Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abiaednik, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abiaednik, tase 2
EN: Assisting Gardener, Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2023
Kehtib kuni: 30.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool Abiaednik 131858 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.04.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

Abiaednik täidab juhendamisel ja kõrvalise abiga lihtsaid aiandusvaldkonna tööülesandeid – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm.

2. taseme abiaednik ...
on lihttöötaja, kelle põhilisteks tööülesanneteks on juhendamisel ja kõrvalise abiga külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine, külvamine ja istutamine ning hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine nii tava- kui mahetootmises. Abiaednik töötab piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel ja kaasabil.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
3. Puude/põõsaste istutamine.
4. Kastmine istutamisel.
5. Multšimine.
6. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Kastmine.
2. Väetamine....

3. Umbrohutõrje tegemine.
4. Kujundamine ja lõikamine.
5. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Toodangu koristamine.
2. Toodangu sorteerimine, ladustamine, pakendamine ja märgistamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abiaednik on piiratud tööajaga. Tema töö toimub nii väli- kui sisetingimustes.
Abiaedniku töö terviseriskid tulenevad raskuste tõstmisest, mürast, ilmastikuolude ja temperatuuride vaheldumisest, niiskusest ning kokkupuutest erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm).
A.4 Töövahendid
Abiaedniku põhilised töövahendid on aiandustarvikud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Abiaedniku töö eeldab õppimisvõimet ja korrektsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
2. taseme abiaednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on läbitud kutseõpe või on oskused omandatud praktilise tööga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abiaednik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abiaednik, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.3 ja läbiva kompetentsi B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Valmistab ette töökoha ja aiakultuuride kasvukoha.
2. Külvab seemned, pikeerib ja istutab käsitsi.
3. Istutab puud/põõsad, lähtudes juhistest.
4. Kastab, lähtudes kastmisnormidest.
5. Multšib käsitsi.
6. Toestab aiakultuure, lähtudes juhistest.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, lähtudes kastmisnormidest.
2. Väetab käsitsi väetisedosaatori või väetisekülvikuga.
3. Teeb mehaanilist umbrohutõrjet.
4. Kujundab ja lõikab taimi, lähtudes juhistest ja kasutades vastavaid abivahendeid.
5. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Koristab toodangu, kasutades sobivaid abivahendeid.
2. Sorteerib ja ladustab toodangu, pakendab ja märgistab, lähtudes etteantud pakendamise ja märgistamise nõuetest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Abiaednik, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad
Juhendamisel ja kõrvalise abiga:
1. Järgib aiakultuuride agrotehnoloogiat.
2. Komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks.

Teadmised
1. tunneb taimi (vt lisa 1 „Taimmaterjali nimekiri“)
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-11042023-2.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2023
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Järve Kadrioru Park
Katrin Uurman Räpina Aianduskool
Kristiina Laurson LilledEst OÜ
Madis Kahu Sagro AS
Mihkel Saar Hansaplant OÜ
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Tiit Juhani Plantex AS (Juhani Puukool)
Ulve Pärn TPJ Inseneribüroo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist