Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abiaednik, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Abiaednik, tase 2 kutsestandard on aluseks kutseõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Abiaednik, tase 2
EN: Assisting Gardener, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Aiakultuuride hooldaja, tase 2
  • Istutaja, tase 2
Kehtib alates: 21.10.2013
Kehtib kuni: 16.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

Abiaednik täidab kõrvalise abiga lihtsaid tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm.

2. taseme abiaednik o...
n lihttöötaja, kelle põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine, külvamine ja istutamine ning hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine. Abiaednik töötab üldjuhul piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel ning osaleb meeskonnatöös.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
Valitavad tööosad
A.2.4 Muru hooldamine
A.2.5 Aiakaupade müümine
A.2.6 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
A.2.7 Sisehaljastuse hooldamine

Abiaednik, tase 2 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Istutaja, tase 2, mis moodustub töö osast A.2.1.
Aiakultuuride hooldaja, tase 2, mis moodustub töö osa...
dest A.2.2 ja A.2.3.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abiaedniku töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Tema töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub nii väli- kui ka sisetingimustes.
Abiaedniku töö terviseriskid on raskuste tõstmine, müra, töötamine mehhanismidega, töötamine kõrgustes, ilmastikuolude ja temperatuuride...
vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm jm).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Abiaedniku põhilisteks töövahenditeks on:
aiandustarvikud: substraadid, pakkematerjalid, potid, väetised, taimekaitsevahendid, aianduslikud kattematerjalid, toestusvahendid, multšid, kärud, labidad, rehad, kühvlid, mitmesugused lõikevahendid ja muud tarvikud;
masinad ja seadmed: muruniidukid, trim...
merid, mootorsaed, hekilõikurid ja muud masinad ning seadmed;
mõõteriistad: mõõdulint, kaal;
sidevahendid: arvuti ja telefon jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm abivahendid.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Abiaedniku töö eeldab töökust, ausust, motiveeritust, vastupidavust, koordinatsiooni; koormus-, pinge- ja keskkonnataluvust; kohanemis-, vastutus-, koostöö- ja õppimisvõimet; korrektsust ja sotsiaalsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme abiaednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on läbitud kutseõpe või on oskused omandatud praktilise tööga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Köögiviljakasvataja abi, puuviljakasvataja abi, nooremaedniku abi, abiaednik, puukooli aedniku abi, puukooli töölise abi, lillekasvataja abi, põllutöölise abi, aiatöölise abi.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Abiaednik, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine ning võimalus valida ja tõendada lisakompetentsid (valitavad kompetentsid B.2.4-B.2.7).

Abiaednik, tase 2 kutset on võimalik tõendada osade kaupa.
Kompetentsi B.2.1 tõenda...
mine annab istutaja, tase 2 osakutse.
Kompetentside B.2.2 ja B.2.3 tõendamine annab aiakultuuride hooldaja, tase 2 osakutse.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), kasutades vajalikke käsitööriistu;
2) sorteerib paljundusmaterjali vastavalt juhistele;
3) külvab seemned, pikeerib ning istutab aiakultuurid käsitsi;
4) multšib vastavalt etteantud juhistele;
5) toestab aiakultuurid vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) väetab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
2) kastab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
3) tõrjub umbrohtu, kasutades vajalikke tööriistu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
2) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
3) peamised taimekasvunõuete alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) koristab saagi, sorteerib mittekvaliteetse saagi ning komplekteerib toodangu vastavalt etteantud juhistele;
2) ladustab, sorteerib, pakendab saagi või toodangu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) saagi või toodangu kvaliteet.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Istutaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm), kasutades vajalikke käsitööriistu;
2) sorteerib paljundusmaterjali vastavalt juhistele;
3) külvab seemned, pikeerib ning istutab aiakultuurid käsitsi;
4) multšib vastavalt etteantud juhistele;
5) toestab aiakultuurid vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
 
Aiakultuuride hooldaja, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) väetab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
2) kastab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
3) tõrjub umbrohtu, kasutades vajalikke tööriistu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
2) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
3) peamised taimekasvunõuete alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) koristab saagi, sorteerib mittekvaliteetse saagi ning komplekteerib toodangu vastavalt etteantud juhistele;
2) ladustab, sorteerib, pakendab saagi või toodangu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) saagi või toodangu kvaliteet.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalik valida ja tõendada lisakompetentsid (B.2.4 - B.2.7).
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Muru hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) kastab muru külvijärgselt, vastavalt vajadusele kogu murupinna ulatuses;
2) hindab niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme (muruniidukit, trimmerit) ja järgides tööohutusnõudeid;
3) teeb muid hooldustöid (multšimine, õhustamine, samblatõrje jm).

Teadmised:
1) käsitsi ja mehaanilise mullaharimise põhimõtted;
2) mullaharimise ja muru hooldamise tööriistade kasutuspõhimõtted;
3) aiakultuuride kastmispõhimõtted;
4) hooldustööde põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.5 Aiakaupade müümine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) tutvustab kaupa, soovitades erinevaid variante ja võimalusi;
2) pakib kauba, arvestades töö eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit;
3) lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi lahendamise asjatundlikumale kolleegile.

Teadmised:
1) taimmaterjali ja aiakaupade liigitus ja omadused;
2) müügitöö ja klienditeeninduse põhimõtted ja hea tava;
3) aiakaupade kaasapakkimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.6 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) valmistab ideele vastava lilleseade või kompositsiooni lahenduse;
2) valib eesmärgipärased töövõtted, materjalid ja tehnika, vastavalt juhistele ja arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi);
3) pakib lilleseaded, vastavalt juhistele ning arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi.

Teadmised:
1) erinevad lilleseadetööd;
2) töö asetusviisid ja tehnika;
3) töövahendid ja -materjalid;
4) töövõtted;
5) pakkimispõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö
B.2.7 Sisehaljastuse hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) abistab sisehaljastuse rajamisel, vastavalt juhistele;
2) hooldab haljastust vastavalt juhistele.

Teadmised:
1) toataimede kasvunõuded;
2) taimede kasvatussüsteemid (potid, kastmissüsteemid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Abiaednik, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
Kõrvalise abiga ja juhendamisel:
1) peab tähtsaks head aiandustava ja aedniku eetikat;
2) täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, vastavalt oma võimetele;
3) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
4) kõrvalise abiga hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja keskkonnariske ning juhendamisel võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
5) hoiab kõrvalise abiga korras oma töökoha ja –vahendid.

Teadmised:
1) ergonoomilised töövõtted;
2) keskkonna- ja tööohutusnõuded ning jäätmekäitlus;
3) juhistes kasutatavate mõistete tähendus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-21102013-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.10.2013
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealaga seonduvad mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Kahu AS Sagro
Leo-Kaupo Kivirand FIE Lillekasvatus
Tiina Paasik Räpina Aianduskool
Mihkel Saar Hansaplant
Aita Sauemägi SA Innove
Indrek Teder Baltic Agro AS
Elmar Zimmer Seedri Puukool
Huko Laanoja Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm
Jane Pokk Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist