Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehaanikainsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mehaanikainsener, tase 6
EN: Mechanical Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Masina-ja robotisüsteemid
  • Tootmistehnika
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
• Töö kirjelduses (A.1) toodi välja mehaanikainseneride kutse rakendusvaldkonnad: masinaehitus, inseneriteadus ja tootmistehnoloogia (metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika jm).
• Tööosade struktuuris (A.2) tehti järgmised muudatused:
1) kohustuslikud tööosad koondati kahe jaotuse alla, kuna valdkondliku inseneritööga saab tegevusi ühendada;
2) lisati spetsialiseerumised tootmistehnika ning masina- ja robotisüsteemid; ...

• Kutsealane ettevalmistus A.6 võeti välja kutse andmisega seotud info, edaspidi on see ainult kutseandmise korras ja selle lisades.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toid...
uainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

6. taseme mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes on spetsialiseerunud toodete valmistamisele (tootmistehnikale) või masina- ja robotisüsteemide paigaldamisele ja käigus hoidmisele.
Ta töötab välja masinate, seadmete ja toodete valmistamise tehnoloogiaid ning korraldab olemasolevate seadmete ja süsteemide käigushoidmist.

Töö eeldab valmisolekut töötada meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega ja kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö
2. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Tootmistehnika
A.2.3 Tootmistehnika
1. 3D - mudelite ja tehniliste jooniste koostamine
2. Toodete valmistamine
3. Tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

Masina- ja robotisüsteemid
A.2.4 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide paigaldamine j...
a käitamine
2. Masina- ja robotisüsteemide programmeerimine
3. Masina- ja robotisüsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
IKT vahendid, tarkvara, spetsiifilised arvutus- ja joonestusprogrammid ning muud töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme mehaanikainsener on omandanud vähemalt rakenduskõrghariduse või bakalaureusekraadi ja tal on erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projektijuht, projekteerija, konstruktor, tootmisjuht, tehnoloog, mehhatroonik, robootikainsener, protsessiinsener, kvaliteediinsener, hooldusinsener, CAD/CAM-insener jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid (masinaehituse direktiiv, seadme ohutuse seadus jt).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mehaanikainsener, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ning üks spetsialiseerimisega seotud kompetents: B.2.3 või B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja lahendab insenertehnilisi ülesandeid , kasutades asjakohaseid üldiseid inseneriteadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm);
2. Leiab erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades kogemusi ja asjakohast inseneriteavet (tootmisseadmed ja -süsteemid, toodete ja seadmete tehnilise diagnostika meetodid; toote valmistamise tehnoloogiad ja meetodid; hüdraulika ja pneumaatika komponendid; modelleerimine, tehnoloogilised tootmisprotsessid ja süsteemid jm);
3. Kasutab mehhanotehnikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid;
4. Hindab tehnoloogiate rakendatavust, võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid.
5. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
6. Kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks;
7. Hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega
8. Püstitab IKT alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele lähteülesande kirjelduse.
9. Järgib andmekaitse põhinõudeid;
10. Täidab kutsealaga seotud standardite ja regulatsioonide (kvaliteedijuhtimissüsteemid, tööohutus, keskkonnakaitse, energiatõhusus) nõudeid;
11. Juhindub oma töös inseneride kutse-eetika nõuetest, Lisa 2 – Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
12. Toetab oma tegevuse kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist, kaitseb kutseala huve;
13. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega, teeb ettepanekuid uuendusteks (nt energiatõhususe parandamiseks);
14. Vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
15. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1, Lisa 3 – Keelte oskustasemete kirjeldused.
B.2.2 Koostöö ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Loob suhteid ja teeb koostööd üksikisikute, töökaaslaste ja koostööpartneritega, orienteerudes tegevuse eesmärkidele;
2. Selgitab ja põhjendab oma seisukohti, on võimeline saavutama läbirääkimistel kokkuleppeid meeskonnasiseselt kui ka kolmandate osapoolte vahel;
3. Tuleb toime erinevate suhtlussituatsioonidega, sh konfliktidega, kasutades sobivat suhtlusviisi ning arvestades arvamuste erinevustega;
4. Projektijuhi rollis püstitab projekti töörühma eesmärgid, delegeerib tööd asjakohaselt ja õiglaselt, vastutades tööülesannete täitmise eest;
5. Korraldab sidusvaldkondade koostöö.
6. Annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
7. Kavandab töötajate juhendamise plaani, kirjeldades nõutavad kompetentsid ja seades eesmärgid juhendamise protsessile.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemiseks tuleb tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest üks: B.2.3 või B.2.4.
Tootmistehnika
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Tootmistehnika 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab lähteülesandele vastavad 3D mudelid ja tehnilise joonise, kasutades sobivalt valitud projekteerimistarkvara (CAD);
2. Valmistab tooteid vastavalt tehnilistele joonistele ja kavandatud tehnoloogiale, kasutades sobivaid töö- ja mõõteriistu, rakiseid ja materjale;
3. Korraldab tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditöid vastavalt kavandatud tööde plaanile.
 
Masina-ja robotisüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Masina-ja robotisüsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ja häälestab seadmed, tööstuslikud tööväljavõrgud ning sidevõrgud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, järgides võrkude turvalisusnõudeid;
2. Viib läbi kalibreerimise protseduuri, järgides juhendit;
3. Jälgib masina- ja robotisüsteemide tööprotsessi parameetreid ning toote vastavust kvaliteedinõuetele, vajadusel parameetreid korrigeerides;
4. Koostab toodanguaruandeid digitaalses (ERP) süsteemis;
5. Koostab masina- ja robotisüsteemidele programmid vastavalt kavandatud tehnoloogiale, kasutades robotisüsteemide visualiseerimise tarkvara ja robotiseeritud tootmisliini mudeleid arenduskeskkondades;
6. Korrigeerib vajadusel robotiprogrammi kasutades sobivat programmeerimiskeelt;
7. Teeb programmist varukoopia, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes etteantud andmekandjale;
8. Korraldab robotisüsteemide hooldus- ja remonditöid, järgides hoolduskava;
9. Sisestab läbiviidud hoolduse- ja remonditööd digitaalsesse (nt ERP) süsteemi.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets INSERO OÜ
Vello Vainola Tallinna Tehnikakõrgkool
Veljo Konnimois RadiusTech OÜ
Andre Laanemets SKF Estonia OÜ
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool
Kristo Vaher Eesti Mehaanikainseneride Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist