Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kultuurikorraldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kultuurikorraldaja, tase 4
EN: Cultural Specialist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kultuurikorraldaja tegevusvaldkond on paikkonna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, võimaluste loomine vaba aja veetmiseks, kultuuripärandi ja kohalike traditsioonide hoidmine. Tööülesanded sõltuvad kultuuri- ja loomekeskkonnast, vastutuse astmest ning organisatsiooni suurusest. Kultu...urikorraldaja loob elanikele tingimused osalemiseks kultuuriprotsessides nii loojate ka kui tarbijatena.

4. taseme kultuurikorraldaja korraldab ja koordineerib paikkonnas kultuuritegevust, kultuurisündmusi, osaleb ühisprojektides, loob tegevusvõimalusi huviringidele ja arendab koostööd erinevate organisatsioonidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paikkonna kultuurielu kavandamine:
1) vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine ja analüüsimine;
2) tegevuskava koostamine;
3) kultuurilise järjepidevuse hoidmine;
4) koostöövõrgustike loomine;
5) paikkonna maine kujundamine.
A.2.2 Kultuurisündmuste korraldamine ja vahendamine:
1) ku...
ltuurisündmuste kalendri koostamine;
2) kultuurisündmuste korraldamine;
3) kultuurisündmuste vahendamine;
4) kultuurisündmuste mõju hindamine.
A.2.3 Paikkonna huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine:
1) tingimuste loomine huvitegevuseks;
2) paikkonna elanike kaasamine huvitegevusse.
A.2.4 Kultuurisündmuste ja – tegevuste turundamine
1) kultuurisündmuste reklaamimine;
2) piletimüügi korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Kultuuriprojektide juhtimine:
1) kultuuriprojektide kavandamine;
2) kultuuriprojektide elluviimine;
3) kultuuriprojektide tulemuse hindamine.
A.2.6 Organisatsiooni juhtimine:
1) majandustegevuse korraldamine;
2) meeskonna juhtimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on loominguline, kuid võib olla vaimselt pingeline.
Töökoormus ja -aeg võivad jaotuda ebaühtlaselt. Kultuurikorraldaja töö toimub valdavalt
kultuuriasutuses, kuid võib toimuda ka välitingimustes. Oluline on järgida ohutusnõudeid.
Siseruumides kehtivad üldised bürooruumidele esitatavad terv...
isekaitsenõuded.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kontoriinventar ja -tehnika, bürootarbed, enamlevinud riist- ja tarkvara ning kommunikatsioonivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) avatus, loovus ja algatusvõime;
2) paindlikkus;
3) eneseväljendusoskus;
4) tolerantsus;
5) pingetaluvus;
6) täpsus ja korrektsus;
7) analüüsivõime;
8) läbirääkimisoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kultuurikorraldaja on üldjuhul kutsekeskhariduse või keskharidusega kultuurikorraldusalase täienduskoolituse läbinud ja töökogemusega isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kultuurikorraldaja, kultuuritöötaja; kultuuritöö spetsialist; kultuuritöö koordinaator; kultuuritöö korraldaja; kunstiline juht; rahvamaja juhataja; kultuurimaja direktor; kultuurikeskuse direktor; vaba aja keskuse juhataja; rahvakultuuri spetsialist; seltsimaja juhataja; külakeskuse juhataja; MTÜ t...egevjuht; valla kultuurijuht; sündmuse korraldaja.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kultuurikorraldaja 4. taseme kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine ning soovi korral ühe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.5 või B.2.6 hulgast.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Paikkonna kultuurielu kavandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab vajaduste selgitamiseks küsitlusi, lähtudes paikkonna eripärast.
2. Analüüsib küsitluse tulemusi ja varasemat tegevust ning teeb järeldusi kasutades selleks erinevaid meetodeid.
3. Osaleb paikkonna arengukava koostamise protsessis.
4. Kavandab arengukavast tulenevaid tegevusi.
5. Koostab kalenderplaani, lähtudes tegevuskavast.
6. Korraldab sündmusi, lähtudes paikkonna eripärast, traditsioonidest, kohalikest vajadustest jne.
7. Osaleb sündmuste korraldamise töörühmas ja/või juhib sündmuse korraldamist.
8. Tõstab esile paikkonna kultuurilist eripära läbi traditsiooni.
9. Korraldab paikkonna kultuurilist järjepidavust kajastavate materjalide säilitamise taasesitatavas vormis (kroonika, fotod, videod jms).
10. Hoiab töös koostöövõrgustikke vastavalt etteantud plaanile.

Teadmised:
1) kultuurilugu (sh rahvakultuur ja paikkonna kultuuritraditsioonid);
2) avaliku halduse toimimise põhimõtted;
3) kultuuripoliitika põhimõtted (sh valdkonnaterminoloogia);
4) kultuurisündmuse korraldamise põhimõtted;
5) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
6) suhtlemise alused;
7) avalik esinemine (sh esinemiskultuur);
8) kirjalik eneseväljendamine;
9) küsitluse korraldamise põhimõtted;
10) ajajuhtimise alused.

Hindamismeetod(id): portfoolio ja vestlus hindamiskomisjoniga, vajadusel vaatlus töökohal.
B.2.2 Kultuurisündmuste korraldamine ja vahendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib koostatud kultuurisündmuste kava ning vajadusel teeb ettepanekuid kultuurikalendri täiendamiseks.
2. Formuleerib sündmuse idee ja eesmärgi, lähtudes traditsioonidest, vajadustest ja võimalustest.
3. Korraldab kohaliku tähtsusega kultuurisündmuse vastavalt kavandatud tegevustele ja eelarvele.
4. Peab läbirääkimisi osapooltega (teater, muusika, kunst, kino jt) tulemusliku kokkuleppe saavutamiseks.
5. Täidab lepingust tulenevaid kohustusi.
6. Teeb ettepanekuid vastavalt paikkonna vajadustele.
7. Kogub sündmustel osalejatelt tagasisidet erinevate meetoditega (küsitlused, intervjuud, arvustused jms).
8. Vormistab järeldused ja vajadusel teeb ettepanekuid edasiseks tegevuseks.

Teadmised:
1) kultuurilugu (sh rahvakultuur ja paikkonna kultuuritraditsioonid);
2) ajajuhtimise alused;
3) kultuurisündmuse korraldamise põhimõtted;
4) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
5) suhtlemise alused;
6) avalik esinemine (sh esinemiskultuur);
7) küsitluse korraldamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): portfoolio ja vestlus hindamiskomisjoniga.
B.2.3 Paikkonna huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab pärimuskultuuril põhinevate huviringide tööd, lähtudes paikkonna vajadustest ja võimalustest.
2. Loob tingimused (hangib ruumid ja vahendid, palkab ringijuhid jne) huvitegevuseks vastavalt vajadustele, pidades silmas paikkonna elanike huve ja väljakujunenud traditsioone.
3. Teeb ettepanekuid uute huviringide algatamiseks.
4. Tutvustab paikkonna elanikele huvitegevuse võimalusi, kasutades erinevaid suhtlusvahendeid (nt suuline info).

Teadmised:
1) kultuurilugu (sh rahvakultuur ja paikkonna kultuuritraditsioonid);
2) valdkonnaterminoloogia;
3) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
4) suhtlemise alused;
5) avalik esinemine (sh esinemiskultuur).

Hindamismeetod(id): portfoolio ja vestlus hindamiskomisjoniga.
B.2.4 Kultuurisündmuste ja –organisatsiooni turundamine 4

Tegevusnäitajad
1. Korraldab kultuurisündmuse reklaamimise, kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid jm võimalusi.
2. Korraldab piletimüügi vastavalt koostöölepingule, lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast.
Valitavad kompetentsid
Soovi korral võib tõendada ühe kompetentsi valitavate kompetentside B.2.5 või B.2.6 hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Kultuuriprojektide juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Sõnastab kultuuriprojekti idee, koostab tegevuskava ja eelarve, lähtudes projekti eesmärgist.
2. Selgitab välja võimalikud rahastusallikad ja koostööpartnerid ning vormistab projektitaotluse etteantud vormile.
3. Teeb ettepanekuid projektimeeskonna moodustamiseks, lähtudes projekti eesmärgist ja sündmuse iseloomust ning arvestades paikkonna kultuuriloolist tausta ja ajaloolist järjepidevust.
4. Koostab projektikirjelduse, aja- ja tegevuskava, lähtudes seatud eesmärkidest.
5. Koostab eelarve ja kirjutab taotlus(ed) vastavalt projektinõuetele.
6. Osaleb projekti elluviimisel vastavalt tegevusplaanile ja ajakavale.
7. Analüüsib elluviidud kultuuriprojekte koos projektimeeskonnaga.
8. Koostab aruande vastavalt etteantud nõuetele.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) kultuurilugu (sh rahvakultuur ja paikkonna kultuuritraditsioonid);
3) kutsealaga seonduvad õigusaktid (sh intellektuaalse omandi kaitse);
4) suhtlemise alused;
5) kirjalik eneseväljendamine.

Hindamismeetod(id): projektikirjeldus ja rahastatud projektitaotluste nimistu (viimase 3 aasta jooksul).
B.2.6 Organisatsiooni juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab organisatsiooni eelarve ja vastutab selle täitmise eest, lähtudes õigusaktidest.
2. Korraldab kinnisvara ja inventari haldamist ning hooldust vastavalt kehtestatud korrale.
3. Komplekteerib meeskonna vastavalt kinnitatud struktuurile, vajadustele ning eelarvele.
4. Juhib, motiveerib ja väärtustab meeskonda organisatsiooni eesmärkide täitmisel, lähtudes üksikisiku arengust ja rahulolust tööga.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse põhialused;
4) asjaajamise alused.

Hindamismeetod(id): portfoolio ja vestlus hindamiskomisjoniga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Kultuurikorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös arvutit tasemetel AO1-AO3, AO7 (punktid 1, 3 ja 5) ja AO12 (vt lisa 2).
2. Valdab oma töös riigikeelt tasemel B2 (vt lisa 3).
3. Loob positiivse töömeeleolu ning head suhted sihtgruppide ja kolleegidega. On nõudmistes konkreetne ja orienteeritud eesmärgile.
4. Kultuurielu korraldamisel on asjalik, kaalutlev ja konkreetne ning lähtub tegevuse plaanist.
5. Suhtleb edukalt inimestega erinevatelt tasanditelt (meedia, publik, kolleegid, ringijuhid jne). On avatud tagasisidele, austab publikut ja analüüsib kriitikat.
6. Arendab erialaseid teadmisi läbi pideva professionaalse õppe (täiendkoolitused jne).
7. Loeb süstemaatiliselt erialast kirjandust ja hoiab end kursis kultuurielu arengusuundadega.
8. Järgib organisatsiooni sisekorraeeskirja, tuleohutuse eeskirja ja turvanõudeid.
9. Järgib ameti- ja erialaseid instruktsioone.

Teadmised:
1) kultuuripoliitika;
2) kultuurilugu (sh rahvakultuur ja paikkonna kultuuritraditsioonid);
3) kutsealaga seonduvad õigusaktid (sh intellektuaalse omandi kaitse);
4) suhtlemise alused;
5) meeskonnatöö;
6) avalik esinemine (sh esinemiskultuur).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-.2.3.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Kultuuritöö
Kutse grupp: Kultuurikorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2654 Filmi-, teatri- jms lavastajad ja -produtsendid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Reet Alev Pajusi vald
Aino Arro Vabahariduse Õpetajate Selts
Urve Gromov Rahvakultuuri Keskus
Jana Karilaid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Egge Kulbok-Lattik Jyväskylä Ülikool
Kaja Tammik Rahvakultuuri Keskus
Irja Targama Põltsamaa Kultuurikeskus
Tiina Tegelmann Jõgeva Maavalitsus
Ene Vohu Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Ülle Välimäe Türi Kultuurimaja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist