Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektriinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Elektriinsener, tase 6 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise ...
alus.

Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:
a) Elektriinseneri esmane kutse antakse isikule kõrgharidusõppe lõpetamisel akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab kutsestandardi osadele B 2.1-2.8. Õppekava peab sisaldama 27 EAP praktikat.
Esmase kutse omamine tõendab, et isik omab baaskvalifikatsiooni ja on valmis kutsealal tegutsema. Töökogemuse nõue puudub. Esmase kutse omanik võib elektroenergeetika alal tegutseda sama eriala kogenud elektriinseneri juhendamisel. Esmakutse on tähtajatu.
b) Elektriinseneri kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Elektriinsener, tase 6
EN: Electrical Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
  • Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
  • Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 04.04.2016
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aksepteeritaval moel.
Elektriinseneri...
d on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab 6.taseme elektriinseneri kutse kirjeldust ja kompetentsuse nõudeid.
6. taseme elektriinsener on kogemustega spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasolevate ja arendatavate tehnoloogiate käigushoidmiseks.
Keerukate probleemide lahendamisel võib ta vajada kogenud inseneride abi. Ta vastutab enda ja teiste tööülesannete täitmise eest. Tööga kaasneb ressursside jagamine ning töötajate juhendamine.

6. taseme elektriinsenerid spetsialiseeruvad elektrivõrkudele ja –süsteemidele, elektriautomaatikale või tarbija elektripaigaldiste erialale ning kitsamale ametilalale: projekteerimisele või ehituse, käidu ja järelevalvele või energia- ja tehnoloogiakaubandusele.

Elektriinseneride teised kutsed:
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.
Valitavad tööosad
A.2.9 Projekteerimine.
A.2.10 Ehitus, käit ja järelevalve.
A.2.11 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektriinsenerid töötavad nii büroos kui objektidel. Tööaeg võib olla paindlik.
Objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest.
A.4 Töövahendid
Elektriinsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärastele kommunikatsioonivahenditele, arvutitele ja nende tarkvarale ning kontoriseadmetele ka spetsiaalseid arvutusprogramme ning erinevaid elektrilisi töövahendeid ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektriinseneri töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektriinsener on saanud erialase* ettevalmistuse kõrgkoolis ning ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud.
Elektriinseneri kutse taotlemise eelduseks on vahetult taotlemisele eelnev kaheaastane töökogemus.
Insenerikutsete taotlemise eeldused on esitatud lisas 2 „Insenerikutsete taotlemise ee...
ldused“.
Inseneri täiendusõppe arvestuse nõuded on toodud lisas 3.
* erialane spetsialiseerumine elektrivõrkudele ja -süsteemidele, elektriautomaatikale või tarbija elektripaigaldistele.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Insener, projekteerija, objektijuht, käidujuht, dispetšer, konsultant jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektrivõrkude ja-süsteemide inseneri, elektriautomaatika inseneri ja tarbija elektripaigaldiste inseneri kutsetunnistuse omamine on elektrituruseaduse ja elektriohutusseaduse kohaselt eeltingimuseks spetsialistina töötamisel: pädevustunnistuse olemasolul teatud tegevusaladel ettevõtte majandusteg...evuse registrisse kandmisel ja töötamisel elektritööde juhina.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektrisüsteemide ja -võrkudele spetsialiseerunud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5 tõendamine, kompetentsi B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.

Elektriautomaatikale spetsialiseerunud elektriinseneri kutse tõend...
amiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5, kompetentsi B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.

Tarbija elektripaigaldistele spetsialiseerunud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5, kompetentsi B.2.8 tõendamine ja ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) tutvub meetoditega valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest sobivaima;
2) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
3) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
4) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega.

Teadmised:
1) üldteoreetilised: matemaatika, loodusteadused, informaatika, ökonoomika, filosoofia;
2) üldinsenerilikud: tugevusõpetus, graafika, teoreetiline mehaanika, masinatehnika;
3) valdkondlikud: elektrotehnika alused, elektritootmisseadmete, elektri ülekande ning jaotusseadmete elektriautomaatika ja elektritarbimisseadmete toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (sh enesehinnang, tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele).
B.2.2 Inseneritööd 6

Tegevusnäitajad
1) tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjuseid ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
2) määratleb, organiseerib ja kasutab tõhusalt ressursse, et täita ülesandeid, mille puhul tuleb arvesse võtta kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) elektriohutus, tööde ohutu organiseerimise alused, diagnostilised meetodid;
2) keskkonnakaitse, normdokumendid ,säästvat arengu ja energiatõhususe põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (sh enesehinnang, tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
B.2.3 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab tehniliselt töögruppe;
2) otsustab mida ja kuidas teha ja võtab vastutuse oma töölõigu juhtimise eest;
3) kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
4) töötab projekti dokumentidega, koostab aruandeid, memosid ja juhised, töökorralduses muutusi, tööprogramme; kirjeldused, jooniseid, hinnangud jm.

Teadmised:
1) praktilise juhendamise ja juhtimise alused;
2) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
3) majandusteaduse alused.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
B.2.4 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös inseneride kutse-eetikast (kutse-eetika koodeks vt lisa 4);
2) toetab oma tegevuste kaudu ja inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades;
3) kujundab oma eeskujuga noorinseneride väärtusi.

Teadmised:
kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
B.2.5 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
2) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B1 vt. lisa 5;
3) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) PR alased algteadmised ja nende rakendusoskused;
2) psühholoogia põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Elektrisüsteemide ja -võrkudele spetsialiseerunud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine. Elektriautomaatikale spetsialiseerunud elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.7 tõendamine. Tarbija elektripaigaldistele spetsialiseerunud elekt...riinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.8 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb arvutusi elektri¬süsteemi töö planeerimisel.
2) teeb arvutusi energia-ja võimsusbilansi koostamiseks.
3) projekteerib elektrisüsteeme ja nende elemente.
4) ehitab elektriseadmeid ja elektrivõrkude elemente.

Teadmised:
1) elektrisüsteemid: elektritootmise , ülekande ja jaotamise põhimõtted, elektrisüsteemi stabiilse toimimise põhimõtted;
2) elektrituru toimimise põhimõtted;
3) süsteemiautomaatika, süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted ja alamsüsteemid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
 
Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Elektriautomaatika 6

Tegevusnäitajad:
1) projekteerib vastutava inseneri juhendamisel ning ehitab ja käitab ohutult:
a) elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme
b) elektri koht- ja tarkvõrke,
c) tööstus- ja energeetikaettevõtete ning hoonetega seotud elektritarbimise põhiseadmeid
d) elektripaigaldiste automaatikasüsteeme,
e) tehnoloogilistes protsessides ja masinates kasutatavat aparatuuri ja elektriajameid
f) automaatjuhtimis- ja andmesidesüsteeme, koht- ja tarkvõrke
2) rakendab automaatika meetodeid ja vahendeid ning automaatika riist- ja tarkvara vahendite arengutendentse võimalike parimate lahenduste leidmisel.

Teadmised:
1) elektri tootmiseks, ülekandeks ja jaotamiseks ning tarbimiseks kasutatavate automaatikaseadmete toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete, hoonete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste ning ühendatud elektrisüsteemide toimimise põhimõtted;
3) automaatjuhtimise ja süsteemiteooria põhimõtete ning tehnoloogilistes protsessides (sh elektervalgustuses ja elektrotehnoloogias) ja masinates kasutatava aparatuuri ja seadmete ning elektriajamite toimimise põhimõtted;
4) andmesideprotokollid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
 
Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Tarbija elektripaigaldised 6

Tegevusnäitajad:
1) projekteerib vastutava inseneri juhendamisel ning ehitab ja käitab ohutult:
a) elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme;
b) elektri koht- ja tarkvõrke;
c) tööstus-, transpordi ja väikeenergeetika objekte;
d) elektritarbimise põhiseadmeid.
e)ettevõtete elektrivarustussüsteeme ja põhiliste tehnoloogiliste protsessidega seotud elektripaigaldisi;
f) üldtööstuslikke masinaid, ajameid ja nende elektripaigaldisi;
g) ehitusmasinate elektripaigaldisi.
h) äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute elektrivarustuspaigaldisi, valgustuspaigaldisi ja automaatika- ja sidepaigaldisi;
i) üldtööstuslike masinatega ja tööstuslike tootmisprotsessidega seotud elektri- ning automaatikapaigaldisi;
j) transpordimasinatega seotud statsionaarseid ja mobiilseid elektri- ning automaatikapaigaldisi.

Teadmised:
1) elektri tootmise, edastamise ja jaotamise ning tarbimisega seotud elektripaigaldiste toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustus ja elektripaigaldiste toimimise põhimõtted;
3) äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute elektrivarustus-, valgustus-, automaatika- ja sidepaigaldiste toimimise põhimõtted;
4) masinate ja protsesside käitamise ning juhtimisega seotud elektri- ning automaatikapaigaldiste toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)

Valitavad kompetentsid
Kõigi elektriinsener, tase 6 kutsete tõendamiseks on nõutav lisaks ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid;
2) kasutab vajalikku tarkvara;
3) koostab projekti juhendaja jälgimisel;
4) loeb valmis projekte.

Teadmised:
1) projekteeritava valdkonna eripära;
2) seadused ja normdokumendid;
3) projekteerimise tarkvara.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
B.2.10 Ehitus, käit ja järelevalve 6

Tegevusnäitajad:
1) loeb projektijooniseid.
2) jälgib tööohutuse tagamist objektil;
3) juhendab töölisi objektil töötamisel;
4) jälgib töödel projektist kinnipidamist;
5) kontrollib seadmete vastavust nõuetele.

Teadmised:
1) objektil kasutatavad seadmed ja tehnoloogiad;
2) tööohutus;
3) elektriohutus;
4) normdokumendid.

Hindamiskriteeriumid:
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
B.2.11 Energiakaubandus ja tehnoloogiakaubandus 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab juhendamisel energia-ja võimsusbilanssi;
2) valmistab ette elektriseadmete pakkumisi klientidele.

Teadmised:
1) elektriseadmete turg oma valdkonnas;
2) elektriseadmete klassifikatsioon;
3) vajalik tarkvara;
4) energiaturu alused.

Hindamiskriteeriumid:
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-5.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Tammoja EEES,Tallinna Tehnikaülikool
Tiit Metusala EEES,Tallinna Tehnikaülikool
Lauri Öövel EEES, OÜ Energoservis
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit, Tallinna Tehnikaülikool
Lembit Vali EEES, OÜ Energiasalv

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist