Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendi spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Abivahendi spetsialist, tase 5
EN: Assistive Technology Specialist (ATS), level 5
Spetsialiseerumised:
  • Kuulmisvaldkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Kõne- ja kommunikatsiooni valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Liikumise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Nägemisvaldkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Olme- ja hügieeni valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Ortopeedilise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
  • Tegevuskeskkonna hindamise ja kohandamise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.10.2013
Kehtib kuni: 14.10.2018
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendi valimise ja kohandamise või valmistamise teel.
Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, valib abivahendi ni...
ng kohandab ja/või valmistab abivahendi (abivahendite loetelu vt lisast 1).
5. taseme abivahendi spetsialist töötab plaanipäraselt ja tulemuslikult. Väga olulisel kohal on koostöö teiste spetsialistidega.
Abivahendi spetsialist järgib oma töös kutse-eetikat, elukestva õppe printsiipe, täiendab ennast pidevalt erialaselt ning on kursis erialaste uuendustega. Kasutab töös tõenduspõhiseid hindamismeetodeid.
Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivahendi vajaduse hindamine ning abivahendi valimine ja soovitamine
1. Tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteabes välja toodud funktsioonihäirest/häiretest lähtumine.
2. Isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine.
3. Isiku individuaalse abivahendi vajaduse h...
indamine.
4. Isiku tegevusvõime häiret kompenseeriva ja tegevuskeskkonda toetava abivahendi soovitamine ja valimine.

A.2.2 Abivahendi proovimine, kohandamine, valmistamine
1. Isikupõhiste abivahendi kriteeriumite ja parameetrite määramine.
2. Abivahendi rahastamisvõimaluste väljaselgitamine.
3. Sobiva abivahendi valimine/valmistamine/ kohandamine.
4. Abivahendi prooviperioodi ja kasutusvormi kooskõlastamine.
5. Abivahendi kasutamise õpetamine.
6. Abivahendi hooldamise planeerimine.

A.2.3 Abivahendi kasutuse tulemuslikkuse hindamine
1. Järelhindamise perioodi ja aja määramine.
2. Isiku rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsuse hindamine.
3. Isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimise analüüsimine.

A.2.4 Klienditeenindus
1. Kliendiga suhtlemine.
2. Konfidentsiaalsuse põhimõtetest lähtumine.
3. Kultuuride mitmekesisuse mõistmine.
4. Suhtlemisstiili kohandamine.
5. Lugupidamise ülesnäitamine kultuuriliste- ja religioossete erinevuste suhtes.

A.2.5 Võrgustikutöö
1. Koostöö tegemine.
2. Koostöö algatamine ja/või edendamine.

A.2.6 Dokumenteerimine
1. Dokumenteerimine.
2. Delikaatsete isikuandmete töötlejale kehtestatud nõuete järgmine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.7 Nägemisvaldkonna abivahendid
A.2.8 Kuulmisvaldkonna abivahendid
A.2.9 Ortopeedilised abivahendid
A.2.10 Liikumise valdkonna abivahendid
A.2.11 Kõne- ja kommunikatsiooni abivahendid
A.2.12 Olme- ja hügieeniabivahendid
A.2.13 Tegevuskeskkonna hindamine ja kohandamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abivahendi spetsialist töötab ajutiste või püsivate funktsioonihäiretega inimestega, teeb koostööd tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ning isiku lähisugulaste või võrgustikuga.
Töö keskkonnaks võib olla ettevõte või isiku kodu-, töö-, õpikeskkond.
A.4 Töövahendid
Abivahendi spetsialisti peamised töövahendid on hindamisvahendid, mõõtmisvahendid, testimisvahendid vastavalt oma valdkonnale ning üldisemalt kasutatavad kommunikatsioonivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Abivahendi spetsialisti töös on oluline empaatiavõime, koostöövõime, vastutusvõime, suhtlemisvõime ja tehniline taiplikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abivahendi spetsialisti kutse eeldab kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist praktilise töö kaudu ning erialast täiendkoolitust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendi spetsialist, ortoosi- või proteesitehnik, kommunikatsioonivahendite spetsialist, nägemisabivahendite spetsialist, kuulmisabivahendite spetsialist, inkovahendite nõustaja, keskkonnakohanduste spetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada järgnevaid kompetentse:
Kõigile kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja läbiv kompetents B.2.14 ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivahendi vajaduse hindamine ning abivahendi valimine ja soovitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) lähtub kliendi hindamisel tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteabes välja toodud funktsioonihäirest või -häiretest;
2) hindab isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimist, toimetulekut sobivate hindamismeetoditega;
3) hindab isiku individuaalse abivahendi vajadust oma spetsialiseerumise valdkonnas;
4) valib ja soovitab hindamistulemuste alusel isiku tegevusvõime häiret kompenseeriva ja tegevuskeskkonda toetava abivahendi.

Teadmised:
1) abivahendi vajaduse ja efektiivsuse hindamise tõenduspõhised meetodid;
2) abivahendi määramise põhimõtted (standardiseeritud abivahendi vajaduse hindamise meetodid);
3) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise põhimõtted.
B.2.2 Abivahendi proovimine, kohandamine, valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindamise tulemustest lähtuvalt määrab isikupõhised abivahendi kriteeriumid ja parameetrid;
2) selgitab välja abivahendi rahastamise võimalused, küsitledes isikut ja tehes päringuid vastavatesse institutsioonidesse;
3) lähtuvalt hindamistulemustest ja isikule vajaliku abivahendi parameetritest valib/valmistab/ kohandab sobiva abivahendi;
4) kooskõlastab abivahendi prooviperioodi ja kasutusvormi (rent, ost);
5) õpetab isikut ja/või tema tugivõrgustikku soetatud abivahendit kasutama, kasutades sobivaid suhtlemismeetodeid ja lähtudes abivahendi kasutusjuhendist;
6) abivahendi hooldamise planeerimine koostöös isiku, teiste spetsialistide ja võrgustikuga.
B.2.3 Abivahendi kasutuse tulemuslikkuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab järelhindamise perioodi ja aja, lähtudes abivahendi määramise eesmärgist ja vajadusest;
2) kasutades sobivaid hindamisvorme ja meetodeid, hindab isiku rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsust (nt lihtsamate abivahendite korral telefoniintervjuu vormis, keerulisemate abivahendite korral tegevuskeskkonna visiidina jm);
3) probleemi ilmnemisel analüüsib uuesti isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimist, toimetulekut ning kohandab vajaduse korral olemasolevat abivahendit või teeb ettepaneku uue abivahendi soetamiseks ja abistab isikut.

Teadmised:
1) tagasisidestamise põhimõtted;
2) nõustamise põhimõtted.
B.2.4 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja heast tavast lähtudes;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
4) suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega;
5) näitab üles lugupidamist kultuuriliste- ja religioossete erinevuste suhtes.

Teadmised:
1) tagasisidestamise põhimõtted;
2) nõustamise põhimõtted.
B.2.5 Võrgustikutöö 5

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, arvestades abivahendist tulenevaid nõudeid kasutuskeskkonnale ja kliendi tegutsemispiiranguid.
2. Teeb koostööd tervise valdkonna asutustega, abivahendeid pakkuvate ettevõtete, sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, kohaliku omavalitsusega jm.
B.2.6 Dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib isiku ja abivahenditega seotud tegevused;
2) järgib delikaatsete isikuandmete töötlejale kehtestatud nõuded.

Teadmised:
1) dokumenteerimise alused.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine alljärgnevast: B.2.7 Nägemisvaldkonna abivahendid B.2.8 Kuulmisvaldkonna abivahendid B.2.9 Ortopeedilised abivahendid B.2.10 Liikumise valdkonna abivahendid B.2.11 Kõne- ja kommunikatsiooni abivahendid... B.2.12 Olme- ja hügieeniabivahendid B.2.13 Tegevuskeskkonna hindamine ja kohandamine
Loe edasi
Peida
Nägemisvaldkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Nägemisvaldkonna abivahendite valimine ja soovitamine 5

Teadmised:
1) inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia, silma ehitus;
2) enamlevinud silmahaigused, nägemisfunktsioonid ja nende kahjustused;
3) nägemisfunktsioonide testimise põhimõtted;
4) nägemisfunktsioone ja nägemisvõimet parandavate ning nägemise puudumist kompenseerivate abivahendite parameetrid ja omadused;
5) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
6) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas;
7) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted.
 
Kuulmisvaldkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Kuulmisvaldkonna abivahendite valimine ja soovitamine 5

Teadmised:
1) inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia;
2) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
3) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas;
4) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted.
 
Ortopeedilise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Ortopeediliste abivahendite soovitamine, valimine ja valmistamine 5

Teadmised:
1) eri liiki ortooside ja proteeside tehnilised parameetrid ja omadused;
2) inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
3) enamlevinud ortopeedilised patoloogiad;
4) erinevad ortoosi- ja proteesimaterjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
5) tehnilised ortopeedilised hooldussüsteemid, nende planeerimine ja rakendamine;
6) isiku liikumisvõime hindamise põhimõtted;
7) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
8) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas.
 
Liikumise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Liikumisega seotud abivahendite soovitamine, valimine ja kohandamine 5

Teadmised:
1) liikumisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
2) inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
3) liikumisfunktsiooni enamlevinud patoloogiad;
4) isiku liikumisvõime hindamise põhimõtted;
5) isiku liikumisvõime ja -oskustega seotud ISO-klassifikaatori valdkonnad (nt pearühmad 05, 06, 12, 15 ja 30);
6) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
7) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas;
8) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted.
 
Kõne- ja kommunikatsiooni valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Kõne- ja kommunikatsiooni abivahendite soovitamine, valimine ja kohandamine 5

Teadmised:
1) inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
3) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas.
 
Olme- ja hügieeni valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Olme- ja hügieeniabivahendite soovitamine, valimine ja kohandamine 5

Teadmised:
1) isiku enesehoolde ja -kaitse abivahendid, nende kasutamine;
2) olme- ja hügieeniabivahendite kasutamisvajaduse tingivad patoloogiad ja seisundid;
3) inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia ning biomehaanika;
4) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang;
5) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas;
6) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise põhimõtted.
 
Tegevuskeskkonna hindamise ja kohandamise valdkonna abivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Tegevuskeskkonna hindamine ja kohandamine 5

Teadmised:
1) tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted;
2) nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks;
3) kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjal;
4) töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid;
5) inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia ning biomehaanika;
6) patoloogia (algtasemel);
7) puudespetsiifilised keskkonna parendamise abivahendid;
8) abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodangut;
9) isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Abivahendi spetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest;
2) näitab üles huvi ja arusaamist, konsulteerib teiste spetsialistidega ja algatab suhtlemist;
3) on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele ja rahulolu saavutamisele;
4) töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt;
5) talub pingelisi ja komplitseeritud keerulisi olukordi ja situatsioone;
6) kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks;
7) pakub erinevaid alternatiive probleemide lahendamiseks;
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO 1-4 ja AO7, AO12 (vt lisa 2);
9) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) isiku tegevusvõime hindamise meetodid (Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK);
2) ISO-klassifikaatori valdkonnad ja kodeerimise süsteem;
3) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
4) meeskonnatöö alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-15102013-09/2k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.10.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Abivahendite loetelu ISO klassifikaatori alusel
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Olga Ilgina Eesti Pimekurtide Tugiliit
Andrus Ilves Tervise Abi OÜ
Tiia Sihver Eesti Töötukassa
Hille Maas Tallinna Ülikool
Ligita Haavik Tervise Abi OÜ
Linnu Mae Tondi Põhikool
Marko Tilk Gadox AS
Kadri Soosalu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Piret Põllu Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit
Kirsti Pedak Tallinna Ülikool, SA Tallinna Lastehaigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist