Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lavatehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lavatehnik, tase 3
EN: Stage worker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2023
Kehtib kuni: 07.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti üldoskuste kirjeldusi ja tegevusnäitajaid. Võeti ära kompetents Lavastuse ettevalmistamine. Uuendati terminite lisa – lisati lavaefekti ja lavakujunduse terminid ning täiendati lavaploki termini kirjeldust. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lavatehnik, tase 3 monteerib ja demonteerib lavastuste lavakujundusi ning paigaldab lavadekoratsioonid vastavalt lavameistri juhendamisele ja lavaplaanile. Ta paneb etenduse jooksul ning vaheajal üles lavadekoratsioonid ja ehitab neid ümber, lähtudes proovides õpitust. Vastavalt etteantud juhistele ...teeb lavakujunduses pisiparandusi.
Lavatehnik, tase 3 osaleb väljasõiduetendustel, kus lisaks lavatööle tegeleb lavameistri juhendamisel ka dekoratsioonielementide ohutu ja optimaalse ladustamisega sõidukisse. Lavatehnik, tase 3 töötab lavameistri juhendamisel ja omandatud töölõikudes ka iseseisvalt.
Lisaks lavatehnik, tase 3-le on kutsealal ka:
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid;
juhtiv lavameister, tase 5, kes juhendab lavatehnilist meeskonda, juhib tööprotsesse ja pakub uusi lahendusi ning teeb koostööd etendusasutuse teiste osakondadega.
Töötatakse graafiku alusel, sh nädalavahetustel. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate faktoritega (nt tolm).
Töövahendid on elektrilised ja mehaanilised lavaseadmed (stanged, pöördlava, tõstukid, vajukid) ja muud spetsiifilised töövahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Etenduse ettevalmistamine
A.2.2. Etenduse läbiviimine
A.2.3. Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 3. taseme lavatehnikul põhiharidus ja töö käigus omandatud kutseoskused.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lavatehnik, dekoratsiooni monteerija, lavamees
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
Oskus kasutada ja taaskasutada uusi tehnoloogiaid ja materjale
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lavatehnik, tase 3, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Tööalane väljaõpe
B.2 Lavatehnik, tase 3 üldoskused
1. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
2. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
3. Kasutab arvutit algtasemel (lisa 1 – digipädevuste enesehindamisskaala).
4. Teeb koostööd kol...
leegidega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
5. Hoolitseb meeskonnas positiivse õhkkonna ja heade suhete säilimise eest. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt.
6. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
9. Toob tasakaalukalt, põhjendatult ja selgelt välja teise tegevuse positiivsed ja negatiivsed aspektid, pakkudes välja võimalikud lahendused puudujääkide kõrvaldamiseks.
10. Kohaneb kiiresti ja paindlikult ootamatute olukordadega, leiab lahendusi ning säilitab adekvaatse toimivuse.
11. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
12. Tuleb toime rahulolematuse, eesmärkide mittetäitumise, läbikukkumise jm negatiivsete tunnetega.
13. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja töökultuurist.
14. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada oma arengueesmärgid (nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Etenduse ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt juhistele (lisa 2 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Teeb vajadusel lavakujunduses pisiparandusi vastavalt etteantud juhistele.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
B.3.2 Etenduse läbiviimine 3

Tegevusnäitajad
1. Ehitab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse ümber. Järgib ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
2. Valmistab ette ja teostab juhendamisel lavaefektide kasutamise ning paigutab vajalikud materjalid ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
B.3.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 3

1. Demonteerib lavakujunduse vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, tagades lavakujunduse säilimise.
2. Ladustab lavakujunduse elemendid ladustamispaikadesse (sõiduk, dekoratsiooniladu jms) vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, tagades lavakujunduse säilimise.
3. Transpordib lavakujunduse elemendid käsitsi või abivahendeid kasutades, paigutades lavakujunduse elemendid ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses, tagades lavakujunduse säilimise.
4. Hoiab lavaploki, -seadmed ja lavastusvahendid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
5. Kasutab lavaseadmeid ning lavastusvahendeid heaperemehelikult ja ohutult vastavalt oma pädevusele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Lavatehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Järgib töö- ja tuleohutuse eeskirju ning kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni töökorralduse reegleid, ametijuhendit ning organisatsiooni head tava.
3. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Probleemide korral teavitab otsest juhti.
4. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.
5. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga.
6. Vastutab oma töölõigus varade ja seadmete tervikliku säilimise eest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-08112023-2.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Roland Leesment SA Endla
Taivo Pahmann Rahvusooper Estonia
Inga Vares Eesti Lavastuskunstnike Liit
Siim Saarsen SA Ugala
Anton Kulagin Eventech OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist