Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 (ver 7)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse eriala rakenduskõrgharidusõppe läbinud isikutele antakse lõpetamisel kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri esmakutse akadee...
milisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
 Teadmised ja oskused (lisa 5).
 Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3).

Õppekava peab olema tunnustatud.

Esmakutse omanik võib kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal tegutseda sama eriala inseneri, diplomeeritud inseneri või volitatud inseneri kutset omava inseneri juhendamisel.

Esmakutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
EN: HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 19.05.2014
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ-insener) tegutseb kesktasemejuhina hoonete kütte, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid) püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustööd...el (ehitusseaduse mõistes).
KVJ-inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme KVJ-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
KVJ-insener (EKR 6.tase) peab olema võimeline töötama iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursi jagamine ja teiste töö juhtimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
KVJ-inseneri tööosad ja -ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel ametialade loetelus. Vastav tööosade ja -ülesannete loetelu on lisas 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
KVJ-insener töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutab insener spetsiaalseid arvutiprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad tööosadest ja -ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomadu...sed.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
KVJ-inseneril peab olema rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureusekraad kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõuded vastavalt lisale 7.
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastav...
a erialase töö kogemus. Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeldusi vt lisast 7. Kutse taotlemise erijuhtu on kirjeldatud lisas 8.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
KVJ-insener töötab tavapäraselt kesktasemejuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks töödejuhataja, objektijuht ja projektijuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
KVJ-inseneri kutse tõendab isiku pädevust töötada kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal tõendatud kompetentsuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes.
KVJ-inseneri volituste ulatust kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal vt lisast 11.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Ehitusjuhtimine
Ehitustegevuse juhtimine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-8.2.7/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist