorra, arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid. Valmistab tööpinna ette arvestades kasutatavaid materjale. Arvestab tellimuse tähtaega ja eesmärki.
B.3.2 Kujunduselementide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määrab täpse ja arusaadava tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajaduse korral suurendab või vähendab joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ning kannab materjalile vajalikud andmed.
2. Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija juhtnööridele ning arvestab kasutuseesmärki ja -tingimusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 6 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.3 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid). Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.2, B.3.4 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid).
Butafoor, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööjoonisel ja/või kavandil antud erinevate vaadete põhjal mahulisi elemente, kasutades eesmärgi saavutamiseks sobivaid tehnikaid ning töövõtteid ja -vahendeid. Võtab jäljendi, töötab positiiv- ja negatiivvormidega. Arvestab elemendi valmistamisel selle kasutamiseesmärki.
2. Viimistleb mahulisi elemente kattes, värvides, maalides ja faktuurtehnikaid kasutades vastavalt tööjoonisele. Arvestab elemendi viimistlemisel selle kasutamiseesmärki.
 
Dekoraator, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Kujunduselementide maalimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Katab pinnad ja raamid materjaliga, kasutades sobivaid töövahendeid ja lihtsaid töövõtteid. Valmistab pehmed dekoratsioonipinnad ette, arvestades järgnevate töödega.
2. Töötleb pindasid (värvib, maalib, teeb faktuure) vastavalt tööjoonisele ja/või kavandile ja/või juhendamisele, kasutades lihtsaid tehnikaid, töövahendeid ja -võtteid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Dekoraator-butafoor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Tugineb oma töös teadmistele kultuuri- ja kunstiajaloost, vormi- ja värvusõpetusest, ruumikujunduse põhimõtetest ning konstruktsiooniõpetusest.
3. Hoiab end kursis erialaste uuendustega.
4. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
5. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.5/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Dekoraator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3432 Sisekujundajad ja dekoraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve Komissarov SA Ugala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Anni Rajas SA Eesti Noorsooteater
Liina Unt SA Endla teater
Mart Saar Tallinna Linnateater
Kristel Linnutaja Rahvusooper Estonia
Andres Bergström SA Eesti Draamateater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist