Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehaanikainsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mehaanikainsener, tase 6 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemis...
e alus.
Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:
a) mehaanikainseneri esmane kutse antakse kõrgharidusõppe lõpetamisel isikule akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab mehaanikainseneri kutsestandardi osadele B 2.1–2.4. Õppekava peab sisaldama erialast praktikat vähemalt 27 EAP ulatuses.
Esmakutse omanik võib tegutseda mehaanikainseneri, diplomeeritud mehaanikainseneri või volitatud mehaanikainseneri kutsega spetsialisti juhendamisel.
Esmakutse on tähtajatu.
b) mehaanikainseneri kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Mehaanikainsener, tase 6
EN: Mechanical Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 23.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks, mis on majanduslikult põhjendatud ning keskkonnasäästlikud.
Mehaanikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transpo...
rditehnika- ja mehhatroonikainseneridega.

Mehaanikainsener on spetsialist, kes töötab üldjuhul konstruktori, tehnoloogi või tootmisjuhina masina-, metalli- või aparaaditööstuses ning konstrueerib ja töötab välja masinate, seadmete ja toodete valmistamise tehnoloogiaid. Mehaanikainsener tunneb mehaanika valdkonna tööõiguse, -tervishoiu ja -ohutuse, kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ning oskab kasutada erialast terminoloogiat. Mehaanikainsener peab tegutsema vastavalt insenerieetika koodeksile.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Kõigi mehaanikainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine.
A 2.2 Juhtimine.
A 2.3 Kutsealale pühendumine.
A 2.4 Suhtlemine.
A 2.5 Erialatöö.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad projekteerimis- , tootmis- ja remondiettevõtetes, kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes.
Tootmisettevõtetes, objektidel ja laborites töötades tuleb juhinduda töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Mehaanikainsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja inseneritarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehaanikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mehaanikainseneri kutse taotlemise eelduseks on inseneriõpe mahus 180 EAP ja vahetult taotlemisele eelnev erialane töö 3 a või 240 EAP ja vahetult taotlemisele eelnev erialane töö 2 a.
Kõikide inseneride kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutsete taotlemise eeldused“.
Inseneri täie...
ndusõppe arvestuse nõuded on toodud lisas 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projektijuht, projekteerija, konstruktor, tootmisjuht, tehnoloog, mehaanik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning seadmete projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) lahendab mehaanika valdkonna praktilisi ülesandeid;
2) kasutab üldotstarbelist rakendustarkvara;
3) rakendab asjakohaseid teaduslikke ja tehnoloogilisi põhimõtteid;
4) oskab valida tehnomaterjale ja toodete valmistamise tehnoloogiaid;
5) oskab kavandada ja kasutada automaatjuhtimissüsteeme;
6) oskab käitada seadmeid ja kavandada nende hooldust;
7) oskab valida töötlemis- ja koostamisprotsesse.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, informaatika, võõrkeel);
2) üldinsenerlikud (insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, tolereerimine ja mõõtetehnika);
3) valdkondlikud (masina-, metalli- ja aparaaditööstuses kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, projekteerimise alused, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed ja rakised, lõikeriistad, mõõtetehnika).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) rakenduskõrghariduse diplom;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisteadmisi igapäevatöös;
2) teeb erialatööd iseseisvalt (planeerib, analüüsib ja tagab tegevuse vastavuse standarditega, koostab aruandeid );
3) osaleb meeskonnatöös (planeerib ressursse, delegeerib ülesandeid, analüüsib; ressursside kasutust, koostab aruandeid ja annab meeskonnaliikmetele tagasisidet).

Teadmised:
1) juhtimisalased (projektijuhtimine);
2) majandusalased (ettevõtlus, turundus, mikro- ja makroökonoomika);
3) kvaliteedialased (kvaliteediõpetus);
4) õigusalased (tööõigus ja -ohutus).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) rakenduskõrghariduse diplom;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
B.2.3 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab kutsealaga seotud kohustusi;
2) juhindub igapäevatöös inseneri eetikakoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.

Teadmised:
1) inseneri eetikakoodeks.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) rakenduskõrghariduse diplom;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
B.2.4 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate ja klientidega;
2) koostab õigekirjanormidele ja standarditele vastavat tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
3) kasutab erialaterminoloogiat;
4) osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
5) arendab tööalast suhtlemisoskust;
6) valdab töös vajalikku suhtlusoskust, meeskonnatöö oskust ning kommunikatsioonitehnoloogiaid;
7) oskab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5);
8) koostab dokumente, kirju ja aruandeid.

Teadmised:
1) erialaterminoloogia
2) esitlemistehnika

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) rakenduskõrghariduse diplom;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang (v.a esmakutsel).
B.2.5 Erialane töö 6

Tegevusnäitajad:
1) valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid, konstrueerib seadmeid ja tehnoloogilist rakistust;
2) valib toodete valmistus- ja koostamistehnoloogiaid ning kavandab töötlemis- ja koostamisprotsesse;
3) käitab seadmeid, korraldab tehnilist diagnostikat ja korrashoidu;
4) laiendab üldinsenerlikke ja valdkondlikke teadmisi projekteerimismeetodite kasutamiseks ja olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks.

Teadmised:
1) omab piisavalt üldinsenerlikke ja valdkondlikke teoreetilisi teadmisi;
2) omab inseneritöö kogemusi tööks mehaanika valdkonnas;
3) on võimeline osalema eriala- ja ametialastes aruteludes;
4) meeskonnatöö oskused.

Hindamismeetod
Dokumentide alusel:
1) erialatööd tõendavad dokumendid;
2) eksperthinnangud;
3) enesehinnang.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-5.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehaanikainseneride kutsetasemed
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Kulu (töörühma juht) Tallinna Tehnikaülikool
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool, EMIL
Jüri Riives IMECC OÜ
Martins Sarkans Norcar AS
Heinart Puhkim KXM OÜ
Andres Laansoo Eesti Keevitusühing
Marek Heero Monier OÜ
Martin Mehilane E-Profiil AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist