Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abiaednik, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abiaednik, tase 2
EN: Assisting Gardener, Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis ajakohastati läbivalt sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool Abiaednik 216643 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.11.2023 Avatud
2 Räpina Aianduskool Abiaednik 221005 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.11.2023 Avatud
3 Tallinna Kopli Ametikool Abiaednik 172018 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abiaednik on lihttöötaja, kelle tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine, külvamine ja istutamine ning hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine nii tava- kui mahetootmises.

Abiaednik töötab piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel j...
a kaasabil.

Abiaednik töötab piiratud tööajaga. Tema töö toimub nii väli- kui sisetingimustes. Abiaedniku töö terviseriskid tulenevad raskuste tõstmisest, mürast, ilmastikuolude ja temperatuuride vaheldumisest, niiskusest ning kokkupuutest erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm).

Abiaedniku põhilised töövahendid on aiandustarvikud.

Aianduse kutsealal on neli kutset:
Abiaednik, tase 2 on lihttöötaja, kes teeb lihttöid otsesel juhendamisel.
Nooremaednik, tase 3 on oskustöötaja, kes täidab juhendamisel põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades.
Aednik, tase 4 on aiandusspetsialist, kes juhendab töötajate tavatööd ja loob neile võimaluse arenemiseks. Ta korraldab ja analüüsib oma tegevust ning kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale.
Meisteraednik, tase 5 on laiaulatuslike teadmistega aiandusspetsialist, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid (sh ka ettearvamatutes olukordades) oma spetsialiseerumise valdkonnas. Ta loob töötajatele võimalused arenemiseks, juhib meeskonda ning hindab ja analüüsib töökvaliteeti.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale
A.2.2. Aiakultuuride hooldamine
A.2.3. Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme abiaednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on kutseharidus või oskused omandatud praktilise töö käigus (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abiaednik
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abiaednik, tase 2 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3 ja kutset läbiv kompetents B.3.4.
B.2 Abiaednik, tase 2 üldoskused
1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest ja heast aiandustavast.
2. Valmistab ette töökeskkonna, esemed, materjalid ja seadmed ning pärast töö lõpetamist korrastab tööala, ruumi ja seadmed.
3. Suhtub töösse vastutustundlikult, täidab tööülesandeid ...
õigeaegselt ja hoolikalt ning peab kinni kokkulepetest.
Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Valmistab ette töökoha ja aiakultuuride kasvukoha.
2. Külvab seemned, pikeerib ja istutab käsitsi.
3. Istutab puud/põõsad, lähtudes juhistest.
4. Kastab, lähtudes kastmisnormidest.
5. Multšib käsitsi.
6. Toestab aiakultuure, lähtudes juhistest.
B.3.2 Aiakultuuride hooldamine 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, lähtudes kastmisnormidest.
2. Väetab käsitsi väetisedosaatori või väetisekülvikuga.
3. Teeb mehaanilist umbrohutõrjet.
4. Kujundab ja lõikab taimi, lähtudes juhistest ja kasutades vastavaid abivahendeid.
5. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.3.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Koristab toodangu, kasutades sobivaid abivahendeid.
2. Sorteerib ja ladustab toodangu, pakendab ja märgistab, lähtudes etteantud pakendamise ja märgistamise nõuetest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Abiaednik, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Järgib aiakultuuride agrotehnoloogiat.
2. Komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks.

Teadmised
1. tunneb taimi (vt lisa 1 „Taimmaterjali nimekiri“)
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-31102023-2.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tea Juhani Juhani Puukool
Ain Järve Kadrioru park
Kristiina Laurson LilledEst OÜ
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Katrin Uurman Räpina Aianduskool
Margus Vahtramäe Kanepi aiand

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist