Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kultuurikorraldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kultuurikorraldaja, tase 4
EN: Culture Manager, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2023
Kehtib kuni: 07.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti kompetentsi nimetust – paikkonna kultuurielu kavandamise asemel on uues versioonis kogukonna kultuurielu kavandamine.
Töörühm muutis üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust, samuti uuendati enamlevinud ametinimetuste loetelu. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel.
Uuendati kutsestandardis kasutatud terminite lisa. Uute ...
terminitena seletatakse lahti kogukond ja organisatsioon, aga uuendati ka kultuurikorraldaja ja kultuurikorralduse termini sisu.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kultuurikorraldaja tegevusvaldkond on kogukonna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuripärandi ja kohalike traditsioonide hoidmine. Tööülesanded sõltuvad kultuuri- ja loomekeskkonnast, tegutsemise valdkonnast, vastutuse astmest ning organi...satsiooni suurusest. Kultuurikorraldaja loob elanikele tingimused osalemiseks kultuuriprotsessides nii loojate kui tarbijatena.

Kultuurikorraldaja, tase 4 korraldab ja koordineerib paikkonnas kultuuritegevust, kultuurisündmusi ning osaleb ühisprojektides. Kultuurikorraldaja, tase 4 omab ülevaadet kultuurivaldkonnas toimuvast, selle kogukondlikust mõjust ning tunneb selle toimimise põhialuseid.

Lisaks kultuurikorraldaja, tase 4-le tegutseb kutsealal ka:
kultuurikorraldaja, tase 6, kes korraldab, koordineerib ja juhib paikkonnas kultuuritegevust, kultuurisündmusi, algatab ja juhib kultuuriprojekte, arendab koostööd erinevate organisatsioonidega, koordineerib kultuuril põhinevat huviharidust ja -tegevust;
kultuurikorraldaja, tase 7, kes koordineerib, juhib ja arendab kultuurivaldkonda, algatab ja juhib kultuuriprojekte, sh rahvusvahelisi festivale jm koostööprojekte, juhendab ja nõustab teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid isikuid, arendab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd erinevate organisatsioonidega.

Kultuurikorraldaja töökoormus ja -aeg võivad jaotuda ebaühtlaselt, sõltudes töö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel aegadel, nädalavahetustel ja riigipühadel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kogukonna kultuurielu kavandamine
A.2.2. Kultuurisündmuse korraldamine ja vahendamine
A.2.3. Kultuurisündmuse ja -organisatsiooni turundamine
Valitavad tööosad
A.2.4. Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine
A.2.5. Kultuuriprojektide juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kultuurikorraldaja on üldjuhul keskharidusega, tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ning ta on läbinud erialase (täiendus)koolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kultuurikorraldaja, kultuuritöötaja, kultuuritöö spetsialist, kultuuritöö koordinaator, sündmuse korraldaja
A.6 Tulevikuoskused
Oskus tegevusi (töös vajalikke protsesse) eesmärgipäraselt kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.
Oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis kollektiivi tunnet.
Oskus valida ja kasutada tööks vajalikke so...
bivaid digitööriistu ning veebikeskkondi.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kultuurikorraldaja, tase 4 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ning kohustuslikud kompetentsid B.3.1−B.3.3 ja B.3.6. Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.4 ja B.3.5.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
1. Vähemalt kutsekeskharidus või keskharidus ja kultuurikorraldusalane täienduskoolitus või õpib akadeemilises õppes
2. Erialane täienduskoolitus vähemalt 40 tundi
3. Töötamine kultuurikorraldajana või vabatahtlik töö kultuurivaldkonnas
Kutse taastõendamisel
1. Varasem sama ta...
seme kutsetunnistuse olemasolu
2. Kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle ühe aasta
3. Töötamine 4. taseme kultuurikorraldajana

Loe edasi
Peida
B.2 Kultuurikorraldaja, tase 4 üldoskused
1. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome ja ohutuse jaoks algtasemel (lisa 1 − digipädevuste enesehindamisskaala).
2. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
3. Kasutab oma valdkonnas ...
kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
4. Austab oma ja teiste kultuuride, religioonide, identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab nendega.
5. Loob teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
6. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. On täpne, planeerib ja kasutab ressursse (sh aeg) efektiivselt. Jälgib ja kontrollib tööprotsessi jooksul tähtaegadest kinnipidamist.
9. Seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi. Rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt.
10. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid, sh intellektuaalomandi õigust, isikuandmete kaitse seadust, organisatsiooni töökorralduse reegleid, tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kogukonna kultuurielu kavandamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kujundab paikkonna (lisa 2 − kutsestandardis kasutatud terminid) mainet, korraldades kultuurisündmusi, arvestades traditsioone, kohalikke vajadusi jm.
2. Korraldab kogukonna kultuuritraditsioonide säilimiseks sündmusi, huvitegevust jm. Korraldab paikkonna kultuurilist järjepidevust kajastavate materjalide säilitamise taasesitatavas vormis (kroonika, fotod, videod jms).
3. Teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega, osaleb võrgustikutöös.
B.3.2 Kultuurisündmuste korraldamine ja vahendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Sõnastab sündmuse idee ja eesmärgi. Planeerib kultuurisündmuse korraldusprotsessi, arvestades ressursse ja paikkonna kalenderplaani. Vajadusel teeb ettepanekuid kultuurikalendri täiendamiseks.
2. Korraldab kohaliku kultuurisündmuse vastavalt eesmärgile, planeeritud tegevustele ja eelarvele.
3. Hindab pakutava kultuurisündmuse sobivust organisatsioonile ja sihtgruppidele, arvestades mh tingimusi, ressursse, väärtusi, sündmuste kalenderplaani jm. Peab läbirääkimisi osapooltega (nt etendusasutused, produtsendid), täidab kokkuleppeid.
4. Hindab saadud tagasiside põhjal püstitatud eesmärkide saavutatust ja sihtgrupi rahulolu.
5. Oskab erinevate kultuurisündmuste korraldamisel kasutada sündmuse eelarvestamise, juriidilisi ning turunduslikke teadmisi ja oskusi.
B.3.3 Kultuurisündmuste ja –organisatsiooni turundamine 4

Tegevusnäitajad
1. Korraldab kultuurisündmuse reklaamimise, kasutades erinevaid kommunikatsioonikanaleid jm võimalusi.
2. Korraldab piletimüügi vastavalt koostöölepingule, lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.4 ja B.3.5.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Loob tingimused (tagab ruumid, vahendid ja juhendajad) huvitegevuseks, pidades silmas paikkonna elanike huve ja väljakujunenud traditsioone.
2. Tutvustab paikkonna elanikele huvitegevuse võimalusi, kasutades erinevaid võimalusi (kuulutus, sotsiaalmeedia vm).
B.3.5 Kultuuriprojektide juhtimine 6

Tegevusnäitajad
1. Sõnastab kultuuriprojekti eesmärgi ning sellest lähtuvalt moodustab meeskonna, koostab tegevus- ja ajakava ning eelarve. Leiab eesmärgile sobivad ressursiallikad (nt toetusprogrammid, fondid, sponsorid, partnerid). Sõlmib koostöölepingu(d) projekti elluviimiseks.
2. Koordineerib projekti elluviimist, lähtudes tegevusplaanist, ajakavast, eelarvest ja projektitöö põhimõtetest.
3. Hindab ja analüüsib koos projektimeeskonnaga elluviidud kultuuriprojekti tulemuslikkust ning mõju. Koostab nõuetekohase(d) aruande(d).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Kultuurikorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Hoiab end kursis ühiskonnas ja kultuuri valdkonnas toimuvaga.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-08112023-2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Kultuuritöö
Kutse grupp: Kultuurikorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2654 Filmi-, teatri- jms lavastajad ja -produtsendid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Reet Suurkask Eesti Rahvamajade Ühing
Ülle Välimäe Türi Kultuurikeskus
Aino Arro Eesti Rahvamajade Ühing
Urve Gromov Eesti Rahvakultuuri Keskus
Marko Lõhmus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Sandra Nikitin Kose Huvikool
Kai Kannistu Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Krista Dreger Pirita Vaba Aja Keskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist