Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õpetaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
1. Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel; kutsenimetus märgitakse...
kutsetunnistusele.
2. Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine, hindamine, arendamine.
3. Ametite kirjeldamine ja tutvustamine.
4. Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks.
5. Koolitusvajaduse väljaselgitamine ning koolituse planeerimine.
6. Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine.
7. Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Õpetaja, tase 6
EN: Teacher, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi.

Õpetaja, tase 6 kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpiteg...
evust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna. Ta rakendab õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid. Ta reflekteerib oma tegevust professionaalse arengu eesmärgil. Vajadusel toetub ta oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja, tase 6 osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendustegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses.

Õpetaja kutsealal on lisaks õpetaja, tase 6 kutsele ka järgmised kutsed:
- õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt;
- vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis;
- meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
2.1.1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2.1.2. Õpetaja töö kavade koostamine.
2.1.3. Osapoolte kaasamine.
2.1.4. Õpivara valimine.
A.2.2. Õpikeskkonna kujundamine
2.2.1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
...

2.2.2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
2.2.3. Organisatsiooni kultuuri kujundamine.
A.2.3. Õppimise ja arengu toetamine
2.3.1. Õpetamine.
2.3.2. Õpiprotsessi ja rühma juhtimine.
2.3.3. Õppija arengu toetamine.
2.3.4. Õppimist ja arengut toetav tagasiside ja hindamine.
2.3.5. Osapoolte kaasamine.
A.2.4. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
2.4.1. Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine.
2.4.2. Õpetamise ja õppimise uurimine.
2.4.3. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine.
A.2.5. Nõustamine
2.5.1. Õppija nõustamine.
2.5.2. Lapsevanema nõustamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad olla täiendavalt reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud normdokumentidega.
Õpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oluline o...
n vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õpetaja peamised töövahendid on õpi- ja mänguvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õpetajatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Õpetaja hariduslik ettevalmistus on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega „Õpetajate koolituse raamnõuded“.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õpetaja, pedagoog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õpetaja, tase 6 kutse koosneb kompetentsidest B.2.1-B.2.5 ja B.2.6 (läbiv kompetents). Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja õppija (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengutaseme, lähtudes üld- ja valdkondlikest oskustest ning arvestab neid õppetegevuse eesmärkide seadmisel, toetudes õppekavale; märkab ja kirjeldab õppija erivajadusi ning teeb ettepanekuid tugispetsialisti poole pöördumiseks; valmistab ette arenguvestlusi, juhindudes organisatsioonisiseste ja riiklike normdokumentide nõuetest;
2) koostab õpetaja töökava, arvestades õppekava ning valdkondadevahelist lõimingut; lähtuvalt eesmärkidest valib õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid ning tagasisidestamise viisid; koostab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel individuaalse arenduskava; omab ülevaadet erivajadustega õppija toetamise meetoditest-põhimõtetest; kasutab õpetaja töö kavandamisel teemakohast (teadus)kirjandust;
3) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste õppetegevuste eesmärkide, sisu, korralduse kavandamisse ning tagasisidestamisse; teavitab osapooli, kasutades tõhusalt erinevaid infokanaleid (nt koosolek, e-suhtlus, individuaalne vestlus);
4) valib lähtuvalt õppe-eesmärkidest ning õppija arengutasemest sobiva õpivara ja -vahendid.

Teadmised:
1) lapse füüsilise, psüühilise, kognitiivse, emotsionaalse ning sotsiaalse arengu alused;
2) arengulised iseärasused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab füüsilist õpikeskkonda, tagades selle turvalisuse ja kujundades seda, lähtudes õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning tervisekaitsenõuetest; teab, kelle poole pöörduda probleemide ilmnemisel; tegutseb esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil;
2) loob vaimselt ja emotsionaalselt turvalise, heaolu, arengut ja loovust toetava koostöise ning üksteist arvestava õpikeskkonna, lähtudes õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest ning järgides inimõigusi, Eesti põhiseadust, laste õigusi ja organisatsiooni kodukorda; on hea kuulaja ning kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; lahendab probleeme ning toetab lapsi probleemide märkamisel ja lahendamisel; kaasab lapsevanemaid, kolleege või tugispetsialiste;
3) järgib organisatsioonis kokkulepitud väärtusi ja reegleid; töötab koostöös õppijatega välja rühma reeglid, rakendab neid järjekindlalt igapäevatöös ja tutvustab neid lapsevanematele; osaleb organisatsiooni õpikeskkonna arendamises, tehes koostööd organisatsiooni teiste liikmetega.

Teadmised:
1) lapse füüsilise, psüühilise, kognitiivse, emotsionaalse ning sotsiaalse arengu alused;
2) arengulised iseärasused;
3) keskkonna mõju õppijale ja õppijate grupile.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 6

Tegevusnäitajad:
1) rakendab mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid ja paindlikku päevakava, lähtudes õppija eripärast ja seatud eesmärkidest; selgitab õppijatele ja analüüsib koos nendega õppetegevust; rakendab koostöös teiste spetsialistidega vajadusel õppija individuaalset arenduskava;
2) märkab grupi arengufaase ja tegutseb neile vastavalt; tunneb ära konflikti, reageerib vastavalt olukorrale ning kaasab konflikti lahendamisel õppijaid, lapsevanemaid, kolleege ja tugispetsialiste;
3) kogub kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega andmeid õppijate arengu ja motivatsiooni kohta; analüüsib õppijate arengut; märkab õppijate erinevusi ja erivajadusi (nt õpistiilid, andekus, kultuurilised eripärad) ning kaasab õppija arengu toetamiseks kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; arendab õppijate õpi- ja sotsiaalseid oskusi, kasutades rühmapõhiseid ja individuaalseid õppevorme; motiveerib õppima, pakkudes elulisi, jõukohaseid õppeülesandeid ja arenguväljakutseid ning luues eduelamuse igale õppijale; rühma juhina algatab ja teeb kolleegidega koostööd õppija arendamisel; annab lapsevanematele soovitusi õppija õppetegevuse toetamiseks kodus;
4) rakendab süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid tagasisidestamise ja hindamise viise õpiprotsessi ja õppija arengu kohta, lähtudes õppija eripärast ja õppekavast; toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, suunates õppijat õpieesmärkide seadmisele ja eneseanalüüsile; teavitab õppijaid ja lapsevanemaid hindamise põhimõtetest ja korraldusest;
5) kaasab õppijaid, lapsevanemaid, kolleege, tugispetsialiste ja kogukonna liikmeid õpitegevusse, tagasisidestamisse ja hindamisse, kasutades erinevaid meetodeid; kavandab ja viib läbi lapsevanemate koosolekuid, soodustab lapsevanemate õppimist üksteiselt.

Teadmised:
1) lapse füüsilise, psüühilise, kognitiivse, emotsionaalse ning sotsiaalse arengu alused;
2) arengulised iseärasused;
3) arengupsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) mõtestab ja analüüsib oma rolli õpetajana ning õpetajatöö põhiväärtusi; reflekteerib oma erialast pädevust, kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta ja neist lähtuvalt määratleb enesearendusvajaduse; analüüsile toetudes kavandab tegevused oma arengueesmärkide saavutamiseks; refleksiooni tulemusena muudab oma lähenemist ja tegutsemist õpetajana; rakendab enesetäiendusel saadud teadmisi ja oskusi;
2) analüüsib õpiprotsessi ja määratleb probleemid; kavandab ja viib ellu tegevused probleemide lahendamiseks; analüüsib ja tõlgendab tulemusi, kasutades sobivaid uurimuslikke meetodeid;
3) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ja heaolu, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides enda aja- ning energiakulu;
4) otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt; märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.

Teadmised:
1) uurimistöö alused;
2) refleksiooni alused.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.5 Nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1) toetab õppijat üld- ja valdkondlike oskuste arendamisel ja omandamisel;
2) viib lapsevanemaga läbi õppija arengu toetamisele suunatud vestlusi; nõustab lapsevanemaid õppija arenguga seonduvates küsimustes ning arengut toetava keskkonna loomisel.

Teadmised:
1) nõustamise põhimõtted, meetodid.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Õpetaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) valdab õppesisu, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna-alase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega ning õppekavast tulenevate nõuetega;
2) kasutab korrektset õpetamiskeelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt; kasutab oma töös õpetamiskeelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
3) märkab, tunnustab, innustab õppijat, lapsevanemat ja kolleegi, tunnustab ka väikseid edusamme;
4) suheldes näitab üles austust ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja meeskonnas; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel, väärtustab koostööd;
5) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; suhtleb edukalt erinevate tasandite ja sihtgruppide inimestega, loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke; kujundab õppijate kommunikatsiooni-/ suhtlemisoskusi; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi, annab konstruktiivset tagasisidet;
6) juhindub oma töös õpetaja kutse-eetikast; toetab oma tegevuse kaudu kutse-eetika ja õpetaja ameti laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas; kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades; kujundab oma eeskujuga õppijate väärtusi;
7) tegutseb teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, toetades ühiskonna demokraatlikku arengut;
8) analüüsib oma professionaalset arengut, olles avatud tagasisidele ja arvestab sellega enesearengu kavandamisel;
9) tööülesandeid täites kasutab matemaatilist keelt ja meetodeid (nt andmete analüüsimine ja tõlgendamine, järelduste tegemine, üldistamine);
10) on orienteeritud tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasiliikumiseks; pakub uusi ideid ja viib neid ellu, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerib paindlikult muutustele;
11) kasutab sobivaid IKT-vahendeid ja võimalusi, kujundades õpikeskkonda ja viies läbi õpitegevusi; kasutab e-õppeks sobivaid keskkondi ja õppemeetodeid; kasutab kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid; hindab ja arendab oma haridustehnoloogilisi pädevusi vastavalt organisatsiooni International Society for Technology in Education (ISTE) õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele (https://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf).

Teadmised:
1) õpetaja tööga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) ühiskonna toimimise põhimõtted (Eesti, Euroopa ja maailma kultuuriruum, riigikorralduse ja säästva arengu põhimõtted jne);
3) haridusvaldkonna institutsionaalne korraldus, sh haridusvaldkonna katusorganisatsioonid;
4) kommunikatsiooni alused, sh avalik esinemine ja meediaga suhtlemine;
5) käitumistavad ja head kombed.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-27112013-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Õpetaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
234 Põhikooli (1.–9. klass) ja koolieelse lasteasutuse õpetajad
2342 Koolieelse lasteasutuse õpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0112 Koolieelikute õpetajate koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaire Kollom TLÜ Pedagoogiline Seminar
Toomas Kruusimägi Eesti Koolijuhtide Ühendus
Maris Laanela Eesti Lasteaednike Liit
Katrin Meinart Eesti Õpetajate Liit
Airi Niilo Tartu Ülikool
Margus Pedaste Tartu Ülikool
Tiina Peterson Haridus- ja Teadusministeerium
Kaja Plado Eesti Eripedagoogide Liit
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikool
Urve Rannaääre Eesti Koolijuhtide Ühendus
Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit
Evi Veesaar Eesti Haridustöötajate Liit
Pille Villems Tartu Ülikool
Pärje Ülavere Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist