Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Bürootöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Bürootöötaja, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisel ning isikute kompetentsuse hindamisele k...
utse andmisel. Kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Bürootöötaja, tase 4
EN: Clerical staff, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.01.2014
Kehtib kuni: 30.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Bürootöötaja 152392 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, sise- ja välisklientide teenindamise ning dokumenditööga oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge (sh andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine).

Bürootöötaja täpsemad tööülesanded sõltuvad konkreet...
sest organisatsioonist ja eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm.

Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Bürootöö toimimise tagamine:
1) bürooruumide korrashoiu korraldamine;
2) ametikohtumiste ja koosolekute ettevalmistamine;
3) perioodika tellimine (sh säilitamine) ja lugemisõiguse aktiveerimise korraldamine;
4) bürootehnika haldamine.
A.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine:
1) in...
fo vahendamine;
2) ametikohtumiste ja koosolekute teenindamine;
A.2.3 Töö dokumentidega:
1) dokumentide loomine ja vormistamine;
2) dokumentide vastuvõtmine ja registreerimine;
3) dokumentide hoidmine;
4) ilukirjutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on bürootöötaja tööaeg fikseeritud. Töörütm võib olla nii vahelduv kui ka rutiinne ning sisaldada mitmesuguseid tööülesandeid. Bürootöötaja töötab siseruumides. Tööga võib kaasneda psüühiline pinge ja sundasend, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi.
A.4 Töövahendid
Büroo-, esitlus- ja sidetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) koostöövõime;
2) empaatia;
3) kohanemisvõime;
4) kohuse- ja vastutustundlikkus;
5) süsteemsus, korrektsus;
6) tasakaalukus;
7) tolerantsus;
8) usaldusväärsus;
9) hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
10) stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme bürootöötajaks saab õppida kutseõppeasutuses või läbides kutsealase täienduskoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Büroospetsialist, bürooametnik, bürootöötaja, andmesisestaja, kontorispetsialist, tehniline sekretär, üldsekretär.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.3 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Bürootöö toimimise tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib bürooruumide korrashoiu vastavust keskkonnasäästlikkuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.
2. Hoolitseb bürooruumide väljanägemise eest (puhtus, dekoratiivelemendid, lilled, trükised jms), lähtudes seejuures organisatsioonis väljakujunenud tavadest.
3. Selgitab ning kooskõlastab majanduskaupade, bürootarvete ja inventari vajaduse, tellib vajaliku ja peab nende üle arvestust vastavalt korraldustele.
4. Pakub välja ja lepib kokku koosolekute ja kohtumiste toimumiskohad vastavalt korraldustele ning vajadusel valmistab ette koosolekuruumi, vajalikud tehnovahendid ja muud kaasnevad teenused.
5. Valmistab ette koosoleku materjalid ja tagab nende kättesaadavuse vastavalt korraldustele
6. Tellib perioodika ja korraldab selle kättesaadavuse (sh organisatsiooni väljaanded) ning säilitamise vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
7. Kasutab heaperemehelikult bürootehnikat (paljundusmasinad, skannerid, printerid, esitlustehnika, faksid jms), vajadusel abistab kaastöötajaid ja korraldab bürootehnika hooldust.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid, sh tööohutuse ja töötervishoiu;
2) dokumentide vormistamise põhimõtted, sh tellimused.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö.
B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Vastab telefonikõnedele korrektselt ja arusaadavalt, lahendab küsimusi oma pädevuse piires, edastab kõned või teated asjaomastele töötajatele.
2. Uuendab kodulehel ja/või intranetis olevat informatsiooni, edastab teateid, uudiskirju, pressiteateid, meeldetuletusi vms vastavalt juhistele, valides sobiva edastamise viisi.
3. Sisestab, uuendab ja vajadusel vahendab vajaliku info (koostööpartnerite ja klientide andmed, sünnipäevad, telefoninumbrid jms) selleks loodud andmekogumites vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
4. Suhtleb korrektselt sise- ja välisklientidega ning vajadusel vahendab infot, juhindudes sekretäritöö eetikakoodeksist.
5. Teavitab osalejaid ametikohtumistest/koosolekutest, teeb meeldetuletusi, teenindab (võtab vastu, suunab, kostitab jms) sise- ja väliskliente vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) suhtlemise alused (sh telefonitöö, info vahendamine);
2) klienditeeninduse põhimõtted;
3) arvutikiri (pimekiri);
4) kujundusprogrammid ja kirjutusvahendid;
5) ilukirja stiilid ja tehnikad;
6) sekretäritöö eetikakoodeks;
7) arvutioskus - moodul 1, moodul 7, moodul 12 (vt. lisa 1);
8) riigikeel tasemel B2 (vt. lisa 2);
9) kaks võõrkeelt (soovitavalt inglise ja vene keel) – üks tasemel B2 ja teine tasemel B1 (vt. lisa 2).

Hindamismeetod(id): situatsioonülesanne, test ja praktiline töö.
B.2.3 Töö dokumentidega 4

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab keeleliselt ja tehniliselt etteantud vormile ja nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes asjaajamise heast tavast.
2. Vormistab koosoleku protokolli etteantud protokollivormile.
3. Teeb dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
4. Korraldab vastavalt vajadusele dokumentide tõlkimise ja keelelise toimetamise.
5. Loob dokumendimalle (kirjamalle jne) vastavalt nõuetele.
6. Abistab kolleege dokumentide vormistamisel oma pädevuse piires ja vajadusel vormistab teiste koostatud dokumente.
7. Registreerib (sh sisestab metaandmed) ja süstematiseerib dokumente vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
8. Suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesande vajadusele eri kanalite kaudu (dokumendiregister, post, e-post jne).
9. Jälgib dokumentide täitmise tähtaegu ja teeb vajadusel meeldetuletusi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.
10. Säilitab dokumente vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale, arvestades dokumendi elukäigu etappe.
11. Vastutab dokumendikogujate, -kastide ja -purustajate töökorras oleku eest vastavalt juhistele.
12. Valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette organisatsiooni arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
13. Kasutab dokumentide otsinguks ülevaadet arhiivi koosseisu kohta ja registreerib laenutatavad dokumendid (toimikud) vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
14. Kirjutab käsitsi ja arvuti abil erinevaid ilukirjastiile.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid, sh dokumentide loomise ja vormistamise põhimõtted;
2) dokumenteerimise põhimõtted;
3) dokumendihaldussüsteemi (DHS) põhimõtted;
4) organisatsiooni arhiivi arvestusdokumendi koostamise põhimõtted;
5) dokumentide säilitamise nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-02012014-01/6k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.01.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
412 Asjaajamise tugitöötajad
4120 Asjaajamise tugitöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ille Einmann Human Asset Managment OÜ
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing, Tallinna Majanduskool
Anu Moosel SA Innove
Sirje Orvet Eesti Juhi Abi Ühing, Tallinna Tehnikaülikool
Anne Suurpõld Rödl & Partner
Einike Uri Tallinna Linnavaraamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist