Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektriinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Elektriinsener, tase 6
EN: Electrical Engineer, level 6
Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.1.1/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
  • Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
  • Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2018
Kehtib alates: 03.05.2018
Kehtib kuni: 02.05.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Muudatused:
Suuri põhimõttelisi muudatusi ei ole. Suhtlemine ja Meeskonnatöö viidi läbivasse kompetentsi, varasemalt eraldiseisev tööosa Analüüsimine ja planeerimine kirjeldati teiste tööosade sees. Muus osas parandati natuke sõnastusi.
- kutsekirjeldust (A.1), lisati spetsialiseerumissuundade eripära kirjeldavad definitsioonid;
- tööosade struktuuris (A.2) kohustuslikud tööosad koondati kahe jaotuse alla, kuna tegevusi sai ühendada;
- kompetentside osas (B.2) laiendati tegevusnäitajate sõnastusi, et ...
paremini välja tuua spetsialiseerumise sisu erinevatel kutsetasemetel;
- p. A.8 „Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks“, toodi välja valdkonda reguleerivad uuendatud õigusaktid.

Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Vali Eesti Elektroenergeetika Selts
Lauri Öövel OÜ Energoservis
Hannes Mäe Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal
Tiit Metusala Tallinna Tehnikaülikool
Tõnis Viira Elering AS
Renè Nukki Tallinna Tehnikakõrgkool
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Elektriinseneride töö eesmärk on tagada elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivne, ohutu, keskkonnasõbralik ning majanduslikult ja ühiskondlikult vastuvõetav toimimine.
6. taseme elektriinsener on kogemustega spetsialist, kelle roll on käigus hoida olemasolevaid ja arendatavaid tehnoloogiaid.
...

Ta töötab tavaliselt meeskonnas, kus on valmis kandma juhi rolli ja vastutama töötajate töötulemuste eest.
Töö eeldab iseseisvat tegutsemist keerulistes ja ootamatutes olukordades ning koostööd sidusvaldkondade inseneride ja spetsialistidega.
6. taseme elektriinsenerid spetsialiseeruvad:
- elektrivõrkudele ja -süsteemidele (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad);
- elektriautomaatikale (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid);
- tarbija elektripaigaldistele (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad).
Igal spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsus vähemalt ühel loetletud tegevusalal (valitav tööosa):
1) elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus
2) projekteerimine
3) ehitus, käit ja järelevalve
Elektriinseneride kutsete tasemete ülevaade – Lisa 1.

Loe edasi
Peida
Tööosad: A.2.1 Elektroenergeetika alane inseneritöö.
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide täitmine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Elektrivõrgud ja-süsteemid
1. Elektrivõrkude - ja süsteemide käigushoidmine
2. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.4 Elektriautomaatika
1. Eelektrivõrkude ja -süsteemide tööd juhtivate automaatikaseadmete ja -süsteemide käigushoidmine
1. Erialaste probleemide lahendamine

A.2.5 Tar...
bija elektripaigaldised
1. Tarbija elektripaigaldiste käigushoidmine
1. Erialaste probleemide lahendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad: A.2.6 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.

A.2.7 Projekteerimine.

A.2.8 Ehitus, käit ja järelevalve
Töö keskkond ja eripära: Elektriinsenerid töötavad tavaliselt büroos või objektidel. Tööaeg võib olla paindlik. Juhinduda tuleb üldistest töö-, elektri- ja keskkonnaohutuse nõuetest.
Töövahendid: Tööülesannete täitmiseks vajalik IT riistvara ja tarkvara ning elektrilised töövahendid, mõõteriistad ja isikukaitsevahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töö eeldab keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
Kutsealane ettevalmistus: 6. taseme elektriinsener on omandanud vähemalt 4 aastase erialase rakenduskõrghariduse ja tal on erialane töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Insener, projekteerija, objektijuht, käidukorraldaja, dispetšer, konsultant jm.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Elektrituruseadus, ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine; Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõut...av kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.4 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine; Tarbija elektripaigaldistele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.5 ning valikust B.2.6 - B.2.8 vähemalt ühe kompetentsi tõendamine.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Elektroenergeerikaalane inseneritöö 6
Juhtimine ja juhendamine 6
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Elektrivõrkude ja -süsteemidele spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Elektriautomaatikale spetsialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Tarbija elektripaigaldistele spet...sialiseerunud 6. taseme elektriinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 6
  Kompetents EKR tase
Elektrivõrgud ja-süsteemid 6
 
Elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 6
  Kompetents EKR tase
Elektriautomaatika 6
 
Elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6
  Kompetents EKR tase
Tarbija elektripaigaldised 6

Valitavad kompetentsid
Kõigi elektriinsener, tase 6 kutsete tõendamiseks on nõutav lisaks ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6 - B.2.8.
  Nimetus EKR tase
Energia- ja tehnoloogiakaubandus 6
Projekteerimine 6
Ehitus, käit ja järelevalve 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist