Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni eriala rakenduskõrgharidusõppe läbinud isikule antakse lõpetamisel veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri esmakutse akadeemilisel...
õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
 Teadmised ja oskused (lisa 5).
 Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3).

Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud.

Esmakutse omanik võib veevarustuse- ja kanalisatsiooni erialal tegutseda sama eriala inseneri, diplomeeritud inseneri või volitatud inseneri kutset omava inseneri juhendamisel.

Esmakutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
EN: Engineer in Water Supply and Sewerage, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
  • Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 15.12.2015
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (lühendatult VK-insener) tegutseb kesktasemejuhi või kitsama ametiala spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ja -seadmete rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisats...iooniehitiste ja -seadmete lammutamisel. VK-inseneri ülesanne on projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas tööohutust ja töötervishoidu, keskkonnahoidu ning sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme VK-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
VK-insener (EKR 6.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning vastutama nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
VK-insenerid spetsialiseeruvad hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni allerialadele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
VK-inseneride tööosad ja -ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel ametialade loetelus, tööosade ja -ülesannete üksikasjalikku loetelu vt lisast 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka välisobjektidel.
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad töö osadest ja -ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomad...used.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
VK-inseneril peab olema rakenduskõrgharidusdiplom või bakalaureusekraad veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõuded vastavalt lisale 7.
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava eri...
- ja ametialase töö kogemus. Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise või taastõendamise eeldusi vt lisast 7.
Kutse taotlemise erijuhtu on kirjeldatud lisas 8.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
VK-insener töötab tavapäraselt kesktasemejuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks ehitusjuht, objektijuht jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
VK-inseneri kutse tõendab isiku pädevust töötada veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal tõendatud kompetentsuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes. VK-inseneri volituste ulatust veevarustuse- ja kanalisatsiooni erialal vt lisast 11.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
 
Välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Ehitusjuhtimine
Ehitustegevuse juhtimine
Hooldamine ja käitamine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-8.2.13/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist