Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtiv lavameister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juhtiv lavameister, tase 5
EN: Stage manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juhtiv lavameister, tase 5 tagab ja koordineerib lavakujunduste ohutu ja plaanikohase paigaldamise. Ta juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid ning transpordi ja ladustamise töid. Juhtiv lavameister, tase 5 koordineerib lavatehnilise meeskonna töid ning vastutab nende korrektse l...äbiviimise eest. Ta reageerib etendustel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiirelt ja loovalt.
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks.

Lisaks juhtiv lavameister, tase 5-le on kutsealal ka:
lavatehnik, tase 3, kes teeb lavakujunduste montaaži, transpordi ja ladustamise töid vastavalt lavameistrilt saadud juhistele;
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Etenduse ettevalmistamine
1. Lavakujunduse monteerimine.
2. Lavastaja-kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine
1. Lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal.
2. Lavaefektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
1. Lavakujunduse ...
demonteerimine.
2. Lavakujunduse ladustamine.
3. Lavakujunduse transportimine.
4. Lavaploki ja -seadmete ning lavastusvahendite korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine
1. Osalemine tehnilistes aruteludes.
2. Tehnilise proovi läbiviimine.

A.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine
1. Inimressursside juhtimine.
2. Lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

A.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine
1. Lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale.
2. Koostöö kohaliku vastuvõtjaga.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse graafiku alusel, sh nädalavahetustel. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate faktoritega (nt tolm).
A.4 Töövahendid
Elektrilised ja mehaanilised lavaseadmed (stanged, pöördlava, tõstukid, vajukid) jm spetsiifilised töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised täpsus, loovus, ruumiline kujutlusvõime, analüüsi- ja otsustusvõime, kohusetunne, pingetaluvus, koostöövalmidus ja õppimisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 5. taseme juhtival lavameistril keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ning tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vanemlavameister, pealavameister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Etenduse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tagab ja koordineerib lavakujunduse ohutu paigaldamise vastavalt kooskõlastatud lavaplaanile. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt lavaplaanile (lisa 3 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Juhendab pisiparanduste tegemist või teeb ise lavakujunduses pisiparandusi ning suunab kujunduselemendid spetsialistide juurde remonti.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
5. Koostab koostöös kunstnikuga lavaplaani, mis tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesitamise ning montaaži vastavalt olukorrale.
6. Tagab etenduste läbiviimiseks kulumaterjalide olemasolu (teip, naelad, kruvid jne) vastavalt lava- ja repertuaariplaanile.
7. Planeerib lavakujunduste parandustööde tegemise vastavalt mängukavale.
8. Osaleb teatri hankeplaani koostamisel vastavalt oma pädevusele.
B.2.2 Etenduse läbiviimine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab lavakujunduse ümberehitust vastavalt ettenähtud plaanile. Juhendab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse vahetust või vahetab ise lavakujundust. Järgib seejuures ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid. Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiiresti ja loovalt, pidades silmas etenduse olukorda ning ohutusnõudeid. Vahetab etenduse ajal lavakujundust, kasutades elektromehaanilisi seadmeid ja järgides ohutusnõudeid ning kooskõlastatud plaane.
2. Valmistab ette lavaefektide kasutamise ja paigutab vajalikud materjalid ja/või seadmed ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
3. Juhendab ettevalmistatud lavaefekti kasutamist või teostab lavaefekti ise.
4. Korraldab vajadusel lavaefektide planeerimist ja/või kasutamist, arvestades lavakujunduse ja ruumi eripäradega.
B.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Juhib ja korraldab lavadekoratsioonide demonteerimist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
2. Planeerib lavakujunduste demontaaži vastavalt mängukavale.
3. Tagab lavakujunduse ladustamise vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
4. Planeerib lavakujunduste optimaalse ladustamise olemasolevale pinnale vastavalt ohutusnõuetele ja repertuaariplaanile, tagades elementide ohutu säilimise.
5. Juhendab ja vajadusel teostab lavakujunduse elementide paigutamise koormasse käsitsi või abivahendeid kasutades ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses, tagades lavakujunduse säilimise.
6. Kontrollib järjepidevalt lavaseadmete ja lavastusvahendite toimimist ning tagab nende töökindluse, juhindudes ohutusnõuetest. Hoiab lavaseadmed ja lavastusvahendid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
7. Hoiab lavaploki korras, tagades juurdepääsu kõikidele vajalikele seadmetele ja hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks ja evakuatsiooniks vajalikud käiguteed.
8. Kasutab lavaseadmeid ning lavastusvahendeid heaperemehelikult ja ohutult vastavalt oma pädevusele.
B.2.4 Lavastuse ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad
1. Osaleb lavakujunduse tehnilistes aruteludes, vajadusel teeb ettepanekuid, lähtudes lavatehnilistest võimalustest, tingimustest (sh materjali valiku ja/või konstruktsiooni jms kohta) ja ohutusest, arvestades lavakujunduse terviku ja kunstniku taotlustega.
2. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal lavakujunduse monteerimiseks ja demonteerimiseks vajaliku aja- ja inimressursi.
3. Prognoosib esitatud lavakujunduse kavandite jms põhjal kujunduse ladustamiseks vajaliku ruumi suuruse ja tingimused.
4. Teeb ettepanekuid dekoratsioonide ladustamise ja monteerimise/demonteerimise paremaks korraldamiseks ning aja optimeerimiseks igapäevaselt mängukavaga arvestades.
5. Planeerib, korraldab ja viib läbi tehnilisi proove, tuginedes vastuvõetud kavanditele ja kokkulepitud tingimustele.
B.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine 5

Tegevusnäitajad
1. Koordineerib ja planeerib lavatehnilise meeskonna tööjaotust vastavalt repertuaariplaanile ning töökorralduse reeglitele.
2. Juhendab ja abistab töötajaid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele.
3. Teeb ettepanekuid töö kvaliteedi parendamiseks vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
4. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab lavastusmeeskonnale lavakujundust ja tehnikat.
5. Annab sisendi etenduse ekspluateerimise eelarve koostamiseks, arvestades meeskonna suuruse, mängukoha, mängukava ja muu vajalikuga.
6. Vastutab lavaehituses olevate varade (tööriistad, seadmed, -vahendid) haldamise ja tervikliku säilimise eest.
7. Kontrollib ja organiseerib varade heaperemehelikku ja sihtotstarbelist kasutamist, hooldamist, nõuetekohast ladustamist ning turvalist logistikat teatri igapäevatöös.
8. Lavatehniliste ressursside kadumise või hävimise korral selgitab välja põhjused ja lahendab olukorra. Korraldab seadmete parandamise, mahakandmise ja uute soetamise.
9. Annab sisendi aastaeelarve koostamiseks, arvestades repertuaariplaani, mängukava, lavakujundusi jm. Järgib etteantud eelarvet, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks vastavalt ilmnenud vajadustele.
B.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Hangib enne väljasõiduetendust väljasõidupaiga plaanid ja viib ennast kurssi kohalike võimalustega. Hindab väljasõidupaiga ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ning võrdleb algse esinemispaiga ja lavakujundusega.
2. Teeb ettepanekuid ja vajadusel kohandab lavastuse kujundust vastavalt esinemispaiga spetsiifikale, kooskõlastades selle kunstniku ja lavastajaga. Planeerib lavatehnilise meeskonna suuruse ja tööaja.
3. Teeb ettepanekud logistika korraldamiseks, kontrollib kokkulepitud logistilise lahenduse täitmist.
4. Planeerib ja teeb koostööd ning sõlmib kokkulepped kohaliku vastuvõtja ja esinemispaiga eest vastutava personaliga, lähtudes eesmärgist ja oludest (vahendid, ruumid, tehnilised võimalused, inimressurss jm).
5. Suhtleb esinemispaiga eest vastutava isikuga, et lahendada lavakujunduse paigaldamisega seotud küsimusi.
6. Koostab ja vajadusel saadab vastuvõtjale lavastuse tehnilise dokumentatsiooni, lähtudes esinemispaiga spetsiifikast.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Juhtiv lavameister, tase 5 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab korrektset suhtluskeelt ja erialast, sh ingliskeelset terminoloogiat. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused).
3. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja ning ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isiku- ja töökaitsevahendeid. Kontrollib ohutusnõuete täitmist igas tööetapis. Teeb vastutavale isikule ettepanekuid tööohutuse parendamiseks.
4. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit ning organisatsiooni head tava. Tutvustab uutele kolleegidele vajalikke kokkuleppeid ja reegleid.
5. Teeb koostööd kolleegidega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Probleemide korral leiab lahenduse.
7. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt. Tagab ressursside optimaalse kasutamise. Peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest ning kontrollib nendest kinnipidamist.
8. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga ja tehnoloogiliste uuendustega, jagab oma teadmisi kolleegidega.
9. Osaleb positiivse töökeskkonna loomises. Õpib konstruktiivsest tagasisidest. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt. Juhib meeskonda. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
10. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.9/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toivo Kaev Eesti Draamateater
Eve Komissarov Ugala teater, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Anton Kulagin Eesti Teatriliit
Roland Leesment Endla Teater
Rein Neimar Eesti Teatriliit
Taivo Pahmann Rahvusooper Estonia
Inga Vares Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Kunstiakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist