Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektriinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektriinsener, tase 6
EN: Electrical Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
  • Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
  • Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.05.2018
Kehtib kuni: 29.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Suuri põhimõttelisi muudatusi ei ole. Suhtlemine ja Meeskonnatöö viidi läbivasse kompetentsi, varasemalt eraldiseisev tööosa Analüüsimine ja planeerimine kirjeldati teiste tööosade sees. Muus osas parandati natuke sõnastusi.
- kutsekirjeldust (A.1), lisati spetsialiseerumissuundade eripära kirjeldavad definitsioonid;
- tööosade struktuuris (A.2) kohustuslikud tööosad koondati kahe jaotuse alla, kuna tegevusi sai ühendada;
- kompetentside osas (B.2) laiendati tegevusnäitajate sõnastusi, et ...
paremini välja tuua spetsialiseerumise sisu erinevatel kutsetasemetel;
- p. A.8 „Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks“, toodi välja valdkonda reguleerivad uuendatud õigusaktid.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektriinseneride töö eesmärk on tagada elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivne, ohutu, keskkonnasõbralik ning majanduslikult ja ühiskondlikult vastuvõetav toimimine.
6. taseme elektriinsener on kogemustega spetsialist, kelle roll on käigus hoida olemasolevaid ja arendatavaid tehnoloogiaid.
...

Ta töötab tavaliselt meeskonnas, kus on valmis kandma juhi rolli ja vastutama töötajate töötulemuste eest.
Töö eeldab iseseisvat tegutsemist keerulistes ja ootamatutes olukordades ning koostööd sidusvaldkondade inseneride ja spetsialistidega.
6. taseme elektriinsenerid spetsialiseeruvad:
- elektrivõrkudele ja -süsteemidele (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
- elektriautomaatikale (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
- tarbija elektripaigaldistele (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).
Igal spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsus vähemalt ühel loetletud tegevusalal (valitav tööosa):
1) elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus
2) projekteerimine
3) ehitus, käit ja järelevalve
Elektriinseneride kutsete tasemete ülevaade – Lisa 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Elektroenergeetika alane inseneritöö.
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide täitmine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid
1. Elektrivõrkude - ja süsteemide käigushoidmine
2. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.4 Elektriautomaatika
1. Eelektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigushoidmine
2. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.5 Tar...
bija elektripaigaldised
1. Tarbija elektripaigaldiste käigushoidmine
2. Erialaste probleemide lahendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.

A.2.7 Projekteerimine.

A.2.8 Ehitus, käit ja järelevalve
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektriinsenerid töötavad tavaliselt büroos või objektidel. Tööaeg võib olla paindlik. Juhinduda tuleb üldistest töö-, elektri- ja keskkonnaohutuse nõuetest.
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmiseks vajalik IT riistvara ja tarkvara ning elektrilised töövahendid, mõõteriistad ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme elektriinsener on omandanud vähemalt 4 aastase erialase rakenduskõrghariduse ja tal on erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Insener, projekteerija, objektijuht, käidukorraldaja, dispetšer, konsultant jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektrituruseadus, ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri
kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine;

Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri
kutse tõendamiseks on nõut...
av kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine;

Tarbija elektripaigaldistele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri
kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.5 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroenergeerikaalane inseneritöö 6

Tegevusnäitajad:
1. määratleb ja lahendab insenertehnilisi ülesandeid, kasutades järgmisi teadmisi:
a) matemaatika, loodusteadused, programmeerimine, majandus, võõrkeel, filosoofia;
b) tugevusõpetus, graafika, teoreetiline mehaanika, masinatehnika;
c) elektrotehnika alused, elektritootmisseadmete (sh läbi inverteri ühendatud), elektri ülekande ning jaotusseadmete, elektriautomaatika, elektritarbimise seadmete toimimise, taastuvenergeetika ja energiatõhususe põhimõtted
2. täidab asjakohaste õigusaktide ja kvaliteedisüsteemide (sh normdokumendid ja standardid) nõudeid.
3. kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala);
4. kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks;
5. hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega.
6. järgib andmekaitse põhinõudeid;
7. juhindub oma töös inseneride kutse-eetikast (Lisa 3 -kutse-eetika koodeks);
8. toetab oma tegevuste kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; selgitab elektriinseneride kutsete olemust ja tähtsust ning taotlemise võimalusi;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
10. kasutab üht võõrkeelt (sh eesti keelt võõrkeelena) vähemalt tasemel B1 (Lisa 4 – Keelte oskustasemete kirjeldused);
11. vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
12. Loob suhteid ja teeb koostööd töökaaslaste ja klientidega, käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
13. täidab kutsealaga seotud standardeid ja regulatsioone (kvaliteedijuhtimissüsteemid, tööohutus, keskkonnakaitse, täidab elektri-, tule- ja tööohutusnõudeid).
B.2.2 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tegevusi ja juhib töögruppe;
2. kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
3. töötab projekti dokumentidega, koostab aruandeid, memosid ja juhised, töökorralduses muutusi, tööprogramme; kirjeldused, jooniseid, hinnangud jm.
4. koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes tööülesannetest ja valdkonna arengusuundadest;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, arvestades juhendatava vajadusi ja eeldusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Tarbija elektripaigaldistele spet...sialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab elektrivõrkude ja -süsteemide käigus hoidmist, arvestades sidusvaldkondadega (nt automaatika, tarbijapaigaldised).
2. leiab erialastele probleemidele lahendusi, kasutades meetodeid, mis põhinevad järgmistel asjakohastel teadmistel:
a) elektritootmisseadmete (sh läbi inverteri ühendatud) toimimise põhimõtted;
b) elektrivõrgu (ülekande- ja jaotusvõrgu) toimimise ja kaitsmise põhimõtted;
c) elektrisüsteemi komponentide (elektrijaam, generaator, tuulik, läbi inverteri ühendatud tootmisseade, õhuliin, kaabelliin, alalisvoolulink, alajaam, trafo, lülitusseadmed, kondensaator, reaktor, elektrienergia salvestusseadmed, releekaitse, elektritarbimise seadmed jms) toimimise põhimõtted;
d) taastuvenergeetika ja energiatõhususe põhimõtted;
e) elektrisüsteemi stabiilse toimimise põhimõtted (pinge ja sageduse hoidmine);
f) elektrituru toimimise põhimõtted;
g) süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted - süsteemi töös esineda võivad kõrvalekalded ja nende ennetamise meetodid.
 
Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Elektriautomaatika 6

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab elektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigus hoidmist, arvestades sidusvaldkondadega (tööstus- ja tootmisautomaatika jm);
2. Leiab oma tegevusalal erialastele probleemidele lahendusi, kasutades meetodeid, mis põhinevad järgmistel asjakohastel teadmistel:
a) elektri tootmiseks, ülekandeks ja jaotamiseks ning tarbimiseks kasutatavate automaatikaseadmete toimimise põhimõtted;
b) tööstus- ja energeetikaettevõtete, hoonete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja –paigaldiste toimimise põhimõtted;
c) automaatjuhtimise, süsteemiteooria ning tehnoloogiliste protsesside (sh elektervalgustuses ja elektrotehnoloogias) toimimise põhimõtted;
d) masinates kasutatava aparatuuri ja seadmete ning elektriajamite toimimise põhimõtted;
e) telemaatika toimimise põhimõtted ja erinevad andmesideprotokollid; elektri koht- ja tarkvõrgud
f) releekaitse toimimise põhimõtted (selektiivsus, hõlmatavus, kiirus, tundlikkus ja töökindlus);
g) süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted.
 
Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tarbija elektripaigaldised 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab tarbija elektripaigaldiste tööd juhtivate seadmete ja -süsteemide käigus hoidmist, arvestades sidusvaldkondadega (kütte- ja ventilatsioonipaigaldised, robootika, automaatika- ja sidepaigaldised jm).
2. leiab oma tegevusalal erialastele probleemidele lahendusi, kasutades meetodeid, mis põhinevad järgmistel asjakohastel teadmistel:
a) elektri mikro- ja väiketootmisel ning äri-, tööstus- ja ühiskondlikes hoonetes ja elamutes kasutatavate seadmete ja süsteemide (sh elektri koht- ja tarkvõrgud) toimimise põhimõtted;
b) tarbija elektripaigaldistes leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste toimimise põhimõtted;
c) tarbijaseadmete automaatjuhtimise ning tehnoloogiliste protsesside (elektervalgustuse, tööstus- ja hooneautomaatika jms) toimimise põhimõtted;
d) elektrimasinate (sh. mootorite, generaatorite, transformaatorite) ja -ajamite (sh elektertransport) ning nende juhtimiseks kasutatavate aparatuuride toimimise põhimõtted;
e) elektripaigaldiste kaitseaparatuuri toimimise põhimõtted ning valik (sh. selektiivsuse sobitamine).

Valitavad kompetentsid
Kõigi elektriinsener, tase 6 kutsete tõendamiseks on nõutav lisaks ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6 - B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Energia- ja tehnoloogiakaubandus 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab juhendamisel energia-ja võimsusbilansi, arvestades tootmise ja tarbimise trende;
2. teeb majanduslikke tehinguid, vahendades kasumlikult elektriseadmeid tootjalt tarbijale, rakendades sobivaid ärimeetodeid erinevates majandussituatsioonides.
B.2.7 Projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid;
2. koostab juhendamisel projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, kasutades asjakohast tarkvara;
3. koostab projekti lahenduse (sh. arvutused ja joonised), arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust, tagades elektripaigaldise kasutamise ohutuse.
B.2.8 Ehitus, käit ja järelevalve 6

Tegevusnäitajad:
1. loeb valdkonnapõhiseid projekte ja projektjooniseid ning saab neist aru;
2. teeb objektil ehituse, käidu ja järelevalvealast tööd, järgides õigusakte ja normdokumente (sh standardid, kasutusjuhendid);
3. täidab käidukava (sh seadmete hooldusplaani), korraldades vajalike tööde ja materjalide tellimise;
4. kasutab diagnostikas, testimisel ja seadistamisel asjakohaseid seadmeid, tarkvarasid ja tehnoloogiaid;
5. dokumenteerib elektripaigaldisega seotud informatsiooni vastavalt nõuetele;
6. järgib ja kontrollib elektripaigaldise ehitamise ja kasutamise ohutuse vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Vali Eesti Elektroenergeetika Selts
Lauri Öövel OÜ Energoservis
Hannes Mäe Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal
Tiit Metusala Tallinna Tehnikaülikool
Tõnis Viira Elering AS
Renè Nukki Tallinna Tehnikakõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist