Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
EN: Engineer in Water Supply and Sewerage, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
  • Välisveevarustus ja kanalisatsioon
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2018
Kehtib kuni: 28.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused:
VK inseneri kutsestandardid on uuendatud kogu ehituse valdkonna kutsestandardite korralise uuendamise käigus.
- Kutsestandardid on vormistatud kutsesüsteemis kinnitatud kutsestandardi vormile ja loogika järgi
- Välja on jäetud kõik senised lisad, mis puudutasid kutse andmisega seotud teavet (eeltingimused, hinnad, täienduskoolituse punktide arvestussüsteem, insenerikutsete üldine võrdlusmaterjal ja muu taoline).
- Erinevate tasemete tegutsemise pädevuspiirid on selguse mõttes välja toodud k...
ohe kutsestandardi algusesse, A.1.
Tegemist on ehitusseadustiku kohaselt reguleeritud kutsega ja enamik valitavate kompetentsidena kirjeldatud tegevustest (v.a. koolitustegevus ja projekteerimise juhtimine) nõuavad selle tegijalt kutsetunnistuse olemasolu.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (edaspidi VK insener) tegutseb spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse, väliskanalisatsiooni ehitiste ja
-seadmete rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ning seadmete ...
lammutamisel. VK inseneri ülesanne on ettenähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu, tööohutust ja töötervishoidu. VK insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega.

VK inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
- Diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
- Volitatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

VK inseneri kutse koosneb kahest spetsialiseerumisest:
1) hoone veevarustus ja kanalisatsioon
2) välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Sõltuvalt spetsialiseerumisest on vajalik valida vähemalt üks järgnevatest ametialadest:
1) Hoone veevarustus ja -kanalisatsioon
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- projekteerimise juhtimine¹
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- projekteerimise juhtimine¹

Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
VK insener, tase 6 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe² järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)

II VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
a) Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
b) Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
c) Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

III HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

IV VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
a) välisveevarustuse süsteemid (ka ühisveevärk), mille torustiku siseläbimõõt ei ületa 300mm;
b) väliskanalisatsiooni süsteemid (ka ühiskanalisatsioon), mille torustiku läbimõõt ei ületa 1000 mm;
c) reoveepuhastid koormusega kuni 5000 ie ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal;
d) veetöötlusjaamad tootlikkusega kuni 2500 m³/d.

V OMANIKUJÄRELEVALVE
1) Hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse ja kanalisatsioon
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
- Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
- Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

VI HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)

VII VÄLISVEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
a) Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
b) Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
c) Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

VII PROJKTEERIMISE JUHTIMINE
Võrdne samal tasemel hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni (I) ning välisveevarustuse ja kanalisatsiooni (II) ehitusprojektide koostamise pädevusega.

__________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist.
² - EVS-NE 1997-1 liigituse järgi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine...
töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.2 Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde ...
tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

VÄLISVEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.3 Välisveevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6....
Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.5 Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.6 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.7 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumusdokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.8 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.9 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.10 Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiis
1. Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.11 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka väliobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureusekraad veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal või muul tehnilisel erialal, mille õpe sisaldab etteantud mahus erialaaineid.
Lisaks kutse taotlemiseks ettenähtud mahus praktilist töökogemust ja läbitud täienduskoolitusi.
Kõik nõuded on detailsem...
alt kirjas kutse andmise korra dokumentatsioonis.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
projekteerija, omanikujärelevalve tegija, ehitusjuht, objektijuht, konsultant.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on vaja tõendada üldine (B.2.1) kompetents ja vähemalt ühe spetsialiseerumise (B.2.2. – B.2.3) juurde kuuluva üks või mitu valitavat kompetentsi (B.2.4 – B.2.11).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents 7

1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud isiklikest ja tööalastest eetikanõuetest (Lisa 1 – inseneri kutse-eetika). Tegutseb vastavalt kokkulepetele ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest. Peab lugu ja arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid ja standardeid.
2. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste muutuste ja arengutega, panustab võimalusel ka ise uuendustele ja loovusele suunatud insenerikultuuri edendamisse. Säilitab ja arendama oma kutsealast kompetentsust pideva enesetäiendamise teel. Omandab uusi tehnikaid ja metoodikaid.
3. Panustab aktiivselt meeskonnatöösse, tegutsedes tulemusele orienteeritult ning eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Jagab kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi, on abivalmis ja avatud. Tajub oma rolli meeskonnas ning suudab töötada ka multidistsiplinaarses meeskonnas.
Juhib ja korraldab töörühma tööd: jaotab ülesandeid ja delegeerib vastutust, kontrollib kokkulepete täitmist, motiveerib ja nõustab kolleege ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme ja konflikte.
4. Juhindub oma töös keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu põhimõtetest, hoiab end kursis ja rakendab oma tegevuses energiatõhususe põhimõtteid.
5. Rakendab oma töös erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis on vajalik oma pädevuse piiresse jäävate tööülesannete täitmiseks, tekkinud probleemidele toimivate ja optimaalsete lahenduste leidmiseks. Valdab ja kasutab lisaks loodusteaduste alustele vajalikul määral erialaseid inseneridistsipliine, sh ehitusmehaanika, ehitusfüüsika, geotehnika ja hüdrogeoloogia, hüdroloogia, hüdraulika, vesiehitised, keskkonnakaitse, hoone veevärgi ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitustehnoloogia ning nendega seonduvate ehitiste tehnosüsteemide ja seadmete (drenaaž, pumbad, veepuhastus jne) ning teede ja väljakute projekteerimise ja ehitamise alused, sademevee ärajuhtimise- ja üleujutuste vältimise lahendused; veekeemia- ja bioloogiaalased teadmised reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade projekteerimiseks.
6. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvara-lahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 3 – keele oskustasemete tabel) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse saamiseks peab valima ühe spetsialiseerumise (B.2.2. – B.2.3).
Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Hoone veevarustus ja kanalisatsioon 6

1. Juhib ja korraldab hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamisega seotud töid, lähtudes kutsestandardi A.1 osas kirjeldatud EKR 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Peab silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ja ehitustava, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib oma pädevuse piires hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes ehitusprojektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste projekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti veevarustuse ja kanalisatsiooni osa rolli ja paiknemist ehitusprojekti tervikus ning nende omavahelist seost. Tagab, et oma pädevuse piires tehtavate ehitustööde käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele, kasutades seejuures korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.
 
Välisveevarustus ja kanalisatsioon
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Välisveevarustus ja kanalisatsioon 6

1. Juhib ja korraldab välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitamisega seotud töid, lähtudes kutsestandardi A.1 osas kirjeldatud EKR 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Peab silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ja ehitustava, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib oma pädevuse piires välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes ehitusprojektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste projekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti välisveevarustuse ja kanalisatsiooni osa rolli ja paiknemist ehitusprojekti tervikus ning nende omavahelist seost. Tagab, et oma pädevuse piires tehtavate välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni osa ehitustööde käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele, kasutades seejuures korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks peab tõendama vähemalt ühe valitavatest kompetentsidest (B.2.4 – B.2.11).
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine 6

1. Koostab hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega (tehnoloogia, arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms), määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid.
3. Töötab lähteandmete põhjal välja erinevad tehnilised lahendused. Võrdleb neid, valib välja sobivaima ja esitab heakskiidu saamiseks tellijale. Vajadusel hangib täiendavaid lähteandmeid, teostab vajalikud arvutused, kasutab kavandamise käigus simulatsioone ja modelleerimist.
4. Arvutab vajalikud vooluhulgad, dimensioneerib torustikud ja seadmed, määratleb seadmete ruumivajaduse ja paigutuse, torustike horisontaalsete ja vertikaalsete läbiviikude asukohad ning vee- ja kanalisatsiooniseadmete juhtimispõhimõtted jms. Edastab vajaliku informatsiooni kaasprojekteerijatele.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Koostab ja vormistab oma pädevuse piires vastavalt projekteerimis-staadiumile lõpliku hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti (tekstilise ja graafilise osa) Vajadusel oskab koostada ja kasutada ehitusprojekti ehitusmudelit (BIM).
7. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne. Analüüsib seal saadud informatsiooni ja hindab selle mõju oma projekti osale.
8. Teeb oma pädevuse piires ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
9. Koostab vastavate kokkulepete olemasolul oma pädevuse piires või kõrgema kvalifikatsiooniga VK inseneri juhendamisel ja vastutusel lammutusprojekti, teostus-dokumentatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid, teeb tootejoonised jne.
B.2.5 Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine 6

1. Koostab välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 6. taseme diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega (rajatise kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms), määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid.
3. Töötab lähteandmete põhjal välja erinevad tehnilised ja tehnoloogilised lahendused. Võrdleb neid, valib välja sobivaima ja esitab heakskiidu saamiseks tellijale. Vajaduse korral hangib täiendavaid lähteandmeid, teostab vajalikud arvutused, kasutab kavandamise käigus simulatsioone
4. Dimensioneerib rajatise põhiparameetrid ja tehnoloogilised etapid, määratleb seadmete ja torustike ruumivajaduse ja paigutuse, -elektrivajaduse ning seadmete juhtimispõhimõtted jms. Edastab vajaliku informatsiooni kaasprojekteerijatele.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Koostab ja vormistab oma pädevuse piires vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti (tekstilise ja graafilise osa) Vajadusel oskab koostada ja kasutada ehitusprojekti ehitusmudelit (BIM).
7. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne. Analüüsib seal saadud informatsiooni ja hindab selle mõju oma projekti osale.
8. Teeb oma pädevuse piires ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
9. Koostab vastavate kokkulepete olemasolul oma pädevuse piires või kõrgema kvalifikatsiooniga VK inseneri juhendamisel ja vastutusel lammutusprojekti, teostus-dokumentatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid, teeb tootejoonised jne.
B.2.6 Ehitustegevuse juhtimine 6

1. Juhib ehitustegevust, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojekti, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.7 Ehitusjuhtimine 6

1. Juhib ehitustöid lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Viib läbi vajadusuuringu projekti lähteandmete (sh kasutuseesmärk, ruumiprogramm, ehituse ajaline ja mahuline eesmärk, nõuded projektile jne) selgitamiseks. Koostab vajadusuuringu alusel projekti teostamise otsuse tehnilise osa.
3. Tutvub lähtetingimustega (ehitusuuringud, tehnoloogiline lahendus, ruumiprogramm, funktsionaalsed ja kasutusalased kvaliteedinõuded, energiabilanss jne) ja valmistab ette hanke või koostab hankedokumentatsiooni.
4. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
6. Formuleerib rajatise või tehnosüsteemi ehitusprojekti läbiviimise põhimõtted ja kavandab projekti organisatsiooniskeemi. Kavandab vajalikud loatoimingud, koostab projekti läbiviimise ajagraafiku ja projekteerimistöövõttude jaotuse. Koostab projekteerimisprogrammi.
7. Valib projekteerijad ja valmistab ette projekteerimislepingud.
8. Määratleb ehitustööde korraldamise põhimõtted, sh töövõtumeetodid, töövõttude jaotuse jne. Koostab ehitustööde organisatsiooniskeemi.
9. Formuleerib ehitustööde ajalised ja maksumuslikud eesmärgid ning valmistab nende alusel ette pakkumusdokumentatsiooni.
10. Valib välja vajalikud alltöövõtjad ning sõlmib vastavate kokkulepete olemasolul nendega lepingud.
11. Koordineerib tellija esindajana veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööde tegemist: suhtleb alltöövõtjate, projekteerimismeeskonna ja tellijaga, viib läbi koosolekuid ja nõupidamisi, vahendab infot osapoolte vahel, menetleb ehitustööde käigus tekkinud lisa- ja muudatustöid ning jälgib ehitustööde vastavust ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile.
12. Viib läbi kontrollülevaatused. Kavandab ja juhib tööde vastuvõtuprotseduure, tagab vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni olemasolu ning nende üleandmise tellijale või kasutajale.
13. Viib läbi rajatise või tehnosüsteemi garantiiperioodi toiminguid.
B.2.8 Omanikujärelevalve 6

1. Teeb omanikujärelevalvet, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Koostab kehtivaid õigusakte silmas pidades järelevalveprotseduuride programmi.
3. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. Kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile.
5. Kontrollib ehitatava rajatise, tehnosüsteemi või selle osa vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile.
6. Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamisega seotud maa-alal.
7. Kontrollib ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamist. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust.
8. Hindab rajatise või tehnosüsteemi valmidusastet ja osaleb selle katsetamisel ja üleandmisel ehitise vastuvõtmise käigus.
9. Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
10. Teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks
B.2.9 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooniprojekti ekspertiis 6

1. Teeb hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Kontrollib projekti terviklikkust ja hindab selle vastavust õigusaktidele, standarditele ja juhendmaterjalidele.
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud tehnilise lahenduse või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab oma pädevuse piires hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.10 Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiis 6

1. Teeb välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Kontrollib projekti terviklikkust ja hindab selle vastavust õigusaktidele, standarditele ja juhendmaterjalidele.
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud süsteemi või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab oma pädevuse piires välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.11 Projekteerimise juhtimine 6

1. Viib läbi projekteerimise juhtimisega seotud tegevusi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 6. taseme veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneri pädevuse piiridest.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Hindab tööde mahtu ja piire, koostab ja vajadusel täpsustab tööde ajagraafiku ning valmistab ette projekteerimislepingu(d).
3. Komplekteerib projekteerimismeeskonna, kaasates asjakohased alltöövõtjad ja spetsialistid.
4. Korraldab ja viib läbi projekteerimiskoosolekuid, dokumenteerib otsused ning töötab välja ja kehtestab infovahetuse põhimõtted.
5. Juhib ja seirab projekteerimise käiku ja lahendusi ning kontrollib ehitusprojekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust. Kontrollib andmevahetust ja koostööd üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel. Dokumenteerib projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollib lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust. Vormistab projektdokumentatsiooni, taotleb vastavatelt ametkondadelt vajalikud kooskõlastused ning korraldab projekti tellijale üleandmise.
6. Korraldab ehitustegevuse käigus projekteerija järelevalve tegemist.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-29112018-3.1/11k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.11.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Meos EstKonsult OÜ
Ants Raja Ants Raja Ehituskorraldus FIE
Andres Piirsalu OÜ Entec Eesti
Andres Piir Projektbüroo KODA OÜ
Peeter Parre IB Aksiaal OÜ
Aleksander Grünstam Allux SG OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist