Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dekoraator-butafoor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Dekoraator-butafoor, tase 6
EN: Scenic artist, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Butafoor, tase 6
  • Dekoraator, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 18.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga; kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt, seoses spetsialiseerumistega on korrastatud kutsestandardite struktuuri.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dekoraator-butafoor, tase 6 teostab kujundusi vastavalt oma töökohale (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri,- filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 6 viib ell...
u kunstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 6 tegutseb vastavalt juhistele ning võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.

Töö iseloomust tulenevalt on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 6 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 6 valmistab mahulisi kujunduselemente.

Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 7, kes lisaks eelloetletule juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Maketi, kavandite ja tööjooniste lugemine.
2. Materjalide valimine.
3. Tööde järjekorra ja tööaja planeerimine.

A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
1. Kujunduselemendi ja selle osade proportsioonide määratlemine, materjali mõõtmine, vajadusel joonise kandmine mõõ...
tkavasse.
2. Kujunduselemendi kohandamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Butafooria
A.2.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine
1. Mahuliste elementide valmistamine.
2. Mahuliste elementide viimistlemine.

Dekoratsioonimaalimine
A.2.4 Kujunduselementide maalimine
1. Pindade, raamide katmine erinevate materjalidega, pehmete dekoratsioonipindade ette...
valmistamine.
2. Pindade töötlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vastavalt kokkuleppele tööandajaga võib töö aeg olla paindlik või fikseeritud. Dekoraator-butafoor töötab valdavalt siseruumis. Vastavalt tööülesande iseloomule võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate (sh allergiat tekitavate) faktoritega, nt kemikaalid, toksil...ised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid, jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), mehaanilised ja elektrilised seadmed jms.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Dekoraator-butafoori töös on olulised analüüsi- ja õppimisvõime, püsivus, loovus, orienteeritus tulemusele, paindlikkus, pingetaluvus, täpsus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on dekoraator-butafoor, tase 6 kunstialase ettevalmistusega. Kutsealane kompetentsus on omandatud õppeasutuses või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dekoraator-butafoor, dekoraator, butafoor, maalija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse dekoraator-butafoor, tase 6 taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Spetsialiseerumisel butafoor, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja B.2.5 (läbiv kompetents).
Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.4 ja B....
2.5 (läbiv kompetents).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajadusel kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2. Valib sobivate omadustega materjalid ja nende kogused vastavalt etteantud eelarvele, tööjoonisele ja kujunduselemendi funktsioonile.
3. Planeerib tööde järjekorra, arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid. Valmistab tööpinna ette vastavalt kasutatavatele materjalidele. Arvestab tellimuse tähtaega ja eesmärki.
B.2.2 Kujunduselementide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb täpse ja arusaadava tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajadusel suurendab või vähendab joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ning kannab materjalile vajalikud andmed.
2. Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija juhtnööridele ning arvestades kasutuseesmärki ja -tingimusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja B.2.5 (läbiv kompetents). Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kutsele tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.4 ja B.2.5 (läbiv kompetents).
Butafoor, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööjoonisel ja/või kavandil antud erinevate vaadete põhjal mahulisi elemente, kasutades eesmärgi saavutamiseks sobivaid tehnikaid ja töövõtteid- ning vahendeid. Võtab jäljendi, töötab positiiv- ja negatiivvormidega. Arvestab elemendi valmistamisel selle kasutamiseesmärki.
2. Viimistleb mahulisi elemente kattes, värvides, maalides ja faktuurtehnikaid kasutades vastavalt tööjoonisele. Arvestab elemendi viimistlemisel selle kasutamiseesmärki.
 
Dekoraator, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Kujunduselementide maalimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Katab pinnad ja raamid materjaliga, kasutades sobivaid töövahendeid ja lihtsaid töövõtteid. Valmistab pehmed dekoratsioonipinnad ette, arvestades järgnevate töödega.
2. Töötleb pindasid (värvib, maalib, teeb faktuure) vastavalt tööjoonisele ja/või kavandile ja/või juhendamisele, kasutades lihtsaid tehnikaid, töövahendeid ja -võtteid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Dekoraator-butafoor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).
3. Järgib oma töös organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit ning ametialast eetikat. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust.
4. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
5. Tugineb oma töös teadmistele kultuuri- ja kunstiajaloost, vormi- ja värvusõpetusest, ruumikujunduse põhimõtetest ning konstruktsiooniõpetusest.
6. Hoiab end kursis erialaste uuendustega.
7. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
8. Osaleb positiivse töökeskkonna loomises. Õpib konstruktiivsest tagasisidest. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt.
9. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Dekoraator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3432 Sisekujundajad ja dekoraatorid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Bergström Eesti Draamateater
Terje Kiho Teater Vanemuine
Eve Komissarov Ugala Teater, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Liina Laigu Rahvusooper Estonia
Rein Neimar Tallinna Linnateater, Eesti Teatriliit
Külli Root Rahvusooper Estonia
Liina Unt Endla Teater

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist