Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendispetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abivahendispetsialist, tase 5
EN: Assistive Technology Specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5
  • Liikumisabivahendite spetsialist, tase 5
  • Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5
  • Proteeside ja ortooside spetsialist, tase 5
  • Suhtlusabivahendite spetsialist, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2023
Kehtib kuni: 31.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tõsteti kokku kompetentsid „Töö planeerimine ja dokumenteerimine“, „Abivahendi reguleerimine, proovimine, kohandamine, valmistamine“ ja „Kliendi juhendamine“ ning moodustatakse neist kaks kompetentsi: „Kliendi nõustamine“ ning „Abivahendi valimine, kohandamine ja valmistamine“. Lisati kompetents „Võrgustikutöö“, A.6. „Tulevikuoskused“, B.2. „Üldoskused“ koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lis...ati alajaotusse B.1. nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Muudeti kompetentsi „Müümine ja üürimine“ nimetust, uueks nimeks sai „Abivahendi tehingu teostamine“. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendispetsialist, tase 5 töö eesmärgiks on inimese tegutsemisvõime säilitamine ning piirangutest tulenevate häirete vähendamine ja kompenseerimine sobiva abivahendiga. Abivahendispetsialist töötab ajutiste või püsivate tegutsemispiirangute ja/või funktsioonihäiretega inimestega abivahenditeenus...t pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses. Ta hindab, soovitab, kohandab ja/või valmistab lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast inimese tegutsemisvõimet toetavaid abivahendeid.

Abivahendispetsialist, tase 5 töötab iseseisvalt või meeskonnas ning teeb koostööd tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ja kliendi tugivõrgustikuga. Töö eeldab aktiivset suhtlust sihtgrupiga ning ergonoomiliste töövõtete ja isikukaitsevahendite kasutamist.

Kutsealal on ka abivahendispetsialist, tase 4 kutse. 4. taseme abivahendispetsialist ei oma süvendatud erialaseid teadmisi ja oskuseid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kliendi nõustamine
A.2.2. Abivahendi valimine, kohandamine ja valmistamine
A.2.3. Abivahendi efektiivsuse hindamine
A.2.4. Võrgustikutöö
A.2.5. Abivahendi tehingu teostamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Töö nägemishäiret kompenseerivate abivahenditega
A.2.6. Nägemisabivahendite valimine ja soovitamine

Töö kuulmishäiret kompenseerivate abivahenditega
A.2.7. Kuulmisabivahendite valimine ja soovitamine

Töö suhtlusabivahenditega
A.2.8. Suhtlusabivahendite valimine ja soovitamine

Töö prote...
eside ja ortoosidega
A.2.9. Proteeside ja ortooside valimine ja soovitamine

Töö liikumisabivahenditega
A.2.10. Liikumisabivahendite valimine ja soovitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme abivahendispetsialistil on vähemalt keskharidus, kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus ja erialastel täienduskoolitustel (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendispetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele peab abivahendi müüja või üürija igas müügipunktis töötama vähemalt üks spetsialist, kes omab kutsetunnistust.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

1. Metodoloogiliste oskuste, hindamisvahendite tundmise ja tõlgendamise ning rakendamise oskus.
2. Tehnoloogilised lahendused ja nende areng muudavad abivahendite tööstust. Seetõttu on oluline olla kursis uusimate tehnoloogiliste ...
arengutega ja suuta neid rakendada abivahendite valmistamisel, hooldamisel ja kohandamisel.
3. Suhtlemis- ja koostööoskused on jätkuvalt olulised klientide nõustamisel sobivate abivahendite valimisel ja teabe vahetamisel seotud osapooltega.
4. Arendama peab oskust mõista abivahendite kasutamist kui terviklahendust ehk näha kehaliste, vaimsete ja sotsiaalsete ja keskkondlike tegurite koosmõju.
5. Valdkonnas on oluline loov lähenemine, kuna loominguline mõtlemine aitab leida uusi viise abivahendite kohandamiseks vastavalt klientide vajadustele ning võimaldab järgida uusi suundumusi abivahendite tööstuses.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abivahendispetsialist, tase 5 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.5, kutset läbiv kompetents B.3.11 ja vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest valikust B.3.6-B.3.10.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt keskharidus
2. Erialane töökogemus
3. Läbitud erialased täienduskoolitused ja/või tegutsemine koolitajana vähemalt 78 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kutsestandardi kompetentsidega) viimase 5 aasta ...
jooksul
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest või selle rakendusaktidest tulenevalt eesti keele oskus tasemel B2

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 8 kuud tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul
3. Läbitud erialased täienduskoolitused ja/või tegutsemine koolitajana vähemalt 52 akadeemilise tunni ulatuses (sh 70-80% spetsialiseerumise valdkonnas ja 20-30% seotud teiste kutsestandardi kompetentsidega) viimase 5 aasta jooksul;

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud abivahendispetsialisti kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Abivahendispetsialist, tase 5 üldoskused
1. Järgib oma tegudes õige ja vale üldtunnustatud põhimõtteid, käitub teiste inimestega ja tööülesandeid täites viisakalt, ausalt, õiglaselt, läbipaistvalt ja erapooletult.
2. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest; arvestab teiste kutsevaldkondade s...
petsialistide käitumise aluseks olevate heade tavadega.
3. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
4. Järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja isikuandmete kaitsega seotud õigusakte.
5. Kasutab töötades mugavaid ja tervislikke kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid ning järgib ohutusnõudeid; arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
6. Loob ja säilitab teistega suheldes hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Märkab ja mõistab teiste tundeid, vajadusi ja reaktsioone, tuvastab nende põhjusi ning arvestab oma tegevuses sellega.
9. Säilitab lahkhelides rahu ja lugupidava suhtumise ega lase teiste emotsioonidel end mõjutada.
10. Suhtleb, vahetab teavet, peab nõu ja teeb koostööd isikute ja isikute rühmadega, et leida ühine mõistmine, leppida vajaduse korral kokku kompromissides ja tagada töö maksimaalne tõhusus.
11. Väljendab oma korrektse välimuse ja viisaka käitumisega lugupidavat suhtumist kolleegidesse, klientidesse, partneritesse vms.
12. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid; mõistab võõrkeelset erialateksti, sh peamisi termineid.
13. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tööalaseks suhtlemiseks (vt lisa 1).
14. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid osaoskustes „Probleemilahendus“, „Sisuloome“ ja „Ohutus“ algtasemel ning osaoskustes „Infotöötlus“ ja „Kommunikatsioon“ iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi nõustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Kohtub kliendiga ettevõttes või tema tegutsemiskeskkonnas.
2. Selgitab välja kliendi vajadused, võimalused ja varasema kogemuse abivahendi kasutamisel lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast.
3. Tutvustab riigi poolt korraldatavat abivahendite teenust; vajadusel saadab edasi sobivasse asutusse.
4. Tuvastab ja sõnastab tegeutsemisvõime probleemid; hindab võimalusi ja strateegiaid probleemidele lahenduse leidmiseks.
5. Nõustab klienti lähtuvalt ettevõtte pakutavatest või valmistatavatest individuaalsetest abivahenditest, arvestades kasutuskeskkonda, -otstarvet ja -eesmärki.
B.3.2 Abivahendi valimine, kohandamine ja valmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tutvub kliendi dokumentidega (nt tõend, retsept, rehabilitatsiooniplaan).
2. Hindab kliendi tegutsemisvõimet sobivate tõenduspõhiste hindamismeetoditega; hindab individuaalse abivahendi vajadust oma spetsialiseerumise valdkonnas; vajadusel suunab teise spetsialisti juurde.
3. Valib, kohandab või valmistab hindamistulemuste põhjal abivahendi, lähtudes kliendi tegutsemisvõime piirangutest ja funktsioonihäiretest.
4. Õpetab abivahendit kasutama, selgitab kasutamise tingimusi, hooldamise tingimusi, kasutamisega seotud ohutegureid, üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.
B.3.3 Abivahendi efektiivsuse hindamine 5

Tegevusnäitajad
1. Määrab järelhindamise perioodi ja aja, lähtudes abivahendi määramise eesmärgist ja vajadusest.
2. Hindab kliendi rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsust, kasutades sobivaid hindamisvorme ja meetodeid.
B.3.4 Võrgustikutöö 5

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, arvestades abivahendist tulenevaid nõudeid kasutuskeskkonnale ja kliendi tegutsemispiiranguid.
2. Teeb koostööd tervise valdkonna asutustega, abivahendeid pakkuvate ettevõtete, sotsiaalkindlustusameti, töötukassa, kohaliku omavalitsusega jm.
B.3.5 Abivahendi tehingu teostamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tutvustab kliendile hinnainfot ning üüri- ja/või müügitingimusi.
2. Koostab kliendi funktsioonihäirete ja tegutsemisvõime piirangute alusel abivahendi hinnapakkumise.
3. Vormistab üüri- ja/või müügidokumentatsiooni vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest valikust B.3.6-B.3.10.
Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Nägemisabivahendite valimine ja soovitamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kliendi funktsioonihäiretest tulenevaid tegutsemispiiranguid.
2. Valib, kohandab või valmistab abivahendi, lähtudes kliendi nägemisfunktsiooni häiretest ja tegutsemisvõime piirangutest.

Teadmised:
1) nägemisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) enamlevinud nägemisfunktsiooni häired;
3) nägemisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) nägemisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) nägemisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) nägemisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Kuulmisabivahendite valimine ja soovitamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kliendi funktsioonihäiretest tulenevaid tegutsemispiiranguid.
2. Valib, kohandab või valmistab abivahendi, lähtudes kliendi kuulmisfunktsiooni häiretest ja tegutsemisvõime piirangutest.

Teadmised:
1) kuulmisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2) enamlevinud kuulmisfunktsiooni häired;
3) kuulmisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4) kuulmisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) kuulmisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) kuulmisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.
 
Suhtlusabivahendite spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Suhtlusabivahendite valimine ja soovitamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kliendi funktsioonihäiretest tulenevaid tegutsemispiiranguid.
2. Valib, kohandab või valmistab abivahendi, lähtudes kliendi hääle- ja kõnefunktsiooni häiretest ja tegutsemisvõime piirangutest.

Teadmised
1. suhtlusvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia;
2. enamlevinud hääle- ja kõnefunktsiooni häired;
3. hääle- ja kõnefunktsiooni hindamise põhimõtted;
4. suhtlusabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5. suhtlusabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6. suhtlusabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted;
 
Proteeside ja ortooside spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.9 Proteeside ja ortooside soovitamine, valimine ja valmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kliendi funktsioonihäiretest tulenevaid tegutsemispiiranguid.
2. Valib, kohandab või valmistab abivahendi, lähtudes kliendi jäseme- või organfunktsiooni häiretest ja tegutsemisvõime piirangutest.

Teadmised
1. ortopeedia valdkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
2. enamlevinud jäseme- või organfunktsiooni häired;
3. kehastruktuuride ja liikumisfunktsioonide hindamise põhimõtted;
4. proteeside ja ortooside tehnilised parameetrid ja omadused;
5. proteeside ja ortooside materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6. proteeside ja ortooside hooldamise ja remondi põhimõtted;
 
Liikumisabivahendite spetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.10 Liikumisabivahendite soovitamine, valimine ja kohandamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab kliendi funktsioonihäiretest tulenevaid tegutsemispiiranguid.
2. Valib, kohandab või valmistab abivahendi, lähtudes kliendi liikumisfunktsiooni häiretest ja tegutsemisvõime piirangutest.

Teadmised:
1) liikumisvaldkonnaga seotud anatoomia, füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika;
2) liikumisfunktsiooni enamlevinud häireid;
3) liikumisfunktsioonide hindamise põhimõtted
4) liikumisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused;
5) liikumisabivahendite materjalid, nende omadused ning nende kohandamise võimalused vastavalt kliendi vajadustele;
6) liikumisabivahendite hooldamise ja remondi põhimõtted.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.11 Abivahendi spetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Kasutab ISO-klassifikaatorit ja kodeerimise süsteemi ja RFK klassifikaatorit.
2. Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks.
3. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla uuendustega kursis.
4. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada arengueesmärgid, nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust vms.
5. Jagab oma eksperditeadmisi teiste ekspertidega, et lahendada teiste või ühiseid probleeme.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-01112023-2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda
Ligita Haavik Tervise Abi
Kadri Lemberg Invaru
Aili Lopman Abivahendite keskus
Hille Maas Eesti Töötukassa
Anne-Mari Rebane Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Liis Türbsal Sotsiaalkindlustusamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist