Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lavamees, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lavamees, tase 3
EN: Stage worker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
3. taseme lavamees monteerib ja demonteerib lavakujunduse ning paigaldab lavadekoratsioonid vastavalt lavameistri juhendamisele ja lavaplaanile.
Paneb etenduse jooksul ning vaheajal üles lavadekoratsioonid ja ehitab neid ümber, lähtudes proovides õpitust. Vastavalt etteantud juhistele teeb lavaku...
junduses pisiparandusi.
Osaleb väljasõitudel, kus lisaks tavapärasele lavatööle tegeleb lavameistri juhendamisel ka dekoratsioonielementide ohutu ja optimaalse ladustamisega sõidukisse.
Töötab nii lavameistri juhendamisel kui omandatud töölõikudes ka iseseisvalt.
Töö eeldab tihedat suhtlemist nii oma meeskonnaga hea ja ohutu tulemuse saavutamiseks kui ka lähemate kolleegidega (valgusala, heliala, inspitsiendid) lavastuse kui terviku paremaks tunnetamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Etenduse ettevalmistamine:
1) lavakujunduse monteerimine;
2) lavastaja ja kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine:
1) lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal;
2) lava (eri)efektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine:
1) la...
vakujunduse demonteerimine;
2) lavakujunduse ladustamine;
3) lavakujunduse transportimine;
4) lavaploki korrashoidmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on tööaeg paindlik. Võib ette tulla töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on vahelduvate tööülesannetega, kuid teatud aspektid võivad olla rutiinsed. Lava on kõrgendatud ohuga tööpiirkond. Võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate ...faktoritega (kemikaalid, tolm jms).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektrilised, mehaanilised jm spetsiifilised töövahendid ning materjalid lavakujunduse monteerimiseks ja lavaseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hoolikus ja täpsus;
loovus;
ruumiline kujutlusvõime;
analüüsivõime;
saavutusvajadus;
iseseisvus ja otsustusvõime;
vastutusvõime (usaldatavus, kohusetunne, enesedistsipliin);
kohanemisvõime ja pingetaluvus;
koostöövalmidus;
arenemisvalmidus ja õppimisvõime;
suhtlemisvalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme lavatöölise kutse taotlemise eelduseks on põhiharidus ja tööalane väljaõpe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lavamees, lavatööline, dekoratsiooni monteerija, lavatehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lavamehe 3. taseme taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Etenduse ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt juhistele. Lavadekoratsioonide liigid on: pehmed dekoratsioonid (kõikvõimalikud riputised, lavakardinad (sh külgkardinad ja aksid), ülakatted, vaheriided, horisondid); raamdekoratsioonid (seinad, paviljonid, ruumilised objektid); plastilised dekoratsioonid (arhitektuuridetailid, skulptuurid, sambad, kaljud, puud-põõsad, autod, rongid jne) ning poodiumid, trepid ja käsipuud.
2. Teeb vajadusel lavakujunduses pisiparandusi vastavalt etteantud juhistele.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite (kinnitusvahendid, side ja ohutusvahendid, akutrell, raskused, eriefektide vedelikud, kõrvaklapid, stangede tasakaal jms) olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) joonestamise põhimõtted;
5) valdkonnaterminoloogia;
6) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.2 Etenduse läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse ümber. Järgib ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
2. Valmistab juhendamisel ette lava (eri)efektide* (lavasuits jne) kasutamise ning paigutab vajalikud materjalid ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
3. Teostab juhendamisel ettevalmistatud eriefekti*.

*Lavamees ei tegele efektidega, mida käsitleb lõhkematerjalide seadus §-des 62–66.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Demonteerib lavakujunduse vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, arvestades lavakujunduse säilimist.
2. Ladustab lavakujunduse elemendid vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, arvestades ohutust ja säilimist.
3. Transpordib lavakujunduse elemendid käsitsi või abivahendeid kasutades sõidukisse, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
4. Paigutab lavakujunduse elemendid sõidukisse ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses.
5. Võtab lavakujunduselemendid sõidukist, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
6. Hoiab lavasüsteemid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
7. Kasutab lavaseadmeid ja -süsteeme heaperemehelikult ja ohutult.
8. Hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks vajalikud käiguteed.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) ladustamise põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Lavamees, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit, tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid ning ametialast kutse-eetikat.
2. Kasutab töös riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 2).
3. Kasutab töös arvutit tasemel AO1-AO3, AO7, AO12 (punktid 1, 3, 5) (vt lisa 1).
4. Arendab tööalaseid teadmisi läbi professionaalse arengu, jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega.
5. Saab aru organisatsiooni ja selle erinevate üksuste funktsioonidest ning teeb vajadusel ettepanekuid töökorralduse muutmiseks.
6. Analüüsib oma tegevust, suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja õpib sellest.
7. Loob head suhted kolleegidega ning on koostöövalmis. Väljendab end arusaadavalt nii kõnes kui ka kirjas. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-2.4.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toivo Kaev Eesti Draamateater
Tõnis Kask Püünemeistrid OÜ
Anton Kulagin RO Estonia
Roland Leesment Endla Teater
Lui Lääts Vanemuise teater
Jaan Mikkel, ekspert
Liina Unt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist