Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lavatehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lavatehnik, tase 3
EN: Stage worker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lavatehnik, tase 3 monteerib ja demonteerib lavastuste lavakujundusi ning paigaldab lavadekoratsioonid vastavalt lavameistri juhendamisele ja lavaplaanile. Ta paneb etenduse jooksul ning vaheajal üles lavadekoratsioonid ja ehitab neid ümber, lähtudes proovides õpitust. Vastavalt etteantud juhistele... teeb lavakujunduses pisiparandusi.
Lavatehnik, tase 3 osaleb väljasõiduetendustel, kus lisaks lavatööle tegeleb lavameistri juhendamisel ka dekoratsioonielementide ohutu ja optimaalse ladustamisega sõidukisse.
Lavatehnik, tase 3 töötab lavameistri juhendamisel ja omandatud töölõikudes ka iseseisvalt.

Lisaks lavatehnik, tase 3-le on kutsealal ka:
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid;
juhtiv lavameister, tase 5, kes juhendab lavatehnilist meeskonda, juhib tööprotsesse ja pakub uusi lahendusi, teeb koostööd etendusasutuse teiste osakondadega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Etenduse ettevalmistamine
1. Lavakujunduse monteerimine.
2. Lavastaja-kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine
1. Lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal.
2. Lavaefektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
1. Lavakujunduse ...
demonteerimine.
2. Lavakujunduse ladustamine.
3. Lavakujunduse transportimine.
4. Lavaploki ja -seadmete ning lavastusvahendite korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine
1. Tehnilise proovi läbiviimine.
2. Lavatehniliste materiaalsete ressursside kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse graafiku alusel, sh nädalavahetustel. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate faktoritega (nt tolm).
A.4 Töövahendid
Elektrilised ja mehaanilised lavaseadmed (stanged, pöördlava, tõstukid, vajukid) jm spetsiifilised töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised täpsus, loovus, ruumiline kujutlusvõime, analüüsi- ja otsustusvõime, kohusetunne, pingetaluvus, koostöövalmidus ja õppimisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 3. taseme lavatehnikul põhiharidus ja töö käigus omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lavatehnik, dekoratsiooni monteerija, lavamees.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Etenduse ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt juhistele (lisa 2 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Teeb vajadusel lavakujunduses pisiparandusi vastavalt etteantud juhistele.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
B.2.2 Etenduse läbiviimine 3

Tegevusnäitajad
1. Ehitab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse ümber. Järgib ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
2. Valmistab ette ja teostab juhendamisel lavaefektide kasutamise ning paigutab vajalikud materjalid ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
B.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 3

1. Demonteerib lavakujunduse vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, tagades lavakujunduse säilimise.
2. Ladustab lavakujunduse elemendid ladustamispaikadesse (sõiduk, dekoratsiooniladu jms) vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele, tagades lavakujunduse säilimise.
3. Transpordib lavakujunduse elemendid käsitsi või abivahendeid kasutades, paigutades lavakujunduse elemendid ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses, tagades lavakujunduse säilimise.
4. Hoiab lavaploki, -seadmed ja lavastusvahendid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
5. Kasutab lavaseadmeid ning lavastusvahendeid heaperemehelikult ja ohutult vastavalt oma pädevusele.
B.2.4 Lavastuse ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab lavakujunduse ohutult vastavalt juhistele.
2. Vastutab oma töölõigus varade ja seadmete tervikliku säilimise eest, sh ringreisidel ja väljasõitudel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Lavatehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Järgib töö- ja tuleohutuse eeskirju ning kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni töökorralduse reegleid, ametijuhendit ning organisatsiooni head tava.
3. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Probleemide korral teavitab otsest juhti.
4. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.
5. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga.
6. Vastutab oma töölõigus varade ja seadmete tervikliku säilimise eest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.7/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toivo Kaev Eesti Draamateater
Eve Komissarov Ugala teater, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Anton Kulagin Eesti Teatriliit
Roland Leesment Endla Teater
Rein Neimar Eesti Teatriliit
Taivo Pahmann Rahvusooper Estonia
Inga Vares Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Kunstiakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist