Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehaanikainsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mehaanikainsener, tase 6
EN: Mechanical Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Mehhatroonikasüsteemid
  • Tootmistehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2023
Kehtib kuni: 31.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Mehhanotehnikaalane inseneritöö jaotati üldoskusteks B.2 ning kitsamateks tööellu kuuluvateks tegevusteks B.3.1-B.3.4. Spetsialiseerumiste ja valitavate kompetentside nimetused muudeti tegevuspõhiseks. Varasem kitsas spetsialiseerumine Masina-ja robotisüsteemid asendati laiemalt kasutusel oleva mehhatroonikasüsteemidega, mis on tänapäeval asjakohasem. Lisati Tulevikuoskused A.6 ja nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel B.1, mis tulenevad muudetud kutsestandardi vormist.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Masinaehitus 1831 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.11.2023 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Masinaehitus 228102 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 09.11.2023 Avatud
3 Tallinna Tehnikakõrgkool Robotitehnika 228103 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 09.11.2023 Avatud
4 Tallinna Tehnikakõrgkool Robotitehnika 205753 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.11.2023 Avatud
5 Tallinna Tehnikakõrgkool Tööstustehnoloogia ja turundus 1834 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.11.2023 Avatud
6 Tallinna Tehnikakõrgkool Tootmine ja tootmiskorraldus 144378 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondade (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduaine- ...
ja keemiatööstuse, põllumajandustehnika ja energeetika-) ettevõtetes.
6. taseme mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast korraldab olemasolevate seadmete ja süsteemide käitamist või töötab välja masinate, seadmete ja toodete valmistamise tehnoloogiaid.
Töö eeldab tegutsemist keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning teiste töötajate töötulemuste eest vastutamist.
Mehaanikainsener töötab meeskonnas koos sidusvaldkondade (nt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, elektri-, automaatika-, soojustehnika-) spetsialistidega.

Kutsealal kehtestatud kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine
A.2.2. Tarkvaralahenduste kasutamine
A.2.3. Riskijuhtimine
A.2.4. Dokumenteerimine
A.2.5. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6. Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate kasutamine ja juurutamine
A.2.7. Mehhatroonikasüsteemide kasutamine ja juurutamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mehaanikainseneri kutseoskused on omandatud kõrgkoolis ning praktilise töö ja enesetäiendamise käigus (vt B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Projektijuht, projekteerija, konstruktor, tootmisjuht, tehnoloog, mehhatroonikainsener, robootikainsener, protsessiinsener, kvaliteediinsener, hooldusinsener, CAD-/CAM-insener jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid. Kui õigusakti kohaselt peab isiku kompetentsus olema tõendatud, võib isik oma kompetentsust tõendada kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses, sertifitsee...rimisasutuse antud pädevustunnistusega või muu õigusakti kohase tõendiga (seadme ohutuse seadus).
Loe edasi
Peida
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus on paljudes valdkondades oodata suuremat automatiseerimist, mistõttu tuleb mehaanikainseneridel suuremal määral ette vajadust automaatika- ja robootikasüsteeme kavandada, arendada ning juhtida. Oluline on tunda eri robootikasüsteeme ja nende rakendusvõimalusi.
Energia- ja keskkonnasäästli...
kkus on tuleviku lahutamatu osa. Mehaanikainsenerid peavad olema võimelised projekteerima ning arendama energiatõhusaid süsteeme ja seadmeid, mis eeldab neilt erinevate energiatehnoloogiate rakendusvõimaluste tundmist.
Tarkvara arendamine ja programmeerimine võimaldab protsesse automatiseerida ning süsteeme ja seadmeid kontrollida. Mehaanikainsenerid peavad tundma tarkvaralahendusi, mis aitavad nende loodud seadmete ja süsteemide tööd tõhustada.
Seadmete ja süsteemide tõhususe suurendamiseks tuleb kasutada tehisintellektil põhinevaid rakendusi ning koguda, töödelda ja analüüsida andmeid.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 6. taseme mehaanikainseneri kutse moodustub üldoskustest ning kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada üldoskused, kohustuslikud kompetentsid ning üks spetsialiseerumisega seotud kompetents.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel:
1. erialase kõrgharidusõppe läbimine;
2. erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne kutse taotlemist.

Nõuded kutse taastõendamisel:
1. 6. taseme mehaanikainseneri kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat;
2. erialane töök...
ogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taastõendamist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul mahus 30 TP (lisa 1. „Täiendusõppe arvestuse juhend“).

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud mehaanikainseneri kutsete andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Mehaanikainsener, tase 6 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
2. Näeb ja loob seoseid olemasoleva ja uue info, asjade ja nähtuste v...
ahel ning asetab info loogiliselt seostatud süsteemi.
Enesejuhtimisoskused
3. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses inseneride kutse-eetika põhimõtetest (lisa 2. „Inseneri kutse-eetika koodeks“).
4. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
6. Seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
7. Hoiab delikaatseid, tundlikke ja salastatud andmeid turvaliselt ning töötleb neid vaid asjakohase volituse korral.
Lävimisoskused
8. Arvestab suhtlemisel suhtlusolukorra ja suhtluspartneri vajaduste, kultuurilise tausta, suhtlusvahendi iseärasuste jmt-ga.
9. Esitab avalikkusele, sihtrühmale või isikule asjakohast teavet suuliselt, kirjalikult või visuaalselt.
10. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel (lisa 3. „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
11. Mõistab võõrkeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline suhtlema võõrkeeles tasemel, mis võimaldab erialases suhtluses osaleda ning valdkonna üle arutleda.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Lahendab teadaolevate lahendustega insenertehnilisi ja töökorralduslikke ülesandeid, tuginedes mehaanikaaga seotud inseneriteadmistele (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalastele teadmistele (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm) ning meetoditele ja tehnoloogilistele võtetele.
2. Rakendab mehaanikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid.
3. Juurutab oma oskusteabe piires tehnoloogilisi muudatusi, jälgides et need oleks kooskõlas äritegevuse nõuetega.
4. Jälgib ja arvestab tehnika viimaseid suundumusi ja arenguid.
B.3.2 Tarkvaralahenduste kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid (nt tehisintellektil põhinevad tööriistad).
2. Oskab näha infotehnoloogia (IT) arendamise vajadust, mõistab andmete töötlemise automatiseerimise vajadust.
B.3.3 Riskijuhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Annab sisendi riskianalüüsi läbiviimiseks oma oskusteabe piires.
2. Viib läbi riskianalüüsi tulemusel tuvastatud vajalikke järeltegevusi riskide maandamiseks.
3. Järgib juhendeid ja tehnilisi protseduure, et tagada organisatsiooni töö kokkulepitud tingimuste kohaselt.
B.3.4 Dokumenteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ja sisestab infosüsteemi asjakohast ja vajalikku infot tööülesannete täitmise käigus vastavalt ettevõtte nõuetele, et tagada info kasutatavus.
2. Korraldab dokumentatsiooni säilitamise vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.3.5 Juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Abistab ja toetab kolleege, juhte, alluvaid jt tööalaste oskuste ja teadmiste omandamisel, tööülesannete täitmisel või äriüksuse tegevuses, vajadusel delegeerib ülesandeid.
2. Motiveerib teisi ühise eesmärgi nimel tegutsema või tulemusi saavutama.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate kasutamine ja juurutamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tootmise üksikoperatsioonide täitmist oma pädevuse piires.
2. Kavandab tootmisoperatsioone, lähtudes valmistatava toote tehnilistest nõuetest ja kogusest, kasutades raalprojekteerimistarkvara.
3. Simuleerib tehnoloogilisi protsesse virtuaalkeskkonnas oma pädevuse piires.
4. Projekteerib ja kasutab tootmise abiseadmeid (rakiseid).
5. Korraldab tootmisseadmete- ja süsteemide hooldus- ja remonditöid vastavalt kavandatud tööde plaanile.
 
Mehhatroonikasüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Mehhatroonikasüsteemide kasutamine ja juurutamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Programmeerib mehhatroonikasüsteeme sh robotisüsteeme, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid (nt tehisintellekt).
2. Käitab olemasolevaid mehhatroonikasüsteeme tootmisprotsesside parendamiseks arvestades ergonoomikat, tootlikkust, ressursi säästlikkust ja ohutust.
3. Osaleb erinevate spetsialistide meeskonna töös masin- ja robotisüsteemide juurutamisel ja paigaldamisel töökeskkonda.
4. Korraldab mehhatroonikasüsteemide hooldus- ja remonditöid, järgides hoolduskava.
5. Dokumenteerib läbiviidud hooldus- ja remonditööd digitaalsesse süsteemi.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-01112023-2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 29
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Täiendusõppe arvestuse juhend
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika koodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets Insero OÜ
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool
Vello Vainola Eesti Mehaanikainseneride Liit, Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans Red Line Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist