Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendi spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abivahendi spetsialist, tase 5
EN: Assistive Technology Specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5
  • Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendi spetsialist, tase 5
  • Liikumishäiret kompenseerivate abivahendite spetsialist, tase 5
  • Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5
  • Proteeside ja ortopeediliste abivahendite spetsialist, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2018
Kehtib kuni: 31.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Võrreldes varasemaga on kutsestandardi uues versioonis vähem spetsialiseerumisi. Töörühm leidis, et olme- ja hügieenivaldkonna spetsialiseerumist eraldi ei ole vaja, sest üldjuhul sellele valdkonnale ei spetsialiseeruta ja ühtlasi ei ole vaja tegevuskeskkonna hindamise ja kohandamisega seotud kompetentse eraldi spetsialiseerumisena kirjeldada.
Lisaks on kutsestandardi sisu ümber struktureeritud vastavalt varem muudetud 4. taseme kutsestandardile. Kadus eraldi tööosa/kompetents Dokumenteerimine,...
lisandus tööosa/kompetents Müümine ja üürimine.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendi spetsialisti töö on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendiga.
Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust, sobivust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi.
...

Abivahendi spetsialist töötab ajutiste või püsivate tegevuspiirangute ja/või funktsioonihäiretega inimestega, teeb koostööd tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ning kliendi tugivõrgustikuga. 5. taseme abivahendi spetsialist töötab süsteemselt ja tulemuslikult.
Abivahendi spetsialisti kutsealal on ka abivahendi spetsialist, tase 4 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivahendi valimine ja soovitamine
1. Abivahendi vajaduse välja selgitamine.
2. Sobiva abivahendi soovitamine ja valimine.

A.2.2 Abivahendi reguleerimine, proovimine, kohandamine, valmistamine
1. Reguleerimis- ja/või kohandamisvajaduse välja selgitamine.
2. Parameetrite reguleerimine....

3. Abivahendi kohandamine ja/või valmistamine.

A.2.3 Kliendi juhendamine
1. Kliendi teadmiste ja senise kogemuse väljaselgitamine.
2. Kliendi juhendamine.

A.2.4 Abivahendi kasutamise tulemuslikkuse hindamine
1. Järelhindamise perioodi ja aja määramine.
2. Isiku rahulolu ja abivahendi efektiivsuse hindamine.

A.2.5 Võrgustikutöö
1. Koostöö tegemine kliendi tugivõrgustikuga.
2. Koostöö tegemine teiste spetsialistide ja seotud organisatsioonidega.

A.2.6 Müümine ja üürimine
1. Rahastamise võimaluste ja vastavate seaduste tutvustamine.
2. Hinnapakkumise koostamine.
3. Müügitöö tegemine.
4. Üüri- ja/või müügidokumentatsiooni koostamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.7 Nägemisabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.8 Kuulmisabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.9 Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.10 Proteesid ja ortopeedilised abivahendite valimine ja soovitamine
A.2.11 Liikumisabivahendite valimine ja soovitamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.
Töökeskkonnaks võib olla ettevõte või kliendi kodu-, töö-, õpikeskkond jms.
A.4 Töövahendid
Abivahendi spetsialisti töövahenditeks on IKT-vahendid, infosüsteemid, andmetöötlusprogrammid, abivahendite vajaduse hindamiseks, abivahendite reguleerimiseks, kohandamiseks ja valmistamiseks vajalikud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Abivahendi spetsialisti töös on oluline hea suhtlemisoskus, koostöövõime, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus, loovus, õppimis- ja kohanemisvõime, täpsus ja tehniline taiplikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme abivahendi spetsialistil on vähemalt keskharidus. Abivahendi spetsialisti erialased kompetentsid on omandatud praktilise töö käigus ja erialasel täienduskoolitusel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendi spetsialist.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd abivahendi spetsialistina reguleerib sotsiaalhoolekande seadus, meditsiiniseadme seadus ja sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andme...d“.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.12 ja vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.2.7-B.2.11.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivahendi valimine, kohandamine ja valmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tutvub kliendi dokumentidega (nt tõend, retsept, rehabilitatsiooniplaan).
2. Hindab kliendi tegutsemisvõimet sobivate tõenduspõhiste hindamismeetoditega; hindab individuaalse abivahendi vajadust oma spetsialiseerumise valdkonnas; vajadusel suunab teise spetsialisti juurde.
3. Valib, kohandab või valmistab hindamistulemuste põhjal abivahendi, lähtudes kliendi tegutsemisvõime piirangutest ja funktsioonihäiretest.
4. Õpetab abivahendit kasutama, selgitab kasutamise tingimusi, hooldamise tingimusi, kasutamisega seotud ohutegureid, üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.
B.2.2 Abivahendi reguleerimine, proovimine, kohandamine, valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja abivahendi kohandamise ja/või individuaalse abivahendi valmistamise vajaduse, lähtudes kliendi tegevusvõime piirangutest ja funktsioonihäiretest ja abivahendi võimalustest;
2. reguleerib abivahendi vastavalt abivahendi tootja kasutusjuhendile, lähtudes kliendi vajadustest ja tööandja juhistest;
3. valmistab ja/või kohandab sobiva abivahendi, lähtuvalt hindamistulemustest ja kliendi abivahendi vajadusest.
B.2.3 Kliendi nõustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kohtub kliendiga ettevõttes või tema tegutsemiskeskkonnas.
2. Selgitab välja kliendi vajadused, võimalused ja varasema kogemuse abivahendi kasutamisel lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast.
3. Tutvustab riigi poolt korraldatavat abivahendite teenust; vajadusel saadab edasi sobivasse asutusse.
4. Tuvastab ja sõnastab tegeutsemisvõime probleemid; hindab võimalusi ja strateegiaid probleemidele lahenduse leidmiseks.
5. Nõustab klienti lähtuvalt ettevõtte pakutavatest või valmistatavatest individuaalsetest abivahenditest, arvestades kasutuskeskkonda, -otstarvet ja -eesmärki.
B.2.4 Abivahendi efektiivsuse hindamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab järelhindamise perioodi ja aja, lähtudes abivahendi määramise eesmärgist ja vajadusest.
2. Hindab kliendi rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsust, kasutades sobivaid hindamisvorme ja meetodeid.
B.2.5 Abivahendi tehingu teostamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tutvustab kliendile hinnainfot ning üüri- ja/või müügitingimusi.
2. Koostab kliendi funktsioonihäirete ja tegutsemisvõime piirangute alusel abivahendi hinnapakkumise.
3. Vormistab üüri- ja/või müügidokumentatsiooni vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine kompetentside B.2.7-B.2.11 hulgast.
Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Nägemisabivahendite valimine ja soovitamine 5

Teadmised:
1) nägemisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) enamlevinud nägemisfunktsiooni häired;
3) nägemisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) nägemisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) nägemisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) nägemisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Kuulmisabivahendite valimine ja soovitamine 5

Teadmised:
1) kuulmisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) enamlevinud kuulmisfunktsiooni häired;
3) kuulmisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) kuulmisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) kuulmisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) kuulmisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite valimine ja soovitamine 5

Teadmised:
1) kõne- ja kommunikatsiooni valdkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) enamlevinud kõne- ja kommunikatsioonifunktsiooni häired;
3) kõne- ja kommunikatsioonifunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Proteeside ja ortopeediliste abivahendite spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Proteeside ja ortopeediliste abivahendite soovitamine, valimine ja valmistamine 5

Teadmised:
1) ortopeedia valdkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
2) enamlevinud ortopeedilised häireid;
3) kehastruktuuride ja liikumisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) proteeside ja ortopeediliste abivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) proteeside ja ortopeediliste abivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) proteeside ja ortopeediliste abivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Liikumishäiret kompenseerivate abivahendite spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Liikumisega seotud abivahendite soovitamine, valimine ja kohandamine 5

Teadmised:
1) liikumisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
2) liikumisfunktsiooni enamlevinud häireid;
3) liikumisfunktsioonide hindamise põhimõtted
4) liikumisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) liikumisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) liikumisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Abivahendi spetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Kasutab ISO-klassifikaatorit ja kodeerimise süsteemi ja RFK klassifikaatorit.
2. Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks.
3. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla uuendustega kursis.
4. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada arengueesmärgid, nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust vms.
5. Jagab oma eksperditeadmisi teiste ekspertidega, et lahendada teiste või ühiseid probleeme.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-09112018-02/3k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kairi Lees Eesti Tegevusterapeutide Liit
Aili Lopman OÜ ITAK
Sven Reemet Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kadri Tiido Invaru OÜ
Triin Teresa Veensalu Sotsiaalkindlustusamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist