Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtiv lavameister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Juhtiv lavameister, tase 5
EN: Stage manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme juhtiv lavameister tagab ja koordineerib lavakujunduse ohutu ja plaanikohase paigaldamise ning juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid kinnitatud lavaplaani järgi. Koordineerib lavadekoratsioonide vahetamist ja liigutamist etenduse või proovi ajal ning vastutab nende ...toimingute korrektse läbiviimise eest. Juhatab monteerimistöid ohutult, ratsionaalselt ja ettenägelikult. Kontrollib ja juhendab lavatööliste ettevalmistustöid enne proovi ja etendust (ka väljasõiduetendustel). Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiirelt ja loovalt. Tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesituse ning montaaži vastavalt olukorrale, koostades selleks detailse lavaplaani koostöös kunstniku/lavastajaga.
Töö eeldab algatusvõimet, vastutustunnet ning oskust töötada meeskonnas. Töös on oluline mõttekiirus, täpsus ja tehniline loovus.
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks, et tagada planeeritud lavastuse õigeaegne valmimine.
Juhtiv lavameister koordineerib ja planeerib dünaamiliselt lavastusmeeskonna tööjaotust repertuaariplaanile ja organisatsiooni sisereeglitele vastavalt.
Vajalik on arvuti kasutamise oskus nii etenduse läbiviimisel ja operatiivsete muudatuste tegemisel kui ka lavaplaanide lugemisel, täiendamisel ja väljasõiduetenduse kohandamisel kohalikele oludele.
Töö eeldab võõrkeele (soovitavalt inglise keel) oskamist, eelkõige seoses lavatehnilise spetsiifikaga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Etenduse ettevalmistamine:
1) lavakujunduse monteerimine;
2) lavastaja ja kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine:
1) lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal;
2) (eri)efektide kasutamine laval.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine:
1) l...
avakujunduse demonteerimine;
2) lavakujunduse ladustamine;
3) lavakujunduse transportimine;
4) lavaploki korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine:
1) osalemine tehnilistes aruteludes;
2) nõustamine.

A.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine:
1) inimressursside juhtimine;
2) lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

A.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine:
1) lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale;
2) suhtlemine kohaliku vastuvõtjaga.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on tööaeg paindlik. Võib ette tulla töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on vahelduvate tööülesannetega, kuid teatud aspektid võivad olla rutiinsed. Lava on kõrgendatud ohuga tööpiirkond. Võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate ...faktoritega (kemikaalid, tolm jms).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektrilised, mehaanilised jm spetsiifilised töövahendid ning materjalid lavakujunduse monteerimiseks ja lavaseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hoolikus ja täpsus;
loovus;
ruumiline kujutlusvõime;
analüüsivõime;
saavutusvajadus;
iseseisvus ja otsustusvõime;
vastutusvõime (usaldatavus, kohusetunne, enesedistsipliin);
kohanemisvõime ja pingetaluvus;
koostöövalmidus;
arenemisvalmidus ja õppimisvõime;
suhtlemisvalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme juhtiva lavameistri kutse taotlemise eelduseks on 3. taseme lavamehe ja 4. taseme lavameistri kutseoskusnõuded. Juhtiva lavameistri 5. taseme kutse taotlemisel on soovitav keskharidus ja erialane täienduskoolitus ning kutsealane töökogemus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmis...
e korras.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lavamees, lavatööline, dekoratsioonimonteerija, lavatehnik, lavameister, pealavameister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juhtiva lavameistri 5. taseme kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Etenduse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Tagab ja koordineerib lavakujunduse ohutu paigaldamise vastavalt lavaplaanile.
2. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt etteantud lavaplaanile.
3. Juhendab pisiparanduste tegemist või teeb ise lavakujunduses pisiparandusi ning suunab kujunduselemendid spetsialistide juurde remonti.
4. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
5. Kontrollib töövahendite (kinnitusvahendid, side ja ohutusvahendid, akutrell, raskused, eriefektide vedelikud, kõrvaklapid, stangede tasakaal jms) olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
6. Koostab koostöös kunstnikuga lavaplaani, mis tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesitamise ning montaaži vastavalt olukorrale.
7. Tagab etenduste läbiviimiseks kulumaterjalide olemasolu (teip, naelad, kruvid jne) vastavalt lava- ja repertuaariplaanile.
8. Planeerib lavakujunduste parandustööde tegemise vastavalt mängukavale.
9. Osaleb teatri hankeplaani koostamisel vastavalt oma pädevusele.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) lavakujunduse alused;
6) suhtlemise alused;
7) organisatsiooni juhtimise alused;
8) töö- ja tuleohutusnõuded;
9) joonestamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.2 Etenduse läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koordineerib lavakujunduse ümberehitust vastavalt ettenähtud plaanile.
2. Juhendab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse vahetust või vahetab ise lavakujundust. Järgib seejuures ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
3. Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiiresti ja loovalt, pidades silmas etenduse olukorda ning ohutusnõudeid.
4. Vahetab etenduse ajal lavakujundust, kasutades elektromehaanilisi seadmeid ja järgides ohutusnõudeid ning kooskõlastatud plaane.
5. Valmistab ette (eri)efektide (lavaaur suitsu ja muude nähtuste imiteerimiseks jne)* kasutamise laval ja paigutab vajalikud materjalid ja/või seadmed ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
6. Juhendab ettevalmistatud eriefekti* kasutamist või teostab eriefekti ise.
7. Nõustab vajadusel eriefektide* planeerimist ja/või kasutamist, arvestades lavakujunduse ja -ruumi eripäradega.

*Juhtiv lavameister ei tegele efektidega, mida käsitleb lõhkematerjalide seadus §-des 62–66.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) lavakujunduse alused;
6) suhtlemise alused;
7) organisatsiooni juhtimise alused;
8) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ja vajadusel teostab lavakujunduse demonteerimist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
2. Planeerib lavakujunduste demontaaži vastavalt mängukavale.
3. Juhib ja vajadusel teostab lavakujunduse ladustamist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
4. Planeerib ja koordineerib lavakujunduste optimaalse ladustamise olemasolevale pinnale vastavalt ohutusnõuetele ja repertuaariplaanile, tagades elementide ohutu säilimise.
5. Tellib vajadusel lavakujunduse elementide säilitamiseks katted ja/või transpordikastid.
6. Juhendab ja vajadusel teostab lavakujunduse elementide transporti sõidukisse käsitsi või abivahendeid kasutades, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
7. Juhendab ja vajadusel teostab lavakujunduse elementide paigutamist sõidukisse ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses.
8. Juhendab ja vajadusel teostab lavakujunduselementide mahalaadimist sõidukist, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
9. Juhindudes ohutusnõuetest kontrollib järjepidevalt lavasüsteemide toimimist ja tagab nende töökindluse.
10. Hoiab lavasüsteemid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
11. Kasutab lavaseadmeid ja -süsteeme heaperemehelikult ja ohutult, vajadusel organiseerib lavaploki suurpuhastuse.
12. Tagab juurdepääsu kõikidele vajalikele seadmetele ja hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks ja evakuatsiooniks vajalikud käiguteed.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) ladustamise põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) lavakujunduse alused;
6) suhtlemise alused;
7) organisatsiooni juhtimise alused;
8) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.4 Lavastuse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb lavakujunduse tehnilistes aruteludes, vajadusel teeb ettepanekuid, lähtudes lavatehnilistest võimalustest ja tingimustest (sh materjali valiku ja/või konstruktisooni jms kohta) ja ohutusest, arvestades lavakujunduse terviku ja kunstniku taotlustega.
2. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal lavakujunduse monteerimiseks ja demonteerimiseks vajaliku aja- ja inimressursi.
3. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal kujunduse ladustamiseks vajaliku ruumi suuruse ja tingimused.
4. Teeb ettepanekuid dekoratsioonide ladustamise ja monteerimise/demonteerimise aja optimeerimiseks.
5. Annab nõu lavakujunduse konstruktsiooni, ülesehituse vms osas, lähtudes oma lavatehnilisest pädevusest.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) lavakujunduse alused;
5) suhtlemise alused;
6) teatriajalugu;
7) joonestamise põhimõtted;
8) organisatsiooni juhtimise alused;
9) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koordineerib ja planeerib lavastusmeeskonna tööjaotust dünaamiliselt ja vastavalt repertuaariplaanile ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
2. Juhendab ja abistab töötajaid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
3. Teeb ettepanekuid töö kvaliteedi parandamiseks vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
4. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab lavastusmeeskonnale lavakujundust ja -tehnikat.
5. Koostab vajadusel etteantud andmete järgi (meeskonna suurus, mängukava jms) eelarve.
6. Tagab arvestuse pidamise lavaehituses olevate varade (tööriistad, -seadmed, -vahendid) haldamise ja juhtimise üle.
7. Vastutab väljasõitudel ning ringreisidel varade tervikliku säilimise eest.
8. Kontrollib ja organiseerib varade heaperemehelikku ja sihtotstarbelist kasutamist, nõuetekohast ladustamist ning turvalist logistikat teatri igapäevatöös.
9. Lavatehniliste ressursside kadumise või hävimise korral selgitab välja põhjused ja võtab kasutusele meetmed edaspidiseks.
10. Teeb ettepanekuid seadmete parandamiseks, mahakandmiseks ja/või uute soetamiseks.
11. Koostab vajadusel lähtuvalt andmetest (repertuaariplaan, mängukava, lavakujundus, eelarve jms) eelarve.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) suhtlemise alused;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) töö- ja tuleohutusnõuded;
7) valdkonnaga seotud õigusaktid;
8) majandusarvestuse alused.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hangib enne väljasõiduetendust väljasõidupaiga plaanid ja viib ennast kurssi kohalike võimalustega.
2. Hindab väljasõidupaiga ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ning võrdleb algse esinemispaiga ja lavakujundusega.
3. Teeb ettepanekuid ja vajadusel kohandab lavastuse kujundust vastavalt esinemispaiga spetsiifikale, kooskõlastades selle kunstniku ja lavastajaga.
4. Planeerib vajadusel lavameeskonna suuruse ja tööaja.
5. Planeerib, teeb koostööd ja sõlmib kokkulepped kohaliku vastuvõtja ja/või esinemispaiga eest vastutava personaliga, lähtudes eesmärgist (vahendid, ruumid, lisajõud jms).
6. Suhtleb vastuvõtja ja/või esinemispaiga eest vastutava personaliga, et lahendada planeeritava lavakujunduse kohandamisel tekkinud küsimusi.
7. Koostab ja saadab vajadusel lavastuse tehnilise dokumentatsiooni, lähtudes esinemispaiga spetsiifikast.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) suhtlemise alused;
5) organisatsiooni juhtimise alused;
6) töö- ja tuleohutusnõuded;
7) lavakujunduse alused;
8) valdkonnaga seotud õigusaktid.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Juhtiv lavameister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit, tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid ning ametialast kutse-eetikat.
2. Kasutab töös riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) tasemel B1 (vt lisa 2).
3. Kasutab töös arvutit tasemel AO1-AO4, AO7 (punktid 1, 3, 5) (vt lisa 1).
4. Arendab tööalaseid teadmisi läbi professionaalse arengu, jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega.
5. Saab aru organisatsiooni ja selle erinevate üksuste funktsioonidest ning teeb vajadusel ettepanekuid töökorralduse muutmiseks.
6. Analüüsib oma tegevust, suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja õpib sellest.
7. Loob head suhted kolleegidega ning on koostöövalmis. Väljendab end arusaadavalt nii kõnes kui ka kirjas. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-2.4.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toivo Kaev Eesti Draamateater
Tõnis Kask Püünemeistrid OÜ
Anton Kulagin RO Estonia
Roland Leesment Endla Teater
Lui Lääts Vanemuise teater
Jaan Mikkel, ekspert
Liina Unt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist