Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtiv lavameister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juhtiv lavameister, tase 5
EN: Stage manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2023
Kehtib kuni: 07.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti üldoskuste kirjeldusi ja tegevusnäitajaid. Uuendati terminite lisa – lisati lavaefekti ja lavakujunduse terminid ning täiendati lavaploki termini kirjeldust. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juhtiv lavameister, tase 5 tagab ning koordineerib lavakujunduste ohutu ja plaanikohase paigaldamise. Ta juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid ning transpordi ja ladustamise töid. Juhtiv lavameister, tase 5 koordineerib lavatehnilise meeskonna töid ning vastutab nende korrektse... läbiviimise eest. Ta reageerib etendustel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiirelt ja loovalt. Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks.

Lisaks juhtiv lavameister, tase 5-le on kutsealal ka:
lavatehnik, tase 3, kes teeb lavakujunduste montaaži, transpordi ja ladustamise töid vastavalt lavameistrilt saadud juhistele;
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid.
Töötatakse graafiku alusel, sh nädalavahetustel. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate faktoritega (nt tolm).
Töövahendid on elektrilised ja mehaanilised lavaseadmed (stanged, pöördlava, tõstukid, vajukid) ja muud spetsiifilised töövahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Etenduse ettevalmistamine
A.2.2. Etenduse läbiviimine
A.2.3. Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
A.2.4. Lavastuse ettevalmistamine
A.2.5. Lavatehnilise meeskonna juhtimine
A.2.6. Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 5. taseme juhtival lavameistril keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ning tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Vanemlavameister, pealavameister
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
Oskus kasutada oma töös uut tehnoloogiat ja joonestamistarkvara. Personalitöö oskus. Meeskonnajuhtimise oskus. Materjalide tundmine ja taaskasutus. Oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juhtiv lavameister, tase 5, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Läbitud erialane täienduskoolitus
3. Kompetentside kujunemiseks vajalik vähemalt 3aastane erialane töökogemus
B.2 Juhtiv lavameister, tase 5 üldoskused
1. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
2. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
3. Kasutab inglise keelt tasemel B1, sh ingliskeelset terminoloogiat (lisa 1 − keelte oskustaseme...
te kirjeldused).
4. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
5. Teeb koostööd kolleegidega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoolitseb meeskonnas positiivse õhkkonna ja heade suhete säilimise eest.
7. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
8. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
9. Innustab teisi rakendama oma potentsiaali, saavutama eesmärke ning arendama võimeid.
10. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
11. Toob tasakaalukalt, põhjendatult ja selgelt välja teise tegevuse positiivsed ja negatiivsed aspektid, pakkudes välja võimalikud lahendused puudujääkide kõrvaldamiseks.
12. Kohaneb kiiresti ja paindlikult ootamatute olukordadega, leiab lahendusi ning säilitab adekvaatse toimivuse.
13. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
14. Tuleb toime rahulolematuse, eesmärkide mittetäitumise, läbikukkumise jm negatiivsete tunnetega.
15. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja töökultuurist.
16. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada oma arengueesmärgid (nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Etenduse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tagab ja koordineerib lavakujunduse ohutu paigaldamise vastavalt kooskõlastatud lavaplaanile. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt lavaplaanile (lisa 3 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Juhendab pisiparanduste tegemist või teeb ise lavakujunduses pisiparandusi ning suunab kujunduselemendid spetsialistide juurde remonti.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
5. Koostab koostöös kunstnikuga lavaplaani, mis tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesitamise ning montaaži vastavalt olukorrale.
6. Tagab etenduste läbiviimiseks kulumaterjalide olemasolu (teip, naelad, kruvid jne) vastavalt lava- ja repertuaariplaanile.
7. Planeerib lavakujunduste parandustööde tegemise vastavalt mängukavale.
8. Osaleb teatri hankeplaani koostamisel vastavalt oma pädevusele.
B.3.2 Etenduse läbiviimine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab lavakujunduse ümberehitust vastavalt ettenähtud plaanile. Juhendab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse vahetust või vahetab ise lavakujundust. Järgib seejuures ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid. Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiiresti ja loovalt, pidades silmas etenduse olukorda ning ohutusnõudeid. Vahetab etenduse ajal lavakujundust, kasutades elektromehaanilisi seadmeid ja järgides ohutusnõudeid ning kooskõlastatud plaane.
2. Valmistab ette lavaefektide kasutamise ja paigutab vajalikud materjalid ja/või seadmed ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
3. Juhendab ettevalmistatud lavaefekti kasutamist või teostab lavaefekti ise.
4. Korraldab vajadusel lavaefektide planeerimist ja/või kasutamist, arvestades lavakujunduse ja ruumi eripäradega.
B.3.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Juhib ja korraldab lavadekoratsioonide demonteerimist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
2. Planeerib lavakujunduste demontaaži vastavalt mängukavale.
3. Tagab lavakujunduse ladustamise vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
4. Planeerib lavakujunduste optimaalse ladustamise olemasolevale pinnale vastavalt ohutusnõuetele ja repertuaariplaanile, tagades elementide ohutu säilimise.
5. Juhendab ja vajadusel teostab lavakujunduse elementide paigutamise koormasse käsitsi või abivahendeid kasutades ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses, tagades lavakujunduse säilimise.
6. Kontrollib järjepidevalt lavaseadmete ja lavastusvahendite toimimist ning tagab nende töökindluse, juhindudes ohutusnõuetest. Hoiab lavaseadmed ja lavastusvahendid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
7. Hoiab lavaploki korras, tagades juurdepääsu kõikidele vajalikele seadmetele ja hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks ja evakuatsiooniks vajalikud käiguteed.
8. Kasutab lavaseadmeid ning lavastusvahendeid heaperemehelikult ja ohutult vastavalt oma pädevusele.
B.3.4 Lavastuse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Osaleb lavakujunduse tehnilistes aruteludes, vajadusel teeb ettepanekuid, lähtudes lavatehnilistest võimalustest, tingimustest (sh materjali valiku ja/või konstruktsiooni jms kohta) ja ohutusest, arvestades lavakujunduse terviku ja kunstniku taotlustega.
2. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal lavakujunduse monteerimiseks ja demonteerimiseks vajaliku aja- ja inimressursi.
3. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal kujunduse ladustamiseks vajaliku ruumi suuruse ja tingimused.
4. Teeb ettepanekuid dekoratsioonide ladustamise ja monteerimise/demonteerimise paremaks korraldamiseks ning aja optimeerimiseks igapäevaselt mängukavaga arvestades.
5. Planeerib, korraldab ja viib läbi tehnilisi proove, tuginedes vastuvõetud kavanditele ja kokkulepitud tingimustele.
B.3.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koordineerib ja planeerib lavatehnilise meeskonna tööjaotust vastavalt repertuaariplaanile ning töökorralduse reeglitele.
2. Juhendab ja abistab töötajaid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele.
3. Teeb ettepanekuid töö kvaliteedi parendamiseks vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
4. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab lavastusmeeskonnale lavakujundust ja tehnikat.
5. Annab sisendi etenduse ekspluateerimise eelarve koostamiseks, arvestades meeskonna suuruse, mängukoha, mängukava ja muu vajalikuga.
6. Vastutab lavaehituses olevate varade (tööriistad, seadmed, -vahendid) haldamise ja tervikliku säilimise eest.
7. Kontrollib ja organiseerib varade heaperemehelikku ja sihtotstarbelist kasutamist, hooldamist, nõuetekohast ladustamist ning turvalist logistikat teatri igapäevatöös.
8. Lavatehniliste ressursside kadumise või hävimise korral selgitab välja põhjused ja lahendab olukorra. Korraldab seadmete parandamise, mahakandmise ja uute soetamise.
9. Annab sisendi aastaeelarve koostamiseks, arvestades repertuaariplaani, mängukava, lavakujundusi jm. Järgib etteantud eelarvet, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks vastavalt ilmnenud vajadustele.
B.3.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Hangib enne väljasõiduetendust väljasõidupaiga plaanid ja viib ennast kurssi kohalike võimalustega. Hindab väljasõidupaiga ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ning võrdleb algse esinemispaiga ja lavakujundusega.
2. Teeb ettepanekuid ja vajadusel kohandab lavastuse kujundust vastavalt esinemispaiga spetsiifikale, kooskõlastades selle kunstniku ja lavastajaga. Planeerib lavatehnilise meeskonna suuruse ja tööaja.
3. Teeb ettepanekud logistika korraldamiseks, kontrollib kokkulepitud logistilise lahenduse täitmist.
4. Planeerib ja teeb koostööd ning sõlmib kokkulepped kohaliku vastuvõtja ja esinemispaiga eest vastutava personaliga, lähtudes eesmärgist ja oludest (vahendid, ruumid, tehnilised võimalused, inimressurss jm).
5. Suhtleb esinemispaiga eest vastutava isikuga, et lahendada lavakujunduse paigaldamisega seotud küsimusi.
6. Koostab ja vajadusel saadab vastuvõtjale lavastuse tehnilise dokumentatsiooni, lähtudes esinemispaiga spetsiifikast.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Juhtiv lavameister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Seab meeskonnaliikmete tööle organisatsiooni eesmärkidest lähtuvad eesmärgid. Planeerib ja koordineerib meeskonna ja töötajate tegevusi.
2. Vaatleb ja jälgib kolleegi tegevust, analüüsib ja tagasisidestab seda, et anda nõu, kuidas mingit protsessi, ülesannet vm kõige tulemuslikumalt ja tõhusamalt teha.
3. Järgib töö- ja tuleohutuse eeskirju ning kasutab isikukaitsevahendeid. Kontrollib ohutusnõuete täitmist igas tööetapis. Teeb vastutavale isikule ettepanekuid tööohutuse parendamiseks.
4. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni töökorralduse reegleid, ametijuhendit ning organisatsiooni head tava. Tutvustab uutele kolleegidele vajalikke kokkuleppeid ja reegleid.
5. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Probleemide korral leiab lahenduse. Vajadusel teeb muudatuse töökorralduses koostöös otsese juhiga.
6. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt. Tagab ressursside optimaalse kasutamise. Peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest ning kontrollib nendest kinnipidamist.
7. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga ja tehnoloogiliste uuendustega.
8. Juhendab kolleege ja korraldab vajadusel koolitusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-08112023-2.6/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Roland Leesment SA Endla
Taivo Pahmann Rahvusooper Estonia
Inga Vares Eesti Lavastuskunstnike Liit
Siim Saarsen SA Ugala
Anton Kulagin Eventech OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist